Den Haag,
28
juli
2020
|
06:57
Europe/Amsterdam

T-Mobile lanceert 5G-netwerk

Den Haag, 28 juli 2020 - T-Mobile Nederland heeft vandaag haar 5G-netwerk gelanceerd. CEO Søren Abildgaard zette samen met de Haagse wethouder Saskia Bruines (Economie, Internationaal en Dienstverlening) symbolisch de schakelaar om. Hiermee beschikt T-Mobile’s thuisbasis Den Haag, samen met het grootste gedeelte van Nederland, over toegang tot de ongekende mogelijkheden van 5G. Eind 2020 is het 5G-netwerk van T-Mobile landelijk dekkend.

Klanten met een 5G-abonnement en een geschikt 5G-toestel krijgen de komende dagen toegang tot het 5G-netwerk van T-Mobile. Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “De 5G-technologie neemt Nederland mee naar een toekomst van ongekende mogelijkheden. Dit is het begin van onbeperkte connectiviteit en communicatie tussen mensen, systemen en apparaten. Onze klanten kunnen de eindeloze mogelijkheden van 5G verkennen in dit nieuwe tijdperk. 5G maakt bijvoorbeeld Internet of Things mogelijk, waarbij apparaten en machines straks verbonden zijn met internet en onderling gegevens uitwisselen. Jouw wekker communiceert straks direct met je koffiemachine, zodat jouw verse kopje koffie iedere dag klaar staat."

Afgelopen week bemachtigde T-Mobile in de Multibandveiling de gewenste frequenties voor de uitrol van haar 5G-netwerk waaronder dus de 700 Mhz frequentieband.

Digitale innovatie in Den Haag 
Met het omzetten van de 5G-schakelaar geeft T-Mobile invulling aan de toezegging van een dekkend 5G-netwerk in ‘thuisbasis’ Den Haag. Hiermee beschikt de hofstad, samen met het grootste gedeelte van Nederland, over toegang tot de ongekende mogelijkheden die 5G biedt voor innovaties voor maatschappelijke vraagstukken. De gemeente Den Haag is blij met de mogelijkheden die de introductie van 5G oplevert voor de digitale innovatie in de stad.

Wethouder Bruines: “Met de activering van het 5G-netwerk is een belangrijke stap gezet voor Den Haag als stad van digitale innovatie. 5G biedt allerlei mogelijkheden voor maatschappelijk relevante toepassingen waar inwoners en bedrijven in Den Haag van profiteren. Denk aan zorg op afstand, betere bereikbaarheid dankzij actuele verkeersdata en nieuwe veiligheidstoepassingen. Daarom werkt Den Haag samen met verschillende partners, waaronder T-Mobile, aan innovatieprojecten op meerdere locaties in de stad, zoals Scheveningen, het Central Innovation District en Den Haag Zuidwest. Door de digitalisering van de samenleving is hoogwaardige connectiviteit onmisbaar. Ook voor de economische ontwikkeling van de stad en de regio.”

Slimmer en dynamischer 
Met de lancering van het 5G-netwerk kan T-Mobile nog actiever bijdragen aan de innovatie en digitalisering van de maatschappij. Zowel voor de consument als het bedrijfsleven. Van slimme 5G-toepassingen in de zorg tot sensoren die de parkeerproblematiek in drukke steden helpen op te lossen en de infrastructuur verbeteren. Het nieuwe 5G-netwerk, gebaseerd op het door T-Mobile zojuist verworven 700 MHz spectrum, is nog slimmer en dynamischer en zorgt voor een nog stabielere netwerkverbinding. Dit is onder andere belangrijk voor kritische communicatiediensten, die essentieel zijn voor bijvoorbeeld hulpdiensten.  

Toegang tot 5G 
In de komende dagen krijgen klanten met een T-Mobile Unlimited en Unlimited Plus abonnement en een geschikt 5G-toestel automatisch toegang tot het 5G-netwerk van T-Mobile. Gebruikers met een T-Mobile Go abonnement zonder Unlimited, kunnen dan 5G-toegang als optie toevoegen aan hun abonnement. Het nieuwe netwerk biedt ondernemers mogelijkheden voor nieuwe innovatieve en laagdrempelige IoT-toepassingen.

Kijk hier voor inspiratie over wat 5G voor Nederland en haar inwoners, ondernemers en overheids- en onderwijsinstellingen kan betekenen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[English]

T-Mobile launches 5G network  

The Hague, 28 July 2020 - T-Mobile Netherlands has launched its 5G network today. CEO Søren Abildgaard, together with The Hague alderman Saskia Bruines (Economic Affairs, International Affairs and Municipal Services) symbolically flicked the 5G switch. This gives T-Mobile's hometown The Hague, together with most of the Netherlands, access to the endless possibilities of 5G. At the end of 2020, T-Mobile's 5G network will have nationwide coverage.  

Customers with a 5G-subscription and suitable 5G-device will get access to T-Mobile's 5G network in the coming days. Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile Netherlands: "5G technology takes the Netherlands into a future of unprecedented opportunities. This is the beginning of unlimited connectivity and communication between people, systems and devices. Our customers can explore the endless possibilities of 5G in this new era. For example, 5G makes the Internet of Things possible which connects devices and machine to the Internet so they can exchange data with each other. Your alarm clock will communicate directly with your coffee machine, so your fresh cup of coffee will be waiting for you every day”.

Last week, T-Mobile secured the desired frequencies, among which the 700 Mhz, for the rollout of its 5G network in the Multiband auction. 

Digital innovation The Hague
By flicking the 5G switch, T-Mobile fulfils its commitment of delivering a covering 5G network in ‘home base’ The Hague. Hereby The Hague, together with most of the Netherlands, has access to the endless possibilities that 5G offers for new innovations in social issues. The municipality of The Hague is pleased with the opportunities the introduction of 5G offers for digital innovation in the city.


Alderman Bruines: “With the activation of the 5G network, an important step has been taken for The Hague as a city of digital innovation. 5G offers all kinds of opportunities for socially relevant applications that benefit residents and businesses in The Hague. For example healthcare at distance, better accessibility thanks to real-time traffic data and new security applications. This is why The Hague is collaborating with various partners such as T-Mobile on innovation projects at multiple locations in the city. Among others in Scheveningen, the Central Innovation District and The Hague Southwest. "Due to the digitalization of society, high quality connectivity is crucial. Also for the economic development of the city and the region."

Smarter and more dynamic
With the launch of its’ 5G network T-Mobile can even more actively contribute to innovation and digitalization of society. Both for consumers and the corporate world. From smart 5G applications in healthcare to sensors that help solve parking problems in busy cities and improve infrastructure.  

The new 5G network, based on the 700 MHz spectrum the provider just acquired, is even smarter and more dynamic and provides an even more stable network connection. Which is very important in for example critical communications, such as for emergency services.   

Access to 5G
Within the next days customers with a T-Mobile Unlimited and Unlimited Plus subscription and suitable 5G device automatically receive access to the 5G network of T-Mobile. Users with a T-Mobile Go subscription without Unlimited, will then be able to add 5G access as an option to their subscription. The new network offers entrepreneurs possibilities for new innovative and approachable IoT applications.