Den Haag,
21
juli
2020
|
17:43
Europe/Amsterdam

T-Mobile verwerft met uitkomst veiling uitstekende uitgangspositie voor 5G

Klaar voor lancering 5G-netwerk

Den Haag, 21 juli 2020 – T-Mobile Nederland is zeer tevreden met het resultaat dat zij heeft behaald in de Multibandveiling. Zij heeft de gewenste frequenties bemachtigd voor de uitrol van haar 5G-netwerk en om haar leidende positie als beste netwerk verder uit te bouwen. Met de positieve uitkomst van de veiling staat niets T-Mobile nog in de weg haar state-of-the-art 5G-netwerk spoedig te lanceren.

T-Mobile staat te popelen om haar klanten toegang tot 5G te bieden en de zojuist verworven frequenties in te zetten ten behoeve van de beste dienstverlening aan haar klanten. Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de telecomsector, maar vooral voor Nederland en haar inwoners. Het afronden van deze veiling is het begin van een nieuw tijdperk, met allerlei ongekende mogelijkheden voor onbeperkte connectiviteit en communicatie tussen mensen, systemen en apparaten. Dat reikt van ongekende snelheden voor mobiel internet en een nog betere netwerkervaring tot digitale transformatie van het bedrijfsleven. We zijn enorm trots dat we na een intensieve voorbereiding ons 5G-netwerk kunnen activeren, zodra de officiële vergunningen binnen zijn. Dit hebben we destijds bij de fusie met Tele2 beloofd.”

Uitkomst 5G-veiling
T-Mobile verwierf in de veiling 2x10 MHz in de 700 MHz band, 10MHz in de 1400 MHz band en heeft haar bestaande 2x20MHz in de 2100 MHz band weten te behouden. Daarmee heeft T-Mobile haar huidige excellente spectrumpositie ook voor de toekomst zeker gesteld. Op de belangrijke lage frequentiebanden heeft T-Mobile haar voorsprong op de concurrenten weten te handhaven. Ook is T-Mobile erg blij met de positie in de banden. Hierdoor kan T-Mobile het laagfrequente spectrum veel efficiënter inzetten dan haar concurrenten. Aangezien lage frequenties zorgen voor betere dekking in woningen en kantoren, maakt deze voorsprong het voor T-Mobile mogelijk om ook binnenshuis de optimale gebruikservaring aan te blijven bieden aan haar klanten.

De startprijzen voor de veiling waren naar de mening van T-Mobile te hoog. Aangezien het dataverkeer nog altijd sterk groeit en daarmee de behoefte aan spectrum groot is, was de veiling erg concurrerend, conform de verwachtingen van T-Mobile. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst voor de overheid die ruim een derde boven het door haar bepaalde minimum ligt. Voor het totale frequentiepakket betaalt T-Mobile een bedrag van €400 miljoen, nog altijd een fors bedrag, maar aanzienlijk minder dan de concurrentie.

De 700 MHz band zet T-Mobile direct in voor haar 5G-netwerk. De 1400 MHz band biedt extra capaciteit en dekking, wat ook ten goede komt aan de klantervaring binnenshuis. Al voor de veiling beschikte T-Mobile over dezelfde hoeveelheid spectrum in de 2100 MHz band. Alle geveilde vergunningen hebben een looptijd tot 2041.

Klaar voor de start
T-Mobile werkt al een aantal jaar aan de voorbereidingen van het 5G-netwerk. Abildgaard: "Wij hebben het best geteste mobiele netwerk van Nederland dat op alle onderdelen zelfs wereldwijd de beste score heeft. Voor ons 5G-netwerk leggen we die lat net zo hoog, zo niet nog hoger. De uitkomst van de veiling stelt ons in staat een state-of-the-art 5G-netwerk op basis van de 700MHz frequentie te lanceren. Zo bieden we onze 5G-klanten een superieure netwerkervaring, zoals ze van ons gewend zijn. Wij zijn er klaar voor, het netwerk is er klaar voor en het belangrijkste: onze klanten zijn 5G-ready!”

Digitalisering van de maatschappij
De positieve uitkomst van de veiling stelt T-Mobile in staat met haar 5G-netwerk nog actiever bij te dragen aan de innovatie en digitalisering van de maatschappij. Met toepassingen die nu en straks slimme 5G-oplossingen bieden in onder andere de zorg, onderwijs, bedrijfsleven, veiligheid en mobiliteit. Lokaal en nationaal. Daarin realiseerde de provider eerder al, in samenwerking met verschillende lokale initiatieven in Den Haag, diverse testprojecten. Abildgaard: “De mogelijkheden die 5G straks te bieden heeft zijn eindeloos.”

In de komende jaren worden ook 5G-frequenties in de 3.5GHz en 26GHz banden beschikbaar gesteld. Hiermee nemen de mogelijkheden en snelheden van het 5G-netwerk nog verder toe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[English]
 

T-Mobile acquires excellent starting position for 5G in auctionReady for launch 5G network

The Hague, 21 July 2020 - T-Mobile Netherlands is very satisfied with the results it achieved in the 5G Multiband Auction. The provider has obtained the desired frequencies for the rollout of its 5G network, so it can further expand her leading position as the best network. With the positive outcome of the auction, nothing stands in the way of T-Mobile to soon launch its state-of-the-art 5G network.

T-Mobile is eager to offer its customers access to 5G and to use the acquired frequencies for the best service to its customers. Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile Netherlands: "This is an important milestone for the telecom sector, but especially for the Netherlands and its citizens. Completing this auction is the beginning of a new era, with all kinds of new opportunities for unlimited connectivity and communication between people, systems and devices. This ranges from unprecedented speeds for mobile internet and an even better networking experience to digital business transformation. We are very proud that, after intensive preparation, we can activate our 5G network as soon as the official licenses are in place. This is what we promised at the time of the merger with Tele2".

5G auction outcome
In the auction T-Mobile acquired 2x10 MHz in the 700 MHz band, 10MHz in the 1400 MHz band and kept its existing 2x20MHz in the 2100 MHz band. With this T-Mobile has secured its current excellent spectrum position for the future. On the important low frequency bands T-Mobile has been able to maintain its lead over its competitors. T-Mobile is also very happy with its position in these bands. This allows T-Mobile to use the low frequency spectrum much more efficiently than its competitors. As low frequencies provide better coverage in homes and offices, this advantage enables T-Mobile to continue to offer its customers the optimal indoor user experience.

The starting prices for the auction were too high in T-Mobile's opinion. Since data traffic is still growing strongly and therefore the need for spectrum remains high, the auction was very competitive, in line with T-Mobile's expectations. This resulted in a revenue for the government that is more than a third above the minimum set by the government. For the total frequency package, T-Mobile pays an amount of €400 million, still a considerable amount, but considerably less than the competition. T-Mobile uses the 700 MHz band directly for its 5G network. The 1400 MHz band offers extra capacity and coverage, which also benefits the customer experience indoors. Even before the auction, T-Mobile already had the same amount of spectrum in the 2100 MHz band. All auctioned licenses run until 2041.

Ready to get started
T-Mobile has been working on the preparations for the 5G network for a number of years. Abildgaard: "We have the best tested mobile network in the Netherlands, which even has the best score in all parts of the world. For our 5G network, we set the bar just as high, if not even higher. The outcome of the auction enables us to launch a state-of-the-art 5G network based on the 700MHz frequency. In this way, we will be able to offer our 5G customers a superior network experience, just as they expect from us. We are ready for it, the network is ready for it and most importantly: our customers are 5G-ready”!

Digitisation of society
The positive outcome of the auction enables T-Mobile to contribute even more actively to the innovation and digitisation of society with its 5G network. With applications that now and in the near future offer smart 5G solutions in health care, education, business, security and mobility, among others. Local and national. The provider has already carried out various test projects, in collaboration with various local initiatives in The Hague. Abildgaard: "The possibilities that 5G will soon have to offer are endless”.

In the coming years, 5G frequencies in the 3.5GHz and 26GHz bands will also be made available. This will further increase the capabilities and speeds of the 5G network.