Den Haag,
06
mei
2022
|
12:47
Europe/Amsterdam

Bevrijdingspop Haarlem zorgt voor verbinding onder jongeren

Zo’n 1200 jongeren bezochten tijdens Bevrijdingspop Haarlem de Hang Out van Join Us en T-Mobile. Dit jaar organiseerden de twee organisaties voor de allereerste keer een ontmoetingsplek voor jongeren die tobben met eenzaamheidsgevoelens. Zo konden zij samen Bevrijdingspop beleven. 

Dit jaar kwamen er meer dan 140.000 mensen naar de Haarlemmerhout om samen de vrijheid in Nederland te vieren. De meeste mensen zijn dolblij dat festivals zoals Bevrijdingspop weer door kunnen gaan en stonden te trappelen om weer te gaan feesten. Voor 200.000 jongeren in Nederland die zich chronisch eenzaam voelen zijn dit soort festivals na twee jaar afwezigheid extra lastig. 

Hang Out
Dankzij de Join Us Hang Out op Bevrijdingspop genoten de jongeren samen van de muziek op het festival. Jongeren konden elkaar hier ontmoeten en hadden zo altijd een locatie waar ze met medewerkers en vrijwilligers van Join Us plezier beleefden. Ook konden zij er terecht met vragen over eenzaamheid en Join Us. Join Us hielp jongeren zo om de eerste spannende stap te zetten naar contact met elkaar. Jardi (22 jaar), Join Us deelnemer: “Vóór Bevrijdingspop was ik nog nooit naar een festival geweest, ik ben zo blij dat ik nieuwe mensen heb ontmoet en een geweldige dag heb gehad!

Ontmoetingsplek
Jolanda van Gerwe, directeur van stichting Join Us is trots dat zoveel jongeren de Hang Out op het festivalterrein wisten te vinden. “Door een ontmoetingsplek te creëren maken we festivals toegankelijk voor jongeren met eenzaamheidsgevoelens. Mooi dat Bevrijdingspop Haarlem en T-Mobile Nederland dat zien en samen met ons in actie komen. Zo brengen we jeugd bij elkaar en zetten we samen opnieuw een stap in het bestrijden van eenzaamheid.” 

Join Us & T-Mobile Nederland 
De Join Us Hang Out tijdens Bevrijdingspop Haarlem is er mede dankzij T-Mobile Nederland. T-Mobile zet digitalisering in voor een inclusieve samenleving en ontwikkelde samen met Join Us een online community waarin jongeren digitaal met elkaar in contact kunnen komen. De telecomprovider wil mensen helpen eenzaamheid achter zich te laten en mee te doen in de samenleving. Samen met Join Us zet T-Mobile zich in om jongeren in Nederland daarbij te ondersteunen en dit maatschappelijke probleem meer bekendheid te geven. De samenwerking met Join Us is onderdeel van het programma Digitale Inclusie, een van de vier programma’s in het Connect to Change plan van T-Mobile Nederland. In dit plan zijn alle sociaalmaatschappelijke activiteiten gebundeld.

'Ook feest vieren'
Margreet Hoekstra, ambassadeur van het Digitale Inclusie programma en Director Legal & Regulatory Affairs bij T-Mobile Nederland: “De samenleving is weer open en alles kan weer. Niet iedereen ervaart dat als iets prettigs. Er zijn nog teveel mensen, ook jongeren, die zich eenzaam voelen en daarom niet volledig mee durven doen in de maatschappij. Het is onze dagelijkse missie om iedereen die dat wil, mee te laten doen en met elkaar in contact te laten komen. Door het organiseren van de Hang Out konden jongeren die anders misschien thuis waren gebleven, nu ook het feest van de vrijheid vieren. Het was voor ons logisch om samen met onze partner Bevrijdingspop Haarlem, stichting Join Us te helpen en deze Hang Out hier te realiseren.

------- English version ---------

Liberation Pop in Haarlem creates connection amongst young people


Somewhat 1,200 young people visited Join Us and T-Mobile's Hang Out during the festival in Haarlem. This year, for the very first time, the two organisations organised a meeting place for young people struggling with feelings of loneliness. This allowed them to experience Liberation Pop together.  

This year, more than 140,000 people came to the Haarlemmerhout to celebrate freedom in the Netherlands. Most people were overjoyed that festivals like Bevrijdingspop were possible again and were eager to party. However, for the 200,000 young people in the Netherlands that experience chronical loneliness, festivals like this are especially difficult after a two-year absence.  

Hang Out 
Thanks to the Join Us Hang Out at the festival, young people enjoyed the music at the festival together. They could meet each other here and thus always had a location where they had fun with Join Us staff and volunteers. They could also go there with questions about loneliness and Join Us. Join Us thus helped young people take the first exciting step towards connecting with each other. Jardi (22 years old), Join Us participant: "Before Liberation Pop I had never been to a festival, I am so happy that I met new people and had a great day!" 

Meeting place 
Jolanda van Gerwe, director of the Join Us foundation is proud that so many young people managed to find the Hang Out on the festival grounds. "By creating a meeting place, we make festivals accessible to young people with feelings of loneliness. Nice that Liberation Pop Haarlem and T-Mobile Netherlands acknowledge this and take action together with us. This is how we bring youth together and take another step in fighting loneliness."  

Join Us & T-Mobile Netherlands  
The Join Us Hang Out during was partly made possible thanks to T-Mobile Netherlands. T-Mobile is committed to digitalisation for an inclusive society and together with Join Us developed an online community where young people can connect with each other digitally. The telecom provider wants to help people leave loneliness behind and participate in society. Together with Join Us, T-Mobile is committed to supporting young people in the Netherlands, and in doing so and raising awareness about this social problem. The partnership with Join Us is part of the Digital Inclusion programme, one of the four programmes in T-Mobile Netherlands' Connect to Change plan. This plan bundles all social activities. 

'Also celebrating' 
Margreet Hoekstra, ambassador of the Digital Inclusion programme and Director Legal & Regulatory Affairs at T-Mobile Netherlands: "Society is reopened and everything is possible again. Not everyone experiences this as something pleasant. There are still too many people, including young people, who feel lonely and therefore do not dare to participate fully in society. It is our daily mission to get everyone who wants to participate and connect with each other. By organising the Hang Out, young people who might otherwise have stayed at home could now also celebrate the festival of freedom. It made sense to us, together with our partners from Liberation Pop Haarlem, to help the Join Us foundation and realise this Hang Out."