Den Haag,
10
juni
2021
|
15:18
Europe/Amsterdam

Esmée (14), Roumaissa (12) en Elanur (12) voor één dag de baas van T-Mobile Nederland

Vandaag waren de 14-jarige Esmée en de 12-jarige Roumaissa en Elanur onderdeel van de directie van T-Mobile Nederland. De Haagse scholieren namen in het kader van Baas van Morgen het stokje over van Tisha van Lammeren, directeur Consumentenmarkt, en Saskia Bekkers, directeur HR. Baas van Morgen is een landelijk initiatief van JINC waarbij 550 kinderen voor een dag politici en directieleden van verschillende bedrijven vervangen. Het thema van dit jaar, gelijke kansen op de werkvloer, sluit aan bij de ambitie van T-Mobile om een 100% inclusieve werkgever te zijn.

Het was geen gewone doordeweekse dag voor de Haagse Esmée, Roumaissa en Elanur. Waar Esmée normaal haar dag doorbrengt op het Zuid-West College, waar zij in de tweede klas zit, ging ze vandaag op het hoofdkantoor van T-Mobile als plaatsvervangend Directeur HR aan de slag met een wervingsvideo voor een openstaande vacature en het voorbereiden van een sollicitatiegesprek. Aan het einde van de dag hield Esmée een oefensollicitatiegesprek voor diezelfde functie, waarna zij mocht beslissen of ze de kandidaat bij T-Mobile vond passen. Esmée: “Ik was best zenuwachtig van tevoren, maar het was heel cool om directeur te zijn bij T-Mobile vandaag.”

‘Gezellig en leerzaam’
Ook voor Roumaissa en Elanur, die in groep 8 zitten op basisschool de Triangel in de Schilderswijk, was het een bijzondere dag. De twee vriendinnen namen de taken van de Directeur Consumentenmarkt van T-Mobile over en gingen aan de slag met een nieuw concept: een telefoonabonnement voor kinderen. Ze dachten na over het type telefoon en het aantal MB’s en belminuten, maar ook hoe T-Mobile ervoor kan zorgen dat kinderen veilig omgaan met hun abonnement en telefoon. De scholieren werkten een campagne uit en namen een campagnevideo op. “Ik vond het best spannend om voor één dag de baas te zijn, maar het was gezellig én leerzaam”, aldus Elanur. Haar vriendin Roumaissa had geen last van zenuwen: “Ik had er vooral veel zin in. Het was heel leuk om een campagnevideo te bedenken!”

Directie onder de indruk
De directieleden van T-Mobile ontmoetten de drie Haagse scholieren in januari al online en waren toen al onder de indruk van hun creativiteit en enthousiasme. Vandaag zijn ze opnieuw positief verrast door de jonge talenten. Saskia Bekkers: “Geweldig om het enthousiasme en de energie te zien waarmee Esmée de uitdaging aan ging. Het was mijn doel om Esmée vandaag te inspireren, maar zij heeft mij ook enorm geïnspireerd.” Tisha van Lammeren vult aan: “Met de unlimited mindset van Roumaissa en Elanur kunnen zij de toekomstige bazen zijn van Nederland, in welke vorm dan ook. Want baas zijn betekent ook baas zijn over je eigen leven, loopbaan én geluk!”

De drie scholieren gingen trots naar huis: “Wij vonden het heel stoer om dit te doen en gaan hier zeker over opscheppen op school. En we blijven hier de baas!”

Gelijke kansen op de werkvloer
In het project Baas van Morgen geeft JINC kinderen de kans om een dag de baas te zijn van een groot bedrijf. Aangezien T-Mobile staat voor diversiteit en inclusie, werkt de organisatie graag mee aan dit project. Het thema van dit jaar, gelijke kansen op de werkvloer, past bij de ambitie van de organisatie om een 100% inclusieve werkgever te zijn. T-Mobile vindt dat ieder kind een gelijke kans verdient op een succesvolle toekomst, ongeacht hun achtergrond en de omstandigheden waarin zij opgroeien.

----- English version ------

Esmée (14), Roumaissa (12) and Elanur (12) in charge of T-Mobile Netherlands for a day

Today, the 14-year old Esmée and the 12-year old Roumaissa and Elanur were part of the board of T-Mobile Netherlands. The students from the Hague took over from Tisha van Lammeren, Director of Consumer Market, and Saskia Bekkers, Director of HR, as part of ‘Baas van Morgen’. This is a nationwide initiative from JINC in which 550 children replace politicians and executives of various companies for a day. This year’s theme, equal opportunities in the workplace, is in line with T-Mobile’s ambition to be a 100% inclusive employer.

It was no usual weekday for Esmée, Roumaissa and Elanur, all from The Hague. Where Esmée normally spends her day at the Zuid-West College, where she is in the second grade, today she went to the head office of T-Mobile as Director HR. She worked on a recruitment video for an open vacancy and prepared a job interview. At the end of the day, Esmée held a practice interview for the open vacancy, after which she could decide whether she thought the candidate would fit in with T-Mobile. Esmée: "I was quite nervous beforehand, but it was very cool to be a director at T-Mobile today."

'Fun and educational'
It was also a special day for Roumaissa and Elanur, who are students at elementary school De Triangel in Schilderswijk. The two friends took over the tasks of T-Mobile's Director Consumer Market and worked on a new concept: a telephone subscription for children. They thought about the type of phone and the number of MBs and call minutes, but also how T-Mobile can ensure that children use their subscription and phone safely. The students developed a campaign and recorded a campaign video. "I found it pretty scary to be the boss for one day, but it was fun and educational," says Elanur. Her friend Roumaissa did not suffer from nerves: "I was particularly looking forward to it. It was a lot of fun to create a campaign video!"

Executives are impressed
The directors of T-Mobile first met the three students from The Hague online in January and were then already impressed by their creativity and enthusiasm. Today, they are once again positively surprised by the young talents. Saskia Bekkers: "It's great to see the enthusiasm and energy with which Esmée took on the challenge. It was my goal to inspire Esmée today, but she has also inspired me enormously." Tisha van Lammeren adds: "With the unlimited mindset of Roumaissa and Elanur, they can be the future bosses of the Netherlands, in any form. Because being a boss also means being the boss of your own life, career and happiness!"

The three students went home feeling proud: "We thought it was very cool to do this and will definitely brag about it at school. And we want to stay here, to be the boss!"

Equal opportunities on the work floor
In the 'Baas van Morgen' project, JINC gives children the chance to be the boss of a large company for a day. Since T-Mobile stands for diversity and inclusion, the organization is happy to participate in this project. This year's theme, equal opportunities in the workplace, is in line with the organization's ambition to be a 100% inclusive employer. T-Mobile believes that every child deserves an equal chance at a successful future, regardless of their background and the circumstances in which they grow up.