Den Haag,
28
juli
2022
|
09:29
Europe/Amsterdam

Foto maken van zoenend homostel: ruim een kwart Nederlanders ervaart ongemak

T-Mobile hoopt op eindeloos veel kussen tijdens Pride Amsterdam

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders ongemak ervaart als hen wordt gevraagd om een foto te maken van een zoenend homostel. Bijna 1 op de 7 Nederlanders maakt helemaal geen foto van een zoenend homo- of lesbisch koppel. Daarom stelt T-Mobile tijdens Pride Amsterdam de kus centraal, een universeel symbool van de liefde. Met haar deelname wil de telecomprovider bijdragen aan meer acceptatie van de LGBTQIA+ community in Nederland.

Met de T-Mobile Kisscam kan heel Nederland de LGBTQIA+ community steunen door zijn of haar digitale kus te delen via www.t-mobile.nl/unlimitedlove. Een kus tussen twee mensen, ongeacht het geslacht, wordt helaas nog steeds niet altijd als normaal gezien. Om een bijdrage te leveren aan de acceptatie creëert T-Mobile tijdens Pride Amsterdam een Unlimited lint van kussen die met de Kisscam zijn gemaakt. Zo kan iedereen zijn liefde en steun voor de LGBTQIA+ community laten zien. Tijdens de Canal Parade op zaterdag 6 augustus wordt de Kisschain getoond op de boot van T-Mobile.

Mannen ervaren meer ongemak
Een foto maken van kussende mannen zorgt bij 29% procent van Nederlanders voor ongemak. Bij twee kussende vrouwen ligt dat percentage iets lager: 25%. Bijna 1 op de 7 Nederlanders maakt helemaal geen foto van een homo- of lesbisch koppel. Dat blijkt uit recent onderzoek van Factsnapp in opdracht van T-Mobile onder 1000 mannen en 1000 vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën. Er is een verschil in het ongemak bij mannen en vrouwen. Bijna 18% van de mannen zou niet op het fotoverzoek van twee mannen in gaan, ten opzichte van 11% bij de vrouwen. Bij het fotoverzoek van twee vrouwen zit minder verschil, daar zou 13% van de mannen de foto niet maken en 11% van vrouwen niet.

'Veilig en welkom voelen’
“Ik maak me hard voor onze organisatie, één waarin iedereen zich welkom en veilig moet voelen om helemaal zichzelf te kunnen zijn”, stelt Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland. “We werken daarom hard aan onze ambitie om een volledig inclusieve werkgever te zijn door een werkomgeving aan te bieden waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. Daarom kijken we continu kritisch naar gelijkwaardigheid voor iedereen en veranderen we onze arbeidsvoorwaarden zodat deze voor iedereen gelijk zijn. Daarnaast hebben we onze eigen interne LGBTQIA+ community om ons scherp te houden en continu met elkaar in gesprek te blijven. Uiteenlopende achtergronden en zienswijzen maken onze organisatie rijker en dragen bij aan individuele groei. Onze deelname aan Pride Amsterdam is dan ook een erkenning voor onze interne LGBTQIA+ community.”

Steun aan de LGBTQIA+ community
Deelname aan Amsterdam Pride is voor de telecomprovider om twee redenen belangrijk. Zij zet alle LGBTQIA+ collega’s in het zonnetje, laat zien dat zij gesteund worden en draagt bij aan bredere bewustwording en educatie binnen T-Mobile. In het licht van de missie: We won’t stop untill everyone is connected, steunt T-Mobile de landelijke stichting Jong&Out, dé community voor jongeren tot en met 18 jaar, wat hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit ook is. Tijdens online en fysieke bijeenkomsten komen jongeren bij elkaar om met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen.

Pride TV bij T-Mobile
Dit jaar zendt de AVRO Tros gedurende 9 dagen, 24 uur per dag Pride TV uit. T-Mobile voegt deze zender tijdelijk toe aan zijn TV aanbod. PrideTV is van 30 juli tot en met 7 augustus beschikbaar voor klanten die een T-Mobile Thuis abonnement hebben op kanaal 297. Nog geen T-Mobile Thuis? Meer informatie is te vinden op www.t-mobile.nl/thuis

Meer informatie
T-Mobile is continu in gesprek met hun eigen LGBTQIA+ community op hun reis naar inclusief werkgeverschap. Meer weten over wat T-Mobile doet? Kijk dan op www.t-mobile.nl/over-ons/lgbtq. Meer informatie over het complete Connect to Change-plan is hier te vinden: www.t-mobile.nl/over-ons/maatschappij

----- English version ------

Take picture of kissing gay couple? More than a quarter of Dutch people find it uncomfortable

T-Mobile hopes to receive an endless amount of kisses during Pride Amsterdam


Recent research shows that more than a quarter of Dutch people experience discomfort when they are asked to take a picture of a kissing gay couple. Almost 1 in 7 Dutch people will not take a picture of a kissing gay or lesbian couple. That is why, this Pride Amsterdam, T-Mobile chooses to celebrate the kiss, a universal symbol of love. With its’ participation the telecom provider wants to contribute to more acceptance of the LGBTQIA+ community in the Netherlands.

Thanks to the T-Mobile Kisscam, everyone in the Netherlands can support the LGBTQIA+ community by sharing his or her digital kiss via www.t-mobile.nl/unlimitedlove. A kiss between two people, regardless of their gender, is still not always seen as normal unfortunately. To contribute to its acceptance, T-Mobile is creating an Unlimited ribbon of kisses made with the Kisscam during Pride Amsterdam. This way everyone can show their love and support for the LGBTQIA+ community. During the Canal Parade on Saturday August 6, the Kisschain will be shown on the T-Mobile boat.

Men experience more discomfort
Taking a picture of two kissing men causes 29% of the Dutch discomfort. The percentage is slightly lower with two kissing women: 25%. Almost 1 in 7 Dutch people will not take a picture of a kissing gay or lesbian couple. This is the conclusion from a recent survey by Factsnapp, commissioned by T-Mobile, among 1000 men and 1000 women in different age categories. There is a difference in discomfort between men and women. Almost 18% of the male respondents would not respond to a photo request from two men, compared to 11% of women. There is less difference when the request comes from two women: 13% of men and 11% of women would not take the photo.

 'Feel safe and welcome'
I am committed to our organization, one in which everyone should feel welcome and safe in order to be able to be themselves,” says Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands. “We are working hard towards our ambition to be a fully inclusive employer by offering a work environment in which everyone feels welcome and safe. That is why we continuously look critically at equality for everyone and we are changing our employment conditions so that they are the same for everyone. In addition, we have our own internal LGBTQIA+ community to keep us sharp. We are in constant talks with each other. Diverse backgrounds and views make our organization richer and contribute to individual growth. Our participation during Pride Amsterdam is therefore a recognition of our internal LGBTQIA+ community.

Support the LGBTQIA+ community
Participation during Amsterdam Pride is important for the telecom provider for two reasons. They put a spotlight on their LGBTQIA+ colleagues, show that they are supported and contribute to broader awareness and education within T-Mobile. In light of the mission: We won't stop until everyone is connected, T-Mobile supports the national Jong&Out foundation, the community for young people up to the age of 18, regardless of their sexual orientation and gender identity. During online and physical meetings, young people come together to talk and exchange experiences.

Pride TV at T-Mobile
This year the AVRO Tros will broadcast Pride TV for 9 days, 24 hours a day. T-Mobile will temporarily add this channel to its TV offer. PrideTV is available from July 30 to August 7 for customers who have a T-Mobile Home subscription to channel 297. No T-Mobile Home subscription yet? More information can be found at www.t-mobile.nl/thuis.

More information
T-Mobile is in continuous dialogue with their own LGBTQIA+ community on their journey towards inclusive employment. Want to know more about what T-Mobile does? Then look at www.t-mobile.nl/over-ons/lgbtq. More information about the complete Connect to Change plan can be found here: www.t-mobile.nl/over-ons/maatschappij.