Den Haag,
07
april
2022
|
16:45
Europe/Amsterdam

Girls’ Day 2022: scholieren duiken in de wereld van techniek, telecom en IT

52 meiden van het Christelijk Lyceum Delft proeven van nieuwste technologie tijdens Girls’ Day bij T-Mobile

Vandaag opende T-Mobile opnieuw haar deuren om jonge meiden kennis te laten maken met de techniek van nu en de toekomst. 52 HAVO/VWO Technasium scholieren van het Christelijk Lyceum in Delft konden in uiteenlopende workshops en demonstraties alvast ‘ruiken’ aan de nieuwste technologische mogelijkheden. Tijdens deze Girls’ Day doken de meiden in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar in de wereld van techniek, data en IoT. Zo konden ze actief bijdragen aan de Feelee app, die jongeren helpt gevoelens beter te begrijpen, verzorgden zij een plant met behulp van IoT bij en volgden zij verschillende inspiratiesessies van de topvrouwen uit het T-Mobile Technology team. De meiden werden warm onthaald door Tisha van Lammeren, directeur Consumentenmarkt, Saskia Bekkers, directeur HR en Margreet Hoekstra, directeur Juridische Zaken en Regelgeving van T-Mobile Nederland.

Nog altijd is het aantal meisjes en jonge vrouwen dat kiest voor een beroep in bèta, techniek en IT laag. Slechts 14 procent* van de technische professionals in Nederland is vrouw. Terwijl deze beroepsgroep in de snel digitaliserende maatschappij  belangrijker dan ooit is voor de samenleving. Als telecomprovider heeft T-Mobile een cruciale rol in de samenleving en onderstreept daarbij het belang van een groeiende talentenpool van jonge techniekers, zowel in aantallen als in diversiteit. Van Lammeren: In de toekomst neemt de vraag naar jonge gedreven technische talenten, jongens en meisjes, exponentieel toe. Het aantal meiden zoals ik die vandaag gezien heb, neemt toe maar wat me vooral opvalt is dat zij hun stem laten horen, gedreven en niet bang zijn en plezier hebben in de techniek. Ik ben blij dat wij hen hebben mogen inspireren en motiveren. Toen ik zelf 13 was en bèta gymnasium studente, had mij dat wel wat extra bevestiging kunnen geven namelijk. Door zo’n middag als vandaag dragen wij als T-Mobile hier graag aan bij.

Workshops en inspiratiesessies
Deze Girls’ Day genoten de jonge scholieren van uiteenlopende workshops, demonstraties en inspiratiesessies. Een van de bijzondere workshops was die van de Feelee app. Een app die wordt ontwikkeld door Garage2020 en ontwerpbureau Greenberry, om jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar te helpen hun emoties beter te leren begrijpen. Bijvoorbeeld door dagelijks via emoji’s te vragen hoe zij zich voelen en tegelijk inzicht geven in hun smartphonegedrag. Zo worden niet alleen emotionele schommelingen in kaart gebracht, maar ook hoe bepaald gedrag daar invloed op kan hebben.

Ook IoT ontbreekt niet deze dag. Zo leerden de meiden hoe je met een IoT toepassing nog beter voor je plant kunt zorgen, doordat deze zelf aangeeft wanneer hij dorst heeft of te lang in de zon staat. Om ook een beetje aan programmeren te proeven, werd in een andere workshop door middel van een speciale robot geleerd hoe ze op een eenvoudige wijze de robot opdrachten kunnen geven door middel van data en programmeren. En om te ervaren wat je allemaal met Virtual Reality kunt doen, werden de meiden uitgedaagd virtueel samen te werken in een Virtual Reality belevenis.

Beeld veranderen
Talentvolle vrouwen uit verschillende lagen van de organisatie gingen in gesprek met de jonge bezoekers in inspiratiesessies. Bekkers: “Bij T-Mobile zijn we overtuigd van de voordelen die een grote diversiteit een organisatie biedt en van de eindeloze mogelijkheden die er voor jong talent bestaan in deze sector. Tegelijk zijn IT- en Techniek organisaties voor veel meiden en jonge vrouwen nog steeds niet een voor de hand liggende keuze. We hopen door events zoals Girls’ Day en de inspirerende verhalen van de topvrouwen uit onze organisatie dat beeld steeds verder te veranderen.”

Connect to Change
T-Mobile is één van de grootste telecomproviders van Nederland en vervult daarmee een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. T-Mobile voelt zich dan ook verantwoordelijk voor de wereld en de mensen om zich heen. Iedereen verdient gelijke kansen en toegang tot de mogelijkheden die digitalisering biedt. Niemand mag daarin achterblijven of buitengesloten worden. Met het ‘Connect to Change’ plan doet T-Mobile er alles aan om diversiteit te bevorderen en een inclusieve werkomgeving aan te bieden. Gendergelijkheid is daar een belangrijk onderdeel van.

VHTO
Dit is de derde keer dat T-Mobile Girls’ Day organiseert. Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, VHTO, is initiatiefnemer van deze dag. Verschillende bedrijven openen vandaag hun deuren voor meisjes tussen de 10 en 15 jaar.
 

*Bron: monitor Techniekpact 2021

 

Girls' Day

 

 

 

 

---------- English version -----------

Girls' Day 2022: students dive into the world of technology, telecoms and IT

52 girls from Christelijk Lyceum Delft get a taste of the latest technology during Girls' Day at T-Mobile
 

Today, T-Mobile once again opened its doors to introduce young girls to the technology of today and the future. 52 pupils from senior general secondary education and pre-university education of the Christelijk Lyceum in Delft had the opportunity to get a taste of the latest technological possibilities in a variety of workshops and demonstrations. During this Girls' Day, girls aged 12 to 15 immersed themselves in the world of technology, data and IoT. For instance, they were able to actively contribute to the Feelee app, which helps young people better understand feelings, tended to a plant using IoT and attended several inspiration sessions by the top women from the T-Mobile Technology team. The girls were welcomed by Tisha van Lammeren, director Consumer Market, Saskia Bekkers, director HR and Margreet Hoekstra, director Legal Affairs and Regulatory Affairs of T-Mobile Netherlands. 

Still the number of girls and young women choosing a beta profession, an engineering or IT profession is low. Only 14 per cent* of technical professionals in the Netherlands are women. Whilst in the rapidly digitising society, this professional group is more important than ever for society. As a telecoms provider, T-Mobile has a crucial role in society, underlining the importance of a growing talent pool of young technicians, both in numbers and diversity. Van Lammeren: "In the future, the demand for young driven tech talents, boys and girls, is increasing exponentially. The number of girls like the ones I saw today is increasing but what strikes me most is that they are vocal, driven, unafraid and having fun in engineering. I am happy that we have been able to inspire and motivate them. When I myself was 13 and a beta science student, it could have given me some extra affirmation. Through an afternoon like today, we as T-Mobile are happy to contribute to this." 

Workshops and inspiration sessions 
This Girls' Day, the young students enjoyed a variety of workshops, demonstrations and inspiration sessions. One of the special workshops was about the Feelee app. An app being developed by Garage2020 and design agency Greenberry to help young people aged 14 to 18 learn to better understand their emotions. For example, by asking them how they are feeling daily via emojis while providing insights into their smartphone behaviour. This not only maps emotional fluctuations, but also how certain behaviour can affect them. 

IoT was also discussed during Girls' Day. For instance, the girls learned how you can use an IoT application to take even better care of your plant by letting it tell you when it is thirsty or has been standing in the sun for too long. To also get a taste of programming, in another workshop they learned how to give the robot commands in a simple way using data and programming, using a special robot. And to experience all you can do with Virtual Reality, the girls were challenged to work together virtually in a Virtual Reality experience. 

Image change 
Talented women from different layers of the organisation interacted with the young visitors in inspiration sessions. Bekkers: "At T-Mobile, we are convinced of the advantages that great diversity offers an organisation and of the endless opportunities that exist for young talent in this sector. At the same time, IT and Engineering organisations are still not an obvious choice for many girls and young women. We hope, through events like Girls' Day and the inspiring stories of the top women in our organisation, to keep changing that image." 

Connect to Change 
T-Mobile is one of the largest telecom providers in the Netherlands, fulfilling an important role in Dutch society. T-Mobile therefore feels responsible for the world and the people around it. Everyone deserves equal opportunities and access to the possibilities offered by digitisation. No one should be left behind or left out. With the 'Connect to Change' plan, T-Mobile does everything it can to promote diversity and offer an inclusive working environment. Gender equality is an important part of this. 

VHTO 
This is the third time T-Mobile has organised Girls' Day. Expertise centre for gender diversity in beta professions, and engineering and IT professions, and VHTO, is initiator of the day. Several companies will open their doors to girls aged between 10 and 15 years today. 


*Source: monitor Techniekpact 2021