Den Haag,
24
mei
2023
|
11:06
Europe/Amsterdam

‘Lichaamstaal’ sor en Sigourney K maken soundtrack om aandacht te vragen voor Nederlandse gebarentaal onder jongeren

Nederlandse Gebarentaal leren op social media: Performer Court (22) werkt samen met artiesten aan zijn missie

De Nederlandse Court (22 jaar) is doof, danser en performer. Gebarentaal is zijn moedertaal. Het is zijn missie om dans en gebaren te combineren zodat iedereen deze taal kan leren. Een grote opgave als je weet dat naar schatting slechts 1,7% van de Nederlanders de Nederlandse Gebarentaal (NGT) beheerst. Dat betekent dat verreweg de meeste Nederlanders op andere manieren en met hulpmiddelen contact moeten leggen met de ruim 1,5 miljoen slechthorende en dove mensen in ons land. Vooral voor de 18.000 mensen met NGT als moedertaal is dit een grote uitdaging. Om hier verandering in te brengen lanceert Court in samenwerking met T-Mobile en de Nederlandse artiesten sor (slechthorend) en Sigourney K een track met bijpassende choreografie. Daarnaast is een TikTok-filter ontwikkeld om de choreografie van de dans te oefenen én zo gemakkelijk gebarentaal te leren. 

Technologie en muziek als breekijzer
Het is de eerste keer dat in Nederland met dans, muziek en technologie op grote schaal aandacht wordt gevraagd voor de Nederlandse Gebarentaal. De keuze voor TikTok door Court en zijn muzikale partners volgt op de immense populariteit en bereik van het platform onder jongeren. Een video over contact maken met doven was in 2022 nog één van de de populairste TikTok tutorials van 2022*. Court weet hier alles van. Hij is doof en gebruikt social media al langer om leeftijdsgenoten via dans nieuwsgierig te maken naar zijn moedertaal.

Court hierover: “Jongeren gebruiken TikTok steeds vaker om iets nieuws te leren. Op TikTok is dat veel leuker dan in een gemiddeld klaslokaal; op TikTok is  meer humor, iedereen mag meedoen en er is muziek en dans. En als je een dans wilt leren via TikTok, waarom dan niet ook de Nederlandse Gebarentaal.”

Nederlandse Gebarentaal in de schijnwerpers
Artiesten sor en Sigourney K werden gegrepen door de missie van Court en zijn optredens. Eerder schitterde Court al op het podium van Eurovision, waar hij de optredens van Jeangu Macrooy vertolkte. Daarnaast is hij nu dus met muziek en dans een voorvechter van de Nederlandse Gebarentaal op TikTok. sor, Sigourney K en Court bundelden de krachten om jongeren in Nederland op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met Nederlandse Gebarentaal. sor en Sigourney K hebben samen de soundtrack ‘Lichaamstaal’ geschreven, terwijl Sigourney K. en Court samen met dansgroep 20Herz de choreografie hebben uitgewerkt om op een laagdrempelige manier gebarentaal te leren. De track en bijbehorende TikTok-effect staan vanaf vandaag online

Sigourney K en Court worden bijgestaan door TYD, een platform voor cursussen Nederlandse Gebarentaal om zo veel mogelijk mensen deze taal te leren. De campagne om aandacht te vragen voor gebarentaal is tot stand gekomen op initiatief van T-Mobile. Het bedrijf wil met dit soort samenwerkingen laten zien hoe mensen met technologie nieuwe skills kunnen leren en culturen kunnen ontdekken.

* Bron: Year on TikTok: 2022, truly #ForYou

 

---------- English version ----------

 

'Body language' 
sor and Sigourney K make soundtrack to draw attention to Dutch sign language among young people

 

Learning Dutch Sign Language on social media:  Performer Court (22) works with artists on his mission
 

Dutch Court (aged 22) is deaf, a dancer and performer. Sign language is his mother tongue. His mission is to combine dance and sign so that everyone can learn this language. A big task when you know that only an estimated 1.7% of Dutch people speak Dutch Sign Language (NGT). This means that the vast majority of Dutch people have to make contact in other ways and with aids with the more than 1.5 million hearing-impaired and deaf people in our country. Especially for the 18,000 people whose mother tongue is NGT, this is a big challenge. To change this, Court is launching a track with matching choreography in collaboration with T-Mobile and Dutch artists Sor (hard of hearing) and Sigourney K. In addition, a TikTok filter has been developed to practice the choreography of the dance while easily learning sign language.

Technology and music as a breakthrough
This is the first time that dance, music and technology have been used in the Netherlands to draw attention to Dutch Sign Language on a large scale. The choice of TikTok by Court and his musical partners follows the immense popularity and reach of the platform among young people. A video about making contact with the deaf was still one of the most popular TikTok tutorials in 2022*. Court knows all about this. He is deaf and has been using social media for some time to get peers curious about his mother tongue through dance.

Court says: "Young people are increasingly using TikTok to learn something new. On TikTok this is much more fun than in an average classroom; on TikTok there is more humour, everyone gets to participate and there is music and dance. And if you want to learn a dance through TikTok, why not also learn Dutch Sign Language."

Dutch Sign Language in the spotlight
Artists sor and Sigourney K were captivated by Court's mission and his performances. Previously, Court shone on the Eurovision stage, where he interpreted Jeangu Macrooy's performances. So now he is also an advocate of Dutch Sign Language on TikTok with music and dance. sor, Sigourney K and Court joined forces to introduce young people in the Netherlands to Dutch Sign Language in a low-threshold way. sor and Sigourney K wrote the soundtrack 'Lichaamstaal' together, while Sigourney K. and Court worked out the choreography together with dance group 20Herz to learn sign language in a low-threshold way. The track and accompanying TikTok effect are online from today.

Sigourney K and Court are joined by TYD, a platform for Dutch Sign Language courses to help as many people as possible learn this language. The campaign to draw attention to sign language came about on the initiative of T-Mobile. The company wants to use this kind of collaboration to show how people can use technology to learn new skills and discover cultures.

* Source: Year on TikTok: 2022, truly #ForYou