Den Haag,
31
maart
2022
|
15:18
Europe/Amsterdam

Overname van T-Mobile Nederland door Warburg Pincus en Apax Funds is afgerond

De overname van alle aandelen in T-Mobile door Warburg Pincus LLC ("Warburg Pincus") en Apax Funds, geadviseerd door Apax Partners LLP ("Apax"), is op 31 maart 2022 afgerond. In vervolg op de aankondiging op 7 september 2021 zullen T-Mobile Netherlands Holding B.V. en haar dochterondernemingen ("T-Mobile") nu onder nieuwe aandeelhouders hun volgende groeifase ingaan. Na afronding van de transactie wordt Olaf Swantee voorzitter van de Raad van Commissarissen van T-Mobile Nederland. Søren Abildgaard blijft de CEO van T-Mobile Nederland.  

Apax en Warburg Pincus zullen samenwerken met het directieteam en steunen de strategie van de organisatie waarbij ze zich blijven focussen op innovatie en groei van het indrukwekkende klantenbestand. Na de overname zal T-Mobile Nederland met haar vier merken - T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel - actief blijven op de Nederlandse markt en de best mogelijke diensten aan haar klanten blijven leveren. De ambitie van T-Mobile Nederland is om betaalbaar glasvezel aan te bieden aan meer huishoudens in Nederland dan welke andere aanbieder dan ook in de markt, door toegang te geven tot de grootste glasvezel-footprint en een superieur mobiel netwerk in Nederland. 

Apax en Warburg Pincus hebben beide een sterke staat van dienst in de sector communicatiediensten en de bredere sector telecommunicatie, media en technologie en beschouwen T-Mobile Nederland als een organisatie met een sterke basis en verder groeipotentieel.  

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland, is verheugd over de verandering van eigenaar: "Apax en Warburg Pincus hebben onze strategie als challenger op de Nederlandse markt op kwaliteit, prijs en klantenservice omarmd. Wij blijven ons inzetten om de best mogelijke klantervaring te bieden, dat wordt ondersteund door een uitmuntend mobiel netwerk dat tot de beste ter wereld behoort. Dankzij onze voortdurende focus op innovatie is T-Mobile Nederland uitgegroeid tot een toonaangevende provider. We zijn de eerste mobiele aanbieder die Unlimited en landelijk 5G aanbiedt in Nederland. Met onze ambitie om supersnel glasvezelinternet aan te kunnen bieden aan meer dan 3 miljoen huishoudens tegen een betaalbare prijs, zullen we de concurrentie nog meer uitdagen."  
 
Olaf Swantee, Voorzitter Raad van Commissarissen, T-Mobile Nederland: ''Ik verheug mij erop om als voorzitter toe te treden tot de Raad van Commissarissen van T-Mobile Nederland en ik kijk ernaar uit om nauwer samen te werken met het directieteam en de medewerkers. Samen zullen we ervoor zorgen dat T-Mobile Nederland haar positie als toonaangevende telco in Nederland versterkt in de ogen van haar medewerkers, haar klanten en haar aandeelhouders. De mensen van T-Mobile Nederland hebben met succes een sterke basis gelegd en wij zullen hierop voortbouwen door nieuwe Nederlandse en wereldwijde benchmarks in de telecommunicatie-industrie te zetten."  

René Obermann, mede-hoofd Europa en Managing Director bij Warburg Pincus Deutschland: “De getalenteerde mensen bij T-Mobile Nederland hebben ongelooflijk hard gewerkt om van het bedrijf de toonaangevende mobiele provider in Nederland te maken, door ultrasnelle betaalbare connectiviteit te bieden waar deze beschikbaar is en een eersteklas klantervaring, terwijl het bedrijf voortdurend innoveert en de klantenservice verbetert. We geloven dat het bedrijf het potentieel heeft om deze ontwikkelingen nog verder te versterken en we kijken ernaar uit om samen met het directieteam verder te investeren in mensen en hun vaardigheden, next generation netwerken en digitale diensten te verhogen." 

Gabriele Cipparrone, Partner bij Apax: "T-Mobile Nederland heeft een sterke merkbekendheid en is dankzij het uitstekende werk van haar directieteam en medewerkers de grootste mobiele aanbieder in Nederland geworden, met een groeiend marktaandeel in vaste breedband via toekomstbestendige glasvezeltechnologie. We kijken ernaar uit om samen te werken met Olaf, Søren en het team om de aanhoudende groei van het bedrijf te ondersteunen, gedreven door een superieur mobiel netwerk, een groeiend glasvezel klantenbestand en een uitstekende klantenservice."  

----- English version ------

Acquisition of T-Mobile Netherlands by Warburg Pincus and Apax Funds finalised


The acquisition of all shares in T-Mobile by Warburg Pincus LLC (“Warburg Pincus”) and Funds advised by Apax Partners LLP (“Apax”) completed on 31st March 2022. Further to the announcement made on 7 September 2021, T-Mobile Netherlands Holding B.V. and its subsidiaries (“T-Mobile”) will now enter its next phase of growth under new ownership. At completion, Olaf Swantee will become Chairman of T-Mobile Netherland’s Supervisory Board. Søren Abildgaard will remain the CEO of T-Mobile Netherlands.

Apax and Warburg Pincus will partner with the management team and support the company’s strategy as it continues to focus on innovation and growing its already impressive customer base. Following the acquisition, T-Mobile Netherlands will remain active in the Dutch market with its four brands - T-Mobile, Tele2, Ben and Simpel - and will further continue its journey to provide the best possible services to its customers. T-Mobile's ambition is to offer affordable fiber to more households in the Netherlands than any other provider in the market by giving access to the largest fiber footprint and having a superior mobile network in the Netherlands.

Apax and Warburg Pincus both have strong track records in the Communications Services and broader Telecommunications, Media, and Technology sector and see T-Mobile Netherlands as a company with strong fundamentals and further growth potential.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands is thrilled about the change of ownership: " Apax and Warburg Pincus have embraced our strategy as the challenger in the Dutch market on quality, price and customer service. We maintain our promise to offer the best possible customer experience supported by a superior mobile network which belongs to the best mobile networks in the world. Thanks to our continuous focus on innovation T-Mobile Netherlands has become a leading provider. We are the first mobile provider that offers Unlimited and nationwide 5G in the Netherlands. With our ambition to be able to offer superfast fiber internet to more than 3 million households against an affordable price we will challenge the competition even more." 

Olaf Swantee, Chairman Supervisory Board, T-Mobile Netherlands:  " I am delighted to join T-Mobile Netherland’s Supervisory Board as Chairman and I look forward to working more closely with the management team and employees. Together, we will make sure that T-Mobile Netherlands cements its position as the leading telco in the Netherlands in the eyes of its employees, its customers and its shareholders. A strong foundation has been successfully built by the people of T-Mobile Netherlands and we will build on this by establishing new Dutch and worldwide benchmarks in the telecommunications industry." 

René Obermann, co-head of Europe and Managing Director at Warburg Pincus Deutschland: " The talented people at T-Mobile Netherlands have worked incredibly hard to make the company the largest mobile provider in The Netherlands, providing ultra-fast affordable connectivity where available and a top-rated customer experience whilst continuously innovating and improving customer services. We believe the company has the potential to enhance these developments even further and we look forward to partnering with the management team as they increase investment in people and their skills, next generation networks and digital services." 

Gabriele Cipparrone, partner at Apax: " T-Mobile Netherlands enjoys strong brand recognition and, thanks to the excellent work of its management team and employees, it has become the largest mobile provider in the Netherlands, with a growing market share in fixed broadband via futureproof glass fiber technology. We look forward to working with Olaf, Søren and the team to support the company’s continued growth, driven by a superior mobile network, a growing fiber customer base and excellent customer service."