Den Haag,
13
april
2021
|
13:31
Europe/Amsterdam

Sneller uit de schulden dankzij convenant T-Mobile en NVVK

Voor klanten van T-Mobile met forse betalingsachterstanden komt er voortaan aanzienlijk sneller een schuldregeling. T-Mobile en de NVVK sloten een convenant waar mensen met schulden, schuldeisers én schuldhulpverleners baat bij hebben.

Mensen met problematische schulden hebben vaak grote betalingsachterstanden bij meerdere schuldeisers. Schuldhulpverleners zijn daardoor lang bezig om de schulden af te handelen. Dankzij het convenant worden de schulden sneller en soepeler opgelost. Zo zal T-Mobile de openstaande vorderingen meteen bevriezen en de incassoactiviteiten staken zodra de schuldhulpverlener laat weten dat een (voormalige) T-Mobile-klant schuldhulpverlening ontvangt. Bovendien zal T-Mobile altijd akkoord gaan met een minnelijk voorstel van een NVVK-schuldhulpverlener.

Voordelen
Het NVVK-convenant heeft voor iedereen voordelen. Als schuldeiser heeft T-Mobile snel duidelijkheid. Voor de schuldenaar betekent het dat hij eerder schuldrust krijgt en zich sneller kan richten op herstel. Hulpverleners zijn minder tijd kwijt aan communicatie met de schuldeiser en kunnen meer tijd steken in gedragsverandering bij hun cliënten, zodat die financieel gezond blijven.

“Een toenemend aantal mensen heeft stapels onbetaalde rekeningen liggen”, weet Philip Boland, manager Debt Collection Agency bij T-Mobile. “Telefoon- en internetschulden kunnen daar onderdeel van zijn.” Eind 2020 had T-Mobile 6,8 miljoen mobiele klanten en 682 duizend klanten voor vast internet. Regelmatig krijgt de netwerkprovider te maken met klanten die moeite hebben om hun rekening te betalen. “Wij vinden het belangrijk dat we er dankzij het convenant aan bijdragen dat zij weer uit de schulden komen.”

Collectief schuldregelen
In aanvulling op het convenant neemt T-Mobile ook deel aan Collectief Schuldregelen, onderdeel van het NVVK-arrangement voor versnelling van de schuldhulpverlening. Collectief schuldregelen maakt voor de deelnemende gemeenten gestandaardiseerde en collectieve afhandeling van schuldhulptrajecten mogelijk vanaf het verzoek tot saldo-opgave (dit is de hoogte van de schuld). Randvoorwaarde hierbij is dat de gemeente een saneringskrediet verstrekt om alle schuldeisers in één keer te betalen en daarnaast budgetbegeleiding inzet.

Vertrouwen
De NVVK sluit convenanten af met steeds meer brancheorganisaties, overheidsorganen, individuele schuldeisers en andere partijen zoals deurwaarders. Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur bij de NVVK: “Met of zonder convenant, de NVVK-leden werken volgens vaste rekenregels. Daar kunnen schuldeisers op vertrouwen. Voor hen blijft de hoogte van de uitbetaling gelijk, alleen vallen er dankzij een NVVK-convenant allerlei bewerkelijke tussenstappen weg.”

Meer informatie
Convenant T-Mobile (alleen voor leden)
Collectief Schuldregelen

----- English version ------

Faster out of debt thanks to covenant T-Mobile and NVVK

For T-Mobile customers with significant payment arrears, a debt settlement will be made considerably faster. T-Mobile and the NVVK have concluded a covenant that benefits people with debts, creditors and debt relief workers.

People with problematic debts often have large payment arrears with several creditors. As a result, debt relief workers spend a long time dealing with debts. Thanks to the covenant, the debts are more quickly and smoothly. For example, T-Mobile will immediately freeze the outstanding claims and cease collection activities as soon as the debt counselor informs them that a (former) T-Mobile customer is receiving debt counseling. In addition, T-Mobile will always agree to an amicable proposal from an NVVK debt relief worker.

Benefits
The NVVK covenant has benefits for everyone. As a creditor, T-Mobile has quick clarity. For the debtor, it means that he gets debt relief sooner and can focus more quickly on recovery. Helpers spend less time communicating with the creditor and can spend more time changing the behavior of their clients, so that they remain financially healthy.

“An increasing number of people have piles of unpaid bills lying around,” says Philip Boland, Debt Collection Agency manager at T-Mobile. “Phone and internet debts can be part of that.” At the end of 2020, T-Mobile had 6.8 million mobile customers and 682,000 fixed internet customers. The network provider regularly has to deal with customers who have difficulty paying their bill. “We think it is important that, thanks to the covenant, we contribute to getting them out of debt again.”

Collective debt settlement
In addition to the covenant, T-Mobile also participates in ‘Collective Debt Rescheduling’ (Collectief Schuldregelen), part of the NVVK arrangement for accelerating debt counseling. Collective debt settlement makes standardized and collective settlement of debt relief processes possible for the participating municipalities, from the request to the balance statement. A precondition for this is that the municipality provides a restructuring loan to pay all creditors at once and also provides budget support.

Trust
The NVVK concludes covenants with an increasing number of trade associations, government bodies, individual creditors and other parties such as debt collectors. Ellen Hennekens, senior policy advisor at the NVVK: “With or without covenants, the NVVK members work according to fixed calculation rules. Creditors can rely on that. For them, the amount of the payment remains the same, but thanks to an NVVK covenant, all kinds of laborious intermediate steps are eliminated.”

More information
Convenant T-Mobile (only for members)
Collective Debt Rescheduling