Den Haag,
11
maart
2021
|
09:43
Europe/Amsterdam

Statement CBS pilot eind 2019

Vanaf september 2017 tot en met december 2019 heeft T-Mobile meegewerkt aan een CBS pilot project naar de problemen die grote steden ervaren door plots toenemende drukte in de stad. Deze toename heeft onder andere impact op mobiliteit, veiligheid, rampenbestrijding en toerisme in de betreffende stad. De overheid wilde daar beter inzicht in hebben. Uit eerder onderzoek van het CBS, met andere marktpartijen, bleek dat geanonimiseerde mobiele telefoondata een veelbelovende bron was. In het belang van de bescherming van privacy van klanten, ging het hier niet om individuele persoonsgegevens maar om geanonimiseerde en geaggregeerde bewegingspatronen die het mogelijk maakt te tellen hoeveel apparaten (altijd met een minimum aantal van 15) zich op een bepaald moment binnen het bereik van een bepaalde zendmast bevonden. Het is dus apert onjuist dat het CBS toegang had tot individuele persoonsgegevens en inzicht heeft verkregen in wie met wie in contact zou zijn geweest in welke vorm dan ook.

In dit onderzoek zijn de geanonimiseerde en geaggregeerde netwerkdata exclusief en zonder daar vergoeding voor te ontvangen met het CBS gedeeld. T-Mobile onderstreept het belang van de CBS-onderzoeken, voor de bevordering van de leefbaarheid in Nederland en heeft daarom meegewerkt. Er zijn destijds duidelijke afspraken gemaakt met het CBS over de door T-Mobile beschikbaar gestelde data. Zo hadden CBS-medewerkers, onder hele strikte voorwaarden en na het nemen van de nodige beveiligingsmaatregelen, alleen toegang gekregen tot een set gepseudonimiseerde gegevens onder toezicht en verantwoordelijkheid van T-Mobile. De medewerkers hadden alleen toegang via een T-Mobile versleutelde laptop tot de specifieke dataset voor deze pilot. De set gepseudonimiseerde gegevens hebben zodoende de digitale en beveiligde IT infrastructuur van T-Mobile nooit verlaten. De pilot is stopgezet eind 2019.

Klik op de afbeelding om de overeenkomst te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- English version ------

Statement CBS pilot at the end of 2019

From September 2017 until December 2019, T-Mobile participated in a CBS pilot project that researched the problems that large cities experience due to suddenly increasing crowds in the city. This increase has an impact on mobility, safety, disaster relief and tourism in the city in question, among other things. The government wanted to have a better understanding of this. Earlier research by CBS, together with other market parties, showed that anonymized mobile telephone data was a promising source. In the interest of protecting customer privacy, this was not about individual personal data but about anonymized and aggregated movement patterns that make it possible to count how many devices (always with a minimum number of 15) were within the reach of a particular mobile phone mast at any given time. It is therefore completely incorrect that CBS had access to individual personal data and obtained insight into who had been in contact with whom in whatever form.

In this study, the anonymized and aggregated network data was shared with CBS exclusively and without receiving compensation. T-Mobile underlines the importance of the CBS surveys for improving the quality of life in the Netherlands and has therefore cooperated. At the time, clear agreements were made with CBS regarding the data made available by T-Mobile. For example, CBS employees, under very strict conditions and after taking the necessary security measures, only had access to a set of pseudonymised data under the supervision and responsibility of T-Mobile. The employees only had access to the specific dataset for this pilot via a T-Mobile encrypted laptop. The set of pseudonymised data has therefore never left T-Mobile's digital and secure IT infrastructure. The pilot was discontinued at the end of 2019.