Den Haag,
23
juni
2021
|
11:07
Europe/Amsterdam

Stichting Townmaking en T-Mobile bundelen krachten voor veiliger e-bike verkeer in Amsterdam

download

Slimme IoT-toepassingen voor e-bikes in gevaarlijke verkeerssituaties

Vandaag gaat in Amsterdam de e-bike veiligheidspilot van start waarin T-Mobile en Stichting Townmaking hun krachten bundelen om de veiligheid van e-bikes en het welzijn van gebruikers van de e-bike te vergroten. In deze unieke pilot werken de partijen samen in een proeftuin in Amsterdam aan de ontwikkeling, het testen en implementeren van state-of-the-art IoT-technologie die het vermogen en de snelheid van e-bikes automatisch aanpast in gevaarlijke verkeerssituaties. In deze eerste fase zullen studies en tests worden uitgevoerd op een 1,9 km lang parcours in het Velodrome. Doel van de pilot is met innovatieve technologie het welzijn van fietsers verbeteren, het aantal verkeersongevallen terug te dringen en uiteindelijk een positief effect te hebben op het milieu met het verkleinen van de CO2-voetafdruk door meer mensen te laten fietsen.

Met de toenemende populariteit van de e-bike in Nederland, neemt het aantal overvolle fietspaden en gevaarlijke verkeerssituaties in Nederland toe, aldus het CBS. In een nieuwe pilot slaan T-Mobile Nederland en Stichting Townmaking de handen ineen om e-bikes en het gebruik ervan veiliger te maken met behulp van intelligente infrastructuur om uiteindelijk het welzijn van fietsers en alle weggebruikers te waarborgen. De pilot test de toepassing en werking van een Connected e-bike Computer. Een systeem dat potentieel gevaarlijke verkeerssituaties realtime herkent, zonder persoonlijke gegevens te gebruiken en/of op te slaan. Bij het binnenrijden van woonwijken of bekende gevaarlijke kruispunten kan de computer bijvoorbeeld de maximumsnelheid van de e-bike automatisch aanpassen naar een veiligere snelheid. Binnen de pilot wordt ook een besturingsinterface voor wegbeheerders ontwikkeld die op deze wijze snelheidsbeperkende zones kunnen instellen op de display van de e-bikes.

Leon Toet, Chief Commercial Officer Business, bij T-Mobile zegt over de pilot: "Technologie speelt een cruciale rol in de maatschappij van vandaag en morgen. Als toonaangevende telecomprovider met een sterke maatschappelijke missie ben ik er trots op dat wij onze technologie en connectiviteit kunnen inzetten voor een maatschappelijk belangrijk onderwerp als het welzijn van mensen en verkeersveiligheid. T-Mobile zal hoogwaardige technologie en netwerktoepassingen leveren die fietsers in staat stellen om op verantwoorde wijze van hun e-bike te genieten en hen helpen om zo veilig mogelijk thuis te komen bij hun dierbaren."

Reactiesnelheid is cruciaal
Een cruciaal element in de succesvolle toepassing van de nieuwe e-bike technologie is de snelheid waarmee het systeem reageert en de fiets moduleert naar een veiligere snelheid. Deze zogenaamde latency (vertragingsfactor) kan het verschil maken of een fietser in een onveilige situatie wel of niet op tijd remt. Dankzij het state-of-the-art 4G- en 5G-netwerk van T-Mobile kan in de testomgeving een connectiviteitssituatie met zeer lage latency worden bereikt. En kan modulatie van de e-bikes worden gerealiseerd in 10 milliseconden of minder.

Innovatie voor de maatschappij
De samenwerking is opgezet binnen de Stichting Townmaking Common Labworks, waarin ondernemers, professionals en overheden samenwerken om op lokale schaal (mobiliteits) oplossingen voor gemeenschappelijk belang te bouwen en te implementeren. Daarnaast is de samenwerking onderdeel van het Innovatie voor de Maatschappij programma, één van de vier programma's in het ‘Connect to Change’ plan van T-Mobile Nederland. In dit programma zet de provider zich in om met toonaangevende connectiviteits- en technologische oplossingen bij te dragen aan de verduurzaming van steden en aan een prettige en veilige leefomgeving.

Thieu Besselink van Townmaking: "Nu, meer dan ooit tevoren, wordt het belang van veerkrachtige maatschappelijke assets in de openbare ruimte van groot belang. Veerkrachtig omdat het bestand is tegen plotselinge en onvoorziene veranderingen. En maatschappelijke assets omdat ze worden gerealiseerd door collectieve voordelen voor burgers, bedrijven, bestuurbaarheid, duurzaam kapitaal, en kennisinstellingen. Als kennisinstelling zijn we trots op onze Townmaking Common Labworks, waar we doelgerichte merken als T-Mobile en pionierende steden als Amsterdam samenbrengen om veerkrachtige maatschappelijke activa te bouwen."

De proeftuin Velodrome
Fietsen is in Amsterdam en Nederland al meer dan een eeuw de basis van duurzame en veerkrachtige mobiliteit. "Wij beschouwen het Velodrome als onze wielertempel", zegt Rob Alberts, die de sportfaciliteiten in de stad beheert. "Het is de plek waar onze lokale wielerkampioenen hun trainingsritten beginnen. Ik ben enthousiast over de samenwerking die we hebben met het Townmaking Institute en T-Mobile om manieren te verkennen om veerkrachtige oplossingen voor onze fietscultuur in het Velodrome te bevorderen en te laten groeien", voegde hij eraan toe.

Wethouder Egbert de Vries geeft aan: “Verkeersveiligheid is voor mij absolute prioriteit. Mensen moeten zich veilig door de stad kunnen bewegen. Ik denk dat innovaties zoals intelligente snelheidsaanpassingen daarbij een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst. Om meer te leren over de mogelijkheden en te kijken hoe we dit soort technologieën kunnen gebruiken om het verkeer veiliger te maken, is het belangrijk dat er eerst pilots zoals deze worden gedaan. Wij zijn er daarom als gemeente nauw bij betrokken en zeer benieuwd naar de uiteindelijke resultaten.”

De pilot rond het Velodrome loopt van juni 2021 tot juni 2022, waarna de betrokken partners samen blijven werken aan een soepele implementatie van de resultaten van de pilot.

----- English version ------

Stichting Townmaking and T-Mobile join forces for safer e-bike traffic in Amsterdam

Smart IoT applications for e-bikes in dangerous traffic situations

Today marks the start of the e-bike safety pilot in Amsterdam in which T-Mobile and Stichting Townmaking are joining forces to increase the safety of e-bikes and the well-being of cyclists. In this unique pilot, the parties work together in developing, testing and implementing state-of-the-art IoT technology that automatically modulates the power and speed of e-bikes in dangerous traffic conditions. In this first phase, studies and tests will be conducted on a 1.9 km course at the Velodrome in Amsterdam. The aim of the pilot is to use innovative technology to improve the well-being of cyclists, reduce traffic accidents, and ultimately having a positive impact on the environment by reducing the carbon footprint by getting more people into cycling.

With the increasing popularity of the e-bike in the Netherlands, the number of crowded bike lanes and dangerous traffic situations in the Netherlands are increasing, according to CBS. In a new pilot project, T-Mobile Netherlands and Stichting Townmaking are joining forces to make e-bikes and their use safer with the help of intelligent infrastructure to ultimately safeguard the well-being of cyclists and all road users. The pilot will test the application and operation of a Connected e-bike Computer. A system that recognizes potentially dangerous traffic situations in real-time, without the usage and/or storage of personal data. For example, when entering residential areas or known dangerous intersections, the computer will automatically modulate the maximum speed of the e-bike to a safer speed. The pilot is also developing a control interface for road authorities who can define speed-limit zones.

Leon Toet, Chief Commercial Officer Business, at T-Mobile says in this regard: "Technology plays a crucial role in today's and tomorrow's society. As an industry leading telecom provider with a strong social mission, I am proud that we are able to use our technology and connectivity for a socially important topic such as people’s well-being and traffic safety. T-Mobile will deliver high-quality technology and network applications that will enable cyclists to responsibly enjoy their e-bike and help them to safely return home to their loved ones.”

Speed of response is crucial
A crucial element in the successful application of the new e-bike technology is the speed at which the system reacts and modulates the bicycle to a safer speed. This so-called latency can make all the difference in whether or not a cyclist will brake in time in an unsafe situation. Thanks to T-Mobile's state-of-the-art 4G and 5G network, a connectivity situation with very low latency (delay factor) can be achieved in the test environment. And modulation of the e-bikes can be realized in 10 milliseconds or less.

Innovation for society
The collaboration was set up within the Stichting Townmaking Common Labworks, in which entrepreneurs, professionals and governments work together to build and implement (mobility) solutions for the common good on a local scale. In addition, the collaboration is part of the Innovation for Society program, one of the four programs in T-Mobile Netherlands' Connect to Change plan. In this program, the provider is committed to contributing to making cities more sustainable and to a pleasant and safe living environment with leading connectivity and technological solutions.

Thieu Besselink of Townmaking, says: “Now, more than ever before, the importance of resilient societal assets is becoming paramount in public space. Resilience because it can withstand sudden and unforeseen changes. And societal assets because they are realized through collective benefits for citizens, businesses, governability, sustainable capital, and knowledge institutions. As a Knowledge Institution, we are proud to have our Townmaking Common Labworks where we bring together purpose-oriented brands like T-Mobile and pioneering cities like Amsterdam to build resilient societal assets.

The Velodrome testing grounds
In Amsterdam and the Netherlands, cycling is the foundation of sustainable and resilient mobility and has been that way for more than a century. “We consider the Velodrome our Cycling Temple”, says Rob Alberts, who manages the sports facilities in the city. “It is where our local cycling champions start their training journeys. I am excited for the collaboration we have with the Townmaking Institute and T-Mobile to explore ways to foster and grow resilient solutions for our cycling culture at the Velodrome”, he added.

Alderman Egbert de Vries commented: "Traffic safety is an absolute priority for me. People should be able to move through the city safely. I think innovations such as intelligent speed adaptations can play an important role in this in the future. To learn more about the possibilities and to see how we can use these kinds of technologies to make traffic safer, it is important that pilots like this one are done first. We are therefore closely involved as a municipality and very curious about the results."

The pilot around the Velodrome runs from June 2021 until June 2022, after which the partners involved will continue to work together to ensure the smooth implementation of the results of the pilot.