Den Haag,
27
december
2022
|
08:00
Europe/Amsterdam

Stille nacht: Nederlanders bellen ruim 70% minder tijdens kerst

Het telefoongebruik in Nederland neemt al jaren toe. Toch zijn er dagen waarop Nederlanders massaal de telefoon opzij leggen. Kerst piekt boven die dagen uit. De cijfers van T-Mobile lieten op eerste kerstdag 2022 een daling zien van ruim 70% in het aantal belletjes dat werd gepleegd ten opzichte van het aantal op een reguliere dag. Hoewel overduidelijk minder mensen bellen op eerste kerstdag, is de daling in dataverbruik lichter, namelijk 10% ten opzichte van een reguliere dag. Toch blijft eerste kerstdag daarmee de stilste dag van het jaar 2022 op het netwerk van T-Mobile.

Dagelijks zorgen we ervoor dat een enorme hoeveelheid aan data in goede banen wordt geleid. We verbinden elke dag miljoenen mensen met elkaar, dat is de kern van wat we doen. Maar we vinden het mooi om te zien dat Kerst een moment is om de telefoon wat vaker weg te leggen en meer oog te hebben voor elkaar. Met verschillende initiatieven – waaronder de samenwerking met Stichting Join Us en de Laak lunch bij ons op kantoor in december – stimuleren we jong en oud het hele jaar door om niet alleen via hun scherm, maar ook in het echt met elkaar in contact te staan. Immers, onder jongeren en ouderen speelt eenzaamheid nog steeds. Het is mooi om te zien dat het met kerst al een algemeen goed lijkt te zijn om extra oog te hebben voor eenzaamheid in de maatschappij.” zegt Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer van T-Mobile Nederland.

Terugkerende trend
Al jaren ziet T-Mobile Nederland dat Nederlanders hun telefoon minder gebruiken tijdens eerste kerstdag. Dit was niet alleen in 2022 het geval. De afgelopen jaren is deze trend duidelijk zichtbaar. Zo werden er in 2019, 2020 en 2021 ook ongeveer 70% minder belletjes gepleegd en gebruikte men toen ook gemiddeld 10% minder mobiele data ten opzichte van een reguliere dag. Op tweede kerstdag is er een daling te zien van 65% in het aantal telefoontjes dat wordt gepleegd ten opzichte van een reguliere dag, een iets lichtere daling dus dan op eerste kerstdag.

Andere stille dagen
Er zijn vaker stillere dagen op het netwerk van T-Mobile, maar de dip is het grootst op eerste kerstdag. In 2022 waren er ook een paar andere opvallend stille dagen. Zo gebruikten Nederlanders hun telefoon ook minder tijdens andere feestdagen, zoals Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Op deze dagen gebruikten Nederlanders hun telefoon gemiddeld 50% minder om te bellen dan op een reguliere dag. Toch spant eerste kerstdag de kroon wanneer het aankomt op minder vaak onze telefoon pakken om te bellen.

--------------------------------- English version ---------------------------------

Silent night: Dutch call about 70% less during Christmas


Phone usage in the Netherlands has been increasing for years. Yet there are days when the Dutch put aside their phones en masse. Christmas is one of those days. T-Mobile figures showed a drop of about 70% in the number of calls made on Christmas Day 2022 compared to the numbers on a regular day. Although clearly fewer people make calls on Christmas Day, the drop in data usage is lighter, as it drops with 10% compared to a regular day. Still, that leaves Christmas Day as the quietest day of the year 2022 on T-Mobile's network.

"Every day we make sure that a huge amount of data is managed. We connect millions of people every day, that's the core of what we do. But we are happy to see that Christmas is a time to put the phone away a little more often and be more mindful of each other. With various initiatives - including the collaboration with the Join Us Foundation and the Laak lunch at our office in December - we encourage young and old throughout the year to connect with each other not only through their screens, but also in real life. After all, among young and old alike, loneliness still plays a role. It's nice to see that at Christmas it already seems to be a common good to take extra notice of loneliness in society." says Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer of T-Mobile Netherlands.

Recurring trend
For years, T-Mobile Netherlands has seen Dutch people use their phones less during Christmas Day. This was not only the case in 2022. In recent years, this trend is clearly visible. For example, in 2019, 2020 and 2021, there were also about 70% fewer calls made and people then also used an average of 10% less mobile data compared to a regular day. On Boxing Day, there was a 65% drop in the number of calls made compared to a regular day, a slightly smaller drop than on Christmas Day.

Other quiet days
Quieter days are more common on T-Mobile's network, but the dip is greatest on Christmas Day. There were also a few other noticeably quiet days in 2022. For example, the Dutch also used their phones less during other holidays, such as Easter, Pentecost and Ascension. On these days, the Dutch used their phones 50% less on average to make calls than on a regular day. Yet Christmas Day shows the highest peak when it comes to picking up our phone to make calls less often.