Den Haag,
13
augustus
2020
|
07:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile: Aanhoudend sterke groei van aantal klanten, opbrengsten en EBITDA in Q2

T-Mobile Nederland zette haar sterke groei voort in het tweede kwartaal van 2020. Omzet en aantal klanten groeiden in alle segmenten en de EBITDA nam toe met 22,2%. T-Mobile zag de opbrengsten uit mobiele diensten met 2,3% op jaarbasis (jaar-over-jaar) stijgen, terwijl de omzetgroei op de vaste markt nog sterker was met 7,8% (jaar-over-jaar). Dit kwartaal verwelkomde het bedrijf 50.000 nieuwe mobiele postpaid klanten op het snelste en best geteste netwerk van Nederland. Daarnaast kwamen er 11.000 nieuwe klanten bij op vaste diensten.

Q2 toont opnieuw groei in zowel mobiel als vast (jaar-op-jaar)

  • Aantal mobiele klanten (SIM's) bedroeg 5.741 miljoen; het aantal vaste klanten bedroeg 644.000.
  • Totaal aantal postpaid klanten steeg netto met +50.000 en vast netto met +11.000.
  • Totale omzet € 480 miljoen (+ 4,8% op jaarbasis). Met name door de groei van zowel de opbrengsten uit mobiele telefonie, vaste telefonie en verkoop van handsets. De opbrengsten uit roaming stonden onder druk door ​​de coronacrisis.
  • EBITDA aangepast na lease* stijgt naar € 143 miljoen (+ 22,2%): gedreven door commerciële groei, synergieën van de fusie en lagere indirecte kosten.
  • T-Mobile ligt op schema met het integratieproces en realiseert de synergieën als gevolg van de fusie met Tele2.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “We hebben opnieuw geweldige resultaten behaald en een sterk commercieel momentum behouden, ondanks de impact van de coronacrisis. Ik ben erg trots op ons volledige T-Mobile-team, dat veerkrachtig was en heel hard heeft gewerkt om onze klanten van dienst te zijn en ervoor te zorgen dat mensen verbonden bleven. We ondervonden een negatieve impact van de crisis op onze roaming-inkomsten omdat er minder bezoekers naar Nederland kwamen. Ik ben er trots op dat we het opnieuw beter doen dan de concurrentie."

Iedereen toegang tot supersnel internet
Het blijft de missie van T-Mobile om de markt voor vaste diensten open te breken en klanten thuis beter en betaalbaarder vast internet te bieden. In Q2 kondigde T-Mobile de uitrol aan van Fiber to the Home (FttH) in Den Haag, Loosduinen en Eindhoven. Ook deze nieuwe FttH-projecten worden opengesteld met een wholesale-aanbod dat een open access-model mogelijk maakt. T-Mobile pleit voor toepassing van dit model overal in Nederland omdat het iedereen toegang geeft tot supersnel vast internet.

Landelijk 5G in Nederland
Søren Abildgaard: “We zijn erg blij met de resultaten van de multibandveiling en het verworven spectrum. Dit stelt ons in staat om te innoveren en ons als best geteste netwerk te blijven ontwikkelen en verbeteren. We hebben ons 5G-netwerk twee weken geleden gelanceerd en we dekken nu al 85% van het land. Ons 5G-netwerk is voor eind 2020 landelijk beschikbaar in Nederland. Momenteel verwerkt T-Mobile meer dan 50% van al het mobiele dataverkeer in Nederland. Door ons netwerk continu te verbeteren, zorgen we ervoor dat we voldoende capaciteit hebben om verdere groei van het dataverkeer te faciliteren. Een groei die gedreven wordt door een toenemend aantal Unlimited-klanten en de nieuwe mogelijkheden van 5G. Hiermee maken we onze belofte waar om te streven naar de beste klantervaring op de Nederlandse telecommarkt, zowel op mobiel als vast.”

*EBITDA aangepast na lease: Door de toepassing van IFRS 16 - Huurovereenkomsten, worden onze operationele prestaties gemeten door EBITDA na huurcontracten (EBITDA AL) in plaats van EBITDA. Bij het bepalen van EBITDA AL, wordt EBITDA aangepast door de afschrijving van geactiveerde gebruiksrechten en rentekosten voor de erkende huurverplichtingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[English]

T-Mobile: Ongoing strong growth in customers, revenues and EBITDA in Q2

The Hague, 13rd August 2020 – T-Mobile Netherlands continued its strong growth path in the second quarter of 2020. Revenue and customers grew in all segments and EBITDA increased with 22.2 %. T-Mobile saw its mobile service revenue increase with 2.3% Year-on-Year (YoY), the fixed line revenue growth was even stronger at 7.8% YoY. This quarter the company added 50,000 new postpaid mobile customers to the fastest and best tested network in the Netherlands and 11,000 new fixed customers.

Q2 shows growth in both mobile and fixed again (Year-on-Year)

  • Number of mobile customers (SIMs) amounted to 5.741 million; number of fixed customers amounted to 644,000.
  • Total postpaid net adds +50,000 and fixed net adds +11,000.
  • Total revenue €480 million (+4.8% YoY). This was mainly driven by growth of both mobile, fixed revenues and handset revenues although roaming revenues are under pressure to COVID-19.
  • EBITDA AL Adj.* €143 million (+22.2%): driven by commercial growth, synergies of the merger as well as lower indirect costs.
  • T-Mobile is on track with the integration process and is realizing the synergies as a result of the merger with Tele2.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “We achieved amazing results again and kept strong commercial momentum despite being confronted with the impact of the corona crisis. I’m very proud of our complete T-Mobile team, which was resilient and worked very hard to serve our customers and made sure people stayed connected. We felt a negative impact of the crisis on our roaming revenues because less visitors came to the Netherlands. I’m proud we outgrew the competition again.”

Giving everybody access to superfast internet
T-Mobile is still on its mission to liberate the fixed market and to provide customers with better fixed internet at home. In Q2 T-Mobile announced the roll-out of Fiber to the Home (FttH) in The Hague, Loosduinen and Eindhoven and will also open up this new FttH projects with a wholesale offer facilitating an open access model. T-Mobile advocates this model everywhere in The Netherlands since it gives everybody access to superfast fixed internet.

Nationwide 5G in the Netherlands
Søren Abildgaard: “We are very happy with the results of the multiband auction. The spectrum we acquired helps us to improve our already best tested network. We launched 5G two weeks ago and already we cover 85% of the country. Our 5G-network will be available nationwide in the Netherlands before the end of 2020. Currently T-Mobile processes more than 50% of all mobile data traffic in the Netherlands. By continuously improving our network we ensure to have sufficient capacity to facilitate further data traffic growth which is driven by an increasing number of Unlimited customers and the new opportunities of 5G. In doing so, we are fulfilling our promise for best customer experience in the Dutch telecom market both on mobile and fixed.”

*EBITDA AL Adjusted: Due to the application of IFRS 16 – Leases, our operating performance is measured by EBITDA after leases (EBITDA AL) rather than EBITDA. In determining EBITDA AL, EBITDA is adjusted by the depreciation of capitalized usage rights and interest expenses for the recognized lease liabilities.