Den Haag,
06
mei
2021
|
11:03
Europe/Amsterdam

T-Mobile: ACM glasvezelrapport en wegwijzer met denkrichtingen zijn belangrijke stap in de verdere digitalisering van Nederland

T-Mobile is blij met de stappen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) neemt om een snelle en efficiënte uitrol van glasvezel in Nederland aan te jagen. De ACM publiceerde donderdag naast haar glasvezelrapport een wegwijzer met denkrichtingen die gemeenten een betere regierol moet geven om ‘overbuild’, tegen te gaan. T-Mobile zet zich als telecomprovider ook sterk in voor de verdere digitalisering en verglazing van Nederland en moedigt dit initiatief van de ACM daarom aan. De telecomprovider kondigde vorige maand aan dat het in samenwerking met het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber snel internet beschikbaar gaat maken voor minimaal 1 miljoen huishoudens in voornamelijk stedelijke gebieden.

T-Mobile kan zich vinden in de voorstellen van de ACM en ziet de introductie van de wegwijzer als essentiële stap voor een effectieve uitrol van glasvezel in Nederland. In een eerder rapport uit 2019 concludeerde de ACM al dat de aanleg van dubbele glasvezelnetwerken, de zogenoemde ‘overbuild’, alleen maar leidt tot vertraging van de digitalisering van Nederland en de verspilling van geld van investeerders en telecomproviders.

‘Nog veel te doen om tot pragmatische oplossingen te komen’
De maatregelen die de ACM aan gemeenten adviseert bij een overlap in uitrolplannen zijn gericht op co-investering in één netwerk met open toegang voor internetaanbieders. Daarnaast is er de mogelijkheid tot voorwaardelijke geografische coördinatie waarbij aanbieders wordt voorgesteld om in verschillende wijken uit te rollen. Hierdoor wordt er meer gespreid uitgerold en wordt overbuild voorkomen. T-Mobile ziet de eerste voorstellen van de ACM als een constructieve vervolgstap waarin ruimte wordt gezien voor overleg tussen telecomaanbieders en voor een regierol van gemeenten. Die rol is onder meer gericht op coördinatie op de aanleg van glasvezel en het voorkomen van overlast voor burgers door de mogelijkheid om graafrust op te leggen. T-Mobile neemt graag een actieve rol om met betrokken partijen op korte termijn tot concrete maatregelen te komen die bijdragen aan een zo snel mogelijke verglazing van Nederland.

Pieter de Klein, directeur strategie van T-Mobile: “T-Mobile ziet de wegwijzer met denkrichtingen als een goede stap in de juiste richting voor de verdere digitalisering van Nederland en de efficiënte aanleg van glasvezel in Nederland. Er is nog veel te doen om met alle belanghebbenden tot pragmatische oplossingen te komen voor het probleem van overbuild. Terwijl de ACM al een eerste aanzet voor sturende maatregelen heeft gedaan, zouden wij ook snel met ACM, gemeenten en internetaanbieders in gesprek gaan over concrete maatregelen en graafrust biedt daarbij veel mogelijkheden. Door gemeenten in staat te stellen extra voorwaarden te verbinden aan de aanleg van een tweede netwerk, bijvoorbeeld door het instellen van graafrust tijdens en bepaalde tijd ná de aanleg van een netwerk, kunnen telecomproviders actief sturen om juist te investeren in gebieden die nog geen glasvezel hebben.”

1 miljoen huishoudens aansluiten op glasvezel
T-Mobile wil dat iedereen in Nederland toegang krijgt tot razendsnel internet. De telecomprovider gaat daarom in samenwerking met het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber snel internet beschikbaar maken in overwegend stedelijke gebieden. In vijf jaar tijd krijgen minimaal 1 miljoen huishoudens toegang tot supersnel glasvezel tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Op deze manier levert T-Mobile een substantiële bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland. In de afgelopen anderhalf jaar kondigde T-Mobile samen met Primevest al glasvezel aan voor 130.000 huishoudens in Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, waarvan ruim de helft inmiddels al beschikbaar is. T-Mobile en Open Dutch Fiber hebben onlangs een overeenkomst getekend die resulteert in een vertienvoudiging van deze eerste uitrol, waardoor flink gas wordt gegeven op het verglazen van Nederland.

----- English version ------

T-Mobile: ACM fiber report and roadmap with lines of thought are an important step in the further digitization of the Netherlands


T-Mobile is pleased with the steps taken by The Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) to boost a fast and efficient roll-out of fiber in the Netherlands. In addition to its fiber report, ACM published a guideline on Thursday with lines of thought that should give municipalities a better directive role to prevent ‘overbuild’. As a telecom provider, T-Mobile is also strongly committed to the further digitization of and growth of fiber in the Netherlands and therefore encourages this initiative by ACM. The telecom provider announced last month that, together with the new fiber network Open Dutch Fiber, it will make fast internet available to at least 1 million households in mainly urban areas.

T-Mobile agrees with ACM's proposals and sees the introduction of the roadmap as an essential step for an effective roll-out of fiber in the Netherlands. In an earlier report from 2019, ACM already concluded that the construction of double fiber networks, the so-called 'overbuild', only leads to a delay in the digitization of the Netherlands and waste of money from investors and telecom providers.

‘Still a lot to do to come to pragmatic solutions’
The measures that ACM advises municipalities in the event of an overlap in roll-out plans are aimed at co-investment in a single network with open access for internet providers. There is also the option of conditional geographical coordination, whereby providers receive a proposal to roll out in different neighborhoods. This ensures a more evenly distributed roll-out and prevents overbuild. T-Mobile sees ACM's first proposals as a constructive next step in which there is room for consultation between telecom providers and for a directive role for municipalities. That role is aimed at, among other things, coordinating the roll-out of fiber and preventing inconvenience for citizens with the option of imposing a restraint on digging. T-Mobile is happy to take an active role in order to arrive at concrete measures with the parties involved in the short term that contribute to the fastest possible growth of fiber coverage in the Netherlands.

Pieter de Klein, strategy director at T-Mobile: “T-Mobile sees the roadmap with lines of thought as a good step in the right direction for the further digitization of the Netherlands and the efficient roll-out of fiber in the Netherlands. There is still a lot to do to find pragmatic solutions to the problem of overbuild with all stakeholders. While ACM has already taken the first steps for steering measures, we would also quickly discuss concrete measures with ACM, municipalities and internet providers, and restraints on digging offer many opportunities in this regard. By enabling municipalities to attach additional conditions to the construction of a second network, for example by imposing restraints on digging during and certain time after the construction of a network, telecom providers can actively steer to invest in areas that do not yet have fiber.”

Connect 1 million households to fiber optic
T-Mobile wants everyone in the Netherlands to have access to fast internet. That is why the telecom provider, in collaboration with Open Dutch Fiber's new fiber network, is rapidly entering urban areas. In five years' time, at least 1 million households will have access to superfast fiber at a very attractive rate. In this way, T-Mobile makes a substantial contribution to the further digitization of the Netherlands. In the past year and a half, T-Mobile has already announced fiber optic for 130,000 households in The Hague, Eindhoven and Rotterdam, more than half of which already have been installed. T-Mobile and Open Dutch Fiber recently signed an agreement that results in a tenfold increase in this first roll-out, significantly increasing fiber in the Netherlands.