Den Haag,
31
oktober
2022
|
14:41
Europe/Amsterdam

T-Mobile behaalt klimaatdoel 3 jaar eerder dan gepland: gestopt met inkoop nieuw plastic

De eerste duurzaamheidsmijlpaal van T-Mobile is behaald: vanaf heden koopt de telecomprovider geen gebruiksartikelen van nieuw geproduceerd plastic meer in voor haar Supply Chain. De liggende voorraad  waar nog nieuw plastic in is verwerkt wordt zo snel mogelijk opgemaakt. In januari 2022 begon de uitfasering van de inkoop van nieuw geproduceerd plastic met als doel volledig plasticvrij te zijn op het gebied van inkoop in 2025. Dit ging echter een stuk sneller dan van tevoren gedacht, waardoor dit doel dit jaar al gerealiseerd is, drie jaar eerder dan gepland. Een prestatie waar de provider trots op is.

Bij T-Mobile staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom is het ook niet meer dan logisch dat de telecomprovider zich ook dit jaar heeft aangesloten als Klimaatsupporter tijdens de Nationale Klimaatweek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gedurende deze week staat de telecomprovider nog eens extra stil bij haar duurzaamheidsdoelen en projecten. Zo heeft de provider in 2022 de Eco-SIM ingevoerd en is zij een samenwerking aangegaan met het SBTi om de klimaatdoelen van de organisatie te onderzoeken. Eén van deze doelen was om in 2025 de inkoop van gebruiksartikelen van nieuw plastic binnen de Supply Chain te stoppen en dat is gelukt. Door onder andere verpakkingen dicht te plakken met papieren tape in plaats van plastic, opvulbubbels in pakketten te vervangen door gerecycled papier en de plastic wraps van grote pallets te vervangen door een duurzaam alternatief van houtpulp, is de telecomprovider voor haar Supply Chain al volledig vrij van het gebruik van nieuw plastic in 2022, in plaats van 2025.

Verantwoordelijkheid
De uitfasering van nieuw plastic in de Supply Chain draagt bij aan de doelstellingen die T-Mobile vorig jaar april presenteerde tijdens de lancering van haar CSR plan ‘Connect to Change’. In dit plan omschrijft de telecomprovider hoe zij een bijdrage levert aan een klimaatvriendelijke samenleving en de reductie van haar CO2 footprint. Het uitfaseren van nieuw plastic is hierin één van de vele stappen. Gero Niemeyer, Financieel Directeur van T-Mobile Nederland en ambassadeur van het T-Mobile Sustainability programma geeft aan: “We hebben weer een volgende stap gezet richting onze duurzaamheidsdoelen en wát voor een stap. Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt om de best mogelijke alternatieven te vinden voor nieuw plastic. Ik ben heel trots op onze organisatie. Het is nu zaak om deze lijn door te trekken. Op naar het volgende groene project!”


 

 ---English version---


T-Mobile reaches climate target 3 years ahead of schedule: stopped buying new plastic
 

T-Mobile's first sustainability milestone has been achieved: from now on, the telecom provider will no longer purchase consumables made of new plastic for its Supply Chain. The lying stock that still contains new plastic will be used up as soon as possible. In January 2022, the phase-out of procurement of newly produced plastic began, with the aim to be completely free of new plastic by 2025. However, phasing out the use of new plastic went a lot faster than originally planned, making this goal a reality this year, three years ahead of schedule. An achievement the provider is proud of.

Sustainability is a top priority at T-Mobile. It is therefore only logical that the telecom provider has signed up to be a Climate Supporter during the National Climate Week of the Ministry of Economic Affairs and Climate. During this week, the telecom provider further highlights its sustainability goals and projects. For instance, the provider introduced Eco-SIM in 2022 and partnered with SBTi to examine the organization’s climate goals. One of these goals was to stop sourcing consumables made of new plastic within the Supply Chain by 2025, and T-Mobile has already succeeded. By, amongst others, sealing packaging with paper tape instead of plastic, replacing padding bubbles in packages with recycled paper and replacing the plastic wraps of large pallets with a sustainable alternative made of wood pulp, the telecom provider is already completely free of using new plastic within its Supply Chain in 2022, instead of 2025.

Responsibility
The phase-out of new plastic in the Supply Chain contributes to the goals T-Mobile presented in April last year during the launch of its CSR plan 'Connect to Change'. In this plan, the telecom provider describes how it contributes to a climate-friendly society and the reduction of its carbon footprint. In this, phasing out newly produced plastic is one of many steps. Gero Niemeyer, Finance Director of T-Mobile Netherlands and ambassador of the T-Mobile Sustainability programme comments: "We have taken another step towards our sustainability goals and what a step it is. Everyone has worked incredibly hard to find the best possible alternatives for new plastic. I am very proud of our organization. Our task now is to continue this in the future. On to the next green project!"