Den Haag,
30
november
2022
|
13:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile biedt gegarandeerd mobiele bereikbaarheid met nieuwe Lyfo.NET-oplossing

 T-Mobile Nederland heeft een contract afgesloten met Lyfo voor exclusieve distributie van Lyfo.NET in Nederland. Zakelijke klanten van T-Mobile kunnen met de TwinSIM-oplossing terugvallen op alle mobiele netwerken in Nederland. De diensten van T-Mobile worden via het T-Mobile netwerk afgewikkeld, maar als het nodig is wordt direct én automatisch geschakeld naar een ander alternatief mobiel netwerk. Dit kan onder andere gebeuren in lastig bereikbare gebieden of tijdens storingen.

De always connected oplossing Lyfo.NET wordt met deze samenwerking een vast onderdeel van de dienstverlening van T-Mobile. De aanvullende dienst is een belangrijke toevoeging voor mobiele gebruikers in specifieke doelgroepen zoals politie, ambulancedienst en brandweer. Lyfo.NET is er niet alleen voor de publieke sector, maar ook voor private klanten met behoefte aan missie kritische communicatie, zoals utility, security, zorg, logistiek en automotive. Ook voor gebruikers die vaak werkzaam zijn in de minder optimaal gedekte gebieden van Nederland, zoals rondom de landgrenzen, op open wateren, of in natuurgebieden, biedt T-Mobile hiermee de juiste oplossing. 

Alle netwerken ter wereld 
Dankzij Lyfo.NET wordt de verbinding en de dienstverlening van T-Mobile automatisch geschakeld tussen alle beschikbare mobiele netwerken. Een (tweede) simkaart met premium roaming geeft toegang tot vrijwel alle mobiele netwerken ter wereld. Terwijl de smartphone van de klant primair verbonden blijft met het netwerk van T-Mobile of met een affiliatie roaming netwerk in het buitenland, scant Lyfo.NET alle andere beschikbare netwerken voor beide SIM-kaarten. Het berekent voortdurend de beste primaire en back-up connectie, zonder daarbij veel batterij te gebruiken. 

Automatisch goede verbinding 
Wanneer de primaire verbinding van de gebruiker onder een bepaald afgesproken kwaliteitsniveau zakt, schakelt Lyfo.NET op de smartphone onmiddellijk de back-up verbinding in en verbindt het binnen 100 milliseconden met het beste alternatieve beschikbare netwerk op dat moment via de Lyfo.SIM. Wanneer nodig en van toepassing schakelt de verbinding ook weer automatisch terug.  Hiermee worden de gebruikskosten in de hand gehouden, omdat niet permanent al het dataverkeer in Nederland wordt geregeld via roaming. Momenteel is T-Mobile Nederland gestart met de eerste projectmatige implementaties van de Lyfo.NET oplossing bij een aantal grootzakelijke klanten. De gestandaardiseerde inzet van deze aanvullende dienst volgt in de loop van 2023.

Garanties bieden 
“De standaarddekking en kwaliteit van het T-Mobile netwerk is van wereldklasse, maar met Lyfo.NET kunnen we nog meer netwerkdekking en kwaliteit leveren en garanderen”, zegt Léon Toet, CCO Business bij T‑Mobile. “Dat is natuurlijk essentieel wanneer het gaat om levensbedreigende situaties. Om onze klanten, die juist in deze situaties opereren en afhankelijk zijn van een maximale beschikbaarheid van mobiele diensten, altijd en overal optimale dekking te geven, is deze samenwerking zo belangrijk.” 

Uitbreiding 
CEO Maurits Zandbergen van Lyfo.NET is enthousiast over de samenwerking met T-Mobile. “De samenwerking met T-Mobile is tot stand gekomen door de proactieve en enthousiaste houding van T-Mobile over onze oplossing”, zegt Zandbergen. “Het siert T-Mobile dat ze op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om de connectiviteitseisen steeds verder te verbeteren en aan de vernieuwde eisen van de klant te voldoen. We werken nu samen aan zowel het verbeteren van het product als aan het invoegen van Lyfo.NET in de portfolio van T-Mobile Ondernemen; zo kunnen zakelijke klanten van T-Mobile profiteren van de toevoeging van onze dienst.” 

———-EINDE PERSBERICHT———- 

Over T-Mobile Ondernemen
T-Mobile Ondernemen is één van de grootste aanbieders van telecom voor ondernemers in Nederland. Het bedrijf biedt een compleet pakket van zakelijke communicatiediensten. T-Mobile Ondernemen bedient haar klanten unlimited, is een uitdager van de markt en stopt pas als iedereen verbonden is. Klanten van T-Mobile profiteren van gebruiksvriendelijke en betaalbare diensten van topkwaliteit en een mobiel netwerk van wereldklasse. T-Mobile verbindt ondernemend Nederland aan de mogelijkheden van nu en gaat in service een stap verder. Lees meer via t-mobile.nl/ondernemen.

Over Lyfo
Het Nederlandse Lyfo is vier jaar geleden opgericht door Maurits Zandbergen en een team specialisten met een uitgebreid trackrecord in de telecomsector. Zij hebben hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze dienst die Always Connected garandeert. Lyfo ontwikkelt en levert betrouwbare software aan klanten die van de mobiele telecomwereld een beschikbaarheid van minimaal 99,9% vereisen. Het bedrijf bedient de mobiele operators die o.a. klanten ondersteunen met missie- en bedrijfskritische communicatie en applicaties. Lyfo is gevestigd in Nederland en de Lyfo.NET oplossing wordt met een sterk groeiende belangstelling ook internationaal omarmd. Lees meer via www.lyfo.com

------- English version -------

T-Mobile offers guaranteed mobile coverage with new Lyfo.NET solution


T-Mobile The Netherlands has signed a contract with Lyfo for exclusive distribution of Lyfo.NET in the Netherlands. With this TwinSIM solution T-Mobile B2B customers can rely on all mobile networks in the Netherlands. The services of T-Mobile are handled via the T-Mobile network, but if necessary, a direct and automatic switch is made to another alternative mobile network. This can happen, for example, in areas that are difficult to reach or during outages.

With this partnership, the always connected solution Lyfo.NET will become a permanent part of T-Mobile's services. The additional service is an important addition for mobile users in specific target groups such as the police, ambulance and fire department. Lyfo.NET is not only available for the public sector, but also for private customers with mission-critical communication needs, such as utility, security, healthcare, logistics and automotive. T-Mobile also offers the solution for users who often operate in the less optimally covered areas of the Netherlands, such as around land borders, on open waters, or in natural areas.

All networks across the world
Thanks to Lyfo.NET, T-Mobile's connection and services are automatically switched between all available mobile networks. A (second) SIM card with premium roaming gives access to all mobile networks in the world. While the customer's smartphone remains primarily connected to T-Mobile's network or to an affiliate roaming network abroad, Lyfo.NET scans all other available networks for both SIM cards. It constantly calculates the best primary and backup connection, without using much battery during the process.

Automatically a good connection
When the user's primary connection drops below a certain agreed quality level, Lyfo.NET immediately turns on the backup connection on the smartphone and connects within 100 milliseconds to the best alternative network available at that time via the Lyfo.SIM. When needed and applicable, the connection also switches back automatically. This keeps the usage costs under control, as not all data traffic in the Netherlands is permanently controlled by roaming. Currently, T-Mobile The Netherlands has started with the first project-based deployments of the Lyfo.NET solution at a number of wholesale customers. Standardized deployment of this additional service will follow during 2023.

Providing guarantees
“The standard coverage and quality of the T-Mobile network is world-class, but with Lyfo.NET we can deliver and guarantee even more network coverage and quality,” says Léon Toet, CCO Business at T Mobile. “This is essential when it comes to life-threatening situations. This cooperation is so important for providing our customers, who operate precisely in these situations and depend on maximum availability of mobile services, with optimal coverage always and everywhere.”

Expansion
CEO Maurits Zandbergen of Lyfo.NET is enthusiastic about the cooperation with T-Mobile. “The collaboration with T-Mobile came about because of T-Mobile's proactive and enthusiastic attitude about our solution,” says Zandbergen. “To their credit, T-Mobile is always looking for new ways to continually improve connectivity requirements and meet innovative customer demands. We are now working together to both improve the product and insert Lyfo.NET into the T-Mobile Enterprise portfolio; so T-Mobile business customers can benefit from the addition of our service.”

-------- END OF PRESS RELEASE ---------

About T-Mobile Entrepreneurship
T-Mobile Entrepreneurship is one of the largest providers of telecom for entrepreneurs in the Netherlands. The company offers a complete package of business communications services. T-Mobile Entrepreneurship serves its customers unlimited, is a challenger to the market and does not stop until everyone is connected. T-Mobile customers benefit from user-friendly and affordable top-quality services and a world-class mobile network. T-Mobile connects entrepreneurs in the Netherlands to today's opportunities and goes one step further in providing service. Read more at t-mobile.nl/ondernemen.

About Lyfo
Dutch-based Lyfo was founded four years ago by Maurits Zandbergen and a team of specialists with an extensive track record in the telecom sector. They have worked hard to develop this service that guarantees Always Connected. Lyfo develops and delivers reliable software to customers of the mobile telecom world that requires an availability of at least 99.9%. The company serves the mobile operators who, among other things, support customers with mission- and business-critical communications and applications. Lyfo is based in the Netherlands and the Lyfo.NET solution is also being embraced internationally with rapidly growing interest. Read more at www.lyfo.com