Den Haag,
23
september
2022
|
17:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile blikt terug op een geslaagde European Mobility Week voor een duurzamer en beter bereikbaar Den Haag

Van 16 september tot en met 22 september organiseerde De Europese Commissie de European Mobility Week en T-Mobile deed mee. Deze week stond volledig in het teken van duurzame mobiliteit met als uiteindelijk doel gedragsverandering realiseren. Zo werd men gestimuleerd om op de fiets naar het werk te gaan, vaker te voet op pad te gaan en gebruik te maken van deel- of openbaar vervoer. Het thema voor 2022 was ‘betere verbindingen’ en daar kon telecomprovider T-Mobile zich goed in vinden.

Bij T-Mobile staat duurzaamheid het gehele jaar hoog in het vaandel. T-Mobile is een van de grotere telecomproviders van Nederland en vervult een belangrijke rol in de samenleving, namelijk mensen met elkaar verbinden. En waar het verbinden van mensen normaliter tot stand komt aan de hand van het op groene energie draaiende netwerk, hecht de provider net zo veel waarde aan het fysiek verbinden van mensen op een duurzame manier. Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland geeft aan: “Het maakt uit wat we doen. De mobiliteitsweek gaat over het creëren van meer bewustzijn, om een beetje meer te doen op het gebied van duurzaamheid. We zijn al hard bezig om onze voetprint te verkleinen, maar we kunnen nog veel meer doen. Daarom hebben wij onze medewerkers deze week extra aangemoedigd om hun beste beentje voor te zetten. Samen maken we een groot verschil.”

The Hague Connected
T-Mobile is aangesloten bij The Hague Connected, dat zich in zet voor een betere en duurzamere bereikbaarheid van de stad. Samen met Aegon, ANWB, NN, PostNL, Shell en Siemens heeft de telecomprovider rondom de mobiliteitsweek extra aandacht gevraagd voor duurzaam woon- en werkverkeer en zijn er diverse bewustwordingsacties georganiseerd. De verschillende werkgevers werden ondersteund door de Economic Board The Hague en trokken gedurende de mobiliteitsweek op met Zuid Holland Bereikbaar. De European Patent Office, TUI en Exact uit de regio onderschrijven ook het belang van duurzame mobiliteit en deden actief mee aan de Europese Mobiliteitsweek.

Interne activatie
Gedurende de mobiliteitsweek stimuleerde de telecomprovider haar medewerkers om mee te doen. Dit deed de telecomprovider aan de hand van verschillende interne challenges om het aantal autokilometers zo veel mogelijk te beperken. Het doel hiervan was om bewustwording en gedragsverandering te creëren en zo Den Haag uiteindelijk te verduurzamen. Eerst beginnen bij jezelf om vervolgens anderen te motiveren.

Meer informatie
Bijna 500 steden in heel Europa en 600 samenwerkingsverbanden waren van 16 tot en met 22 september actief. Kijk op de website voor meer informatie.

----- English version ------

T-Mobile looks back on a successful European Mobility Week for a more sustainable and better accessible The Hague


From the 16th of  September until the 22nd of  September, The European Commission organised European Mobility Week and T-Mobile participated. This week was entirely dedicated to sustainable mobility with the ultimate goal of changing behaviour. For example, people were encouraged to cycle to work, walk more often and use shared or public transport. The theme for 2022 was 'better connections' and telecom provider T-Mobile was right on board with that. 

At T-Mobile, sustainability has been a priority throughout the year. T-Mobile is one of the larger telecom providers in the Netherlands and fulfills an important role in society by connecting people. And while connecting people normally comes about through its green energy-powered network, the provider places equal importance on physically connecting people in a sustainable way. Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile Netherlands comments: "It matters what we do. Mobility Week is about creating more awareness, to do a bit more in terms of sustainability. We are already working hard to reduce our footprint, but we can do a lot more. That is why this week we have given our employees extra encouragement to put their best foot forward. Together, we are making a big difference." 

The Hague Connected 
T-Mobile is a member of The Hague Connected, which is committed to making the city more accessible and sustainable. Together with Aegon, ANWB, NN, PostNL, Shell and Siemens, the telecom provider drew extra attention to sustainable commuting around Mobility Week and organised various awareness-raising campaigns. The various employers were supported by the Economic Board The Hague and joined forces with Zuid Holland Bereikbaar during mobility week. The region's European Patent Office, TUI and Exact also endorsed the importance of sustainable mobility and actively participated in European Mobility Week. 

Internal activation 
During Mobility Week, the telecom provider encouraged its employees to participate. It did so by means of various internal challenges to minimise car mileage. The aim was to create awareness and change behaviour and ultimately make The Hague more sustainable. First start with yourself and then motivate others. 

More information 
Almost 500 cities across Europe and 600 partnerships were active from 16 to 22 September. Check the website for more information.