Den Haag,
07
november
2019
|
07:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile continueert groei in klantaantallen en omzet

Den Haag, 7 november 2019 - T-Mobile Nederland sluit opnieuw een zeer sterk financieel kwartaal af. De gecombineerde onderneming, ontstaan uit de fusie van T-Mobile en Tele2, noteert in alle segmenten klant- en omzetgroei en bewijst daarmee een steeds sterkere concurrent te zijn in de Nederlandse telecommarkt. T-Mobile heeft dit kwartaal als eerste Nederlandse operator eSIM ingevoerd. Ook introduceerde T-Mobile onlangs een baanbrekende propositie voor gecombineerde (mobiel & vast) abonnementen om de markt van vaste diensten - gedomineerd door proposities van gecombineerde mobiele en vaste abonnementen - open te breken en zo het bestaande duopolie op de vaste markt verder uit te dagen.

In het derde kwartaal steeg de omzet uit mobiele diensten (jaar-over-jaar) met 2,6 procent - de hoogste omzet van mobiele diensten ooit - en groeide de omzet van vaste telefonie (jaar-over-jaar) met 0,7 procent. Het bedrijf verwelkomde 80.000 nieuwe mobiele postpaidklanten bij het beste en snelste netwerk van Nederland. Met 23.000 nieuwe vaste klanten dit kwartaal heeft T-Mobile Nederland het aantal vaste klanten meer dan verdubbeld naar ruim 600.000 klanten (jaar-over-jaar).

Derde kwartaal laat organische* groei zien van vaste en mobiele telefonie:

 • Netto groei in derde kwartaal 80.000 mobiel postpaid en 23.000 vast.
 • Omzetgroei vanuit mobiele diensten +2,6% en vaste telefonie +0,7%, wat een totale omzetgroei oplevert van +0,7%.
 • EBITDA aangepast na lease** jaar-over-jaar stijgt met +24,9%.
 • T-Mobile behoudt haar hoge TRIM score (klanttevredenheidsindex) van 74

Gerapporteerd derde kwartaal 2019 vergeleken met derde kwartaal 2018:

 • Aantal mobiele klanten (SIM's) stijgt naar 5,5 miljoen, waarvan 5,1 miljoen postpaid (vergeleken met derde kwartaal 2018: +1.629.000 postpaidklanten, inclusief Tele2).
 • Totale omzet jaar-over-jaar stijgt naar €479 miljoen (+43%).
 • EBITDA aangepast na lease (jaar-over-jaar) stijgt naar €132 miljoen (+29,4%), positief beïnvloed door de consolidatie van Tele2 en operationele verbeteringen.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “We hebben opnieuw een prachtig resultaat neergezet en ons sterke commerciële positie weten te behouden. Dit bewijst dat ons aanbod goed aansluit op de wensen van onze klanten. Ik ben heel trots op het feit dat we als eerste Nederlandse operator eSIM in Nederland hebben gelanceerd. eSIM is de toekomst en we bieden onze klanten hiermee toegang tot de volledige iPhone-ervaring.”

T-Mobile komt de belofte om de markt voor de vaste telefonie te verstoren na. De organisatie is bezig met de uitrol van een eigen FttH-netwerk en heeft de eerste glasvezelklanten al mogen verwelkomen. T-Mobile stelt zijn FttH-netwerk beschikbaar aan andere ondernemingen met een wholesale aanbod dat een Open Access-model mogelijk maakt.

Søren Abildgaard: “Ons integratieproces ligt volledig op schema. We zijn bezig de synergiën te realiseren van de fusie met Tele2. Zo hebben we alle standalone winkels van Tele2 gesloten, wat een operationele besparing oplevert zonder verlies van commercieel resultaat dankzij de toegenomen online verkoop. We hebben alle medewerkers kunnen behouden door ze in te zetten in T-Mobile shops. We zijn volop bezig met de voorbereiding op de uitrol van ons 5G-netwerk, het eerste landelijke 5G-netwerk in Nederland. Met de introductie van UIT en THUIS vorige week, een propositie voor gecombineerde vast en mobiel abonnementen, verstoren we de markt opnieuw. We maken het hiermee nog lastiger voor het duopolie om de vaste markt te blijven domineren. T-Mobile komt hiermee de fusiebelofte na om voor meer concurrentie in de Nederlandse telecommarkt te zorgen.”
 

*Organisch: Resultaten voorgaande jaar aangepast vanwege overname Tele2, deconsolidatie van mobiele telecommunicatietorens en IFRS 16.
**EBITDA aangepast na lease: Vanwege de toepassing van IFRS 16 – Leases worden onze bedrijfsprestaties gemeten op basis van EBITDA na leases (EBITDA AL) in plaats van EBITDA. Bij de vaststelling van de EBITDA AL wordt de EBITDA aangepast op de afschrijving van geactiveerde gebruiksrechten en rentelasten voor de opgenomen leaseverplichtingen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[English]

T-Mobile continues growth in customers and revenue

T-Mobile Netherlands has closed another very strong financial quarter as a combined organization.The combined company, the result of the merger of T-Mobile and Tele2, keeps growing revenue and customers in all segments proving to be a stronger competitor in the Dutch market. T-Mobile was the first Dutch operator to launch the eSIM in the Netherlands and just recently introduced a groundbreaking fixed-mobile-converged (FMC) proposition to disrupt the fixed market which is dominated by FMC propositions with which we challenge the current status quo in the fixed market.

In Q3, T-Mobile saw its Mobile service revenue increase with 2.6% (year-on-year), the highest mobile service revenue ever and a fixed line revenue growth of 0.7% (year-on-year). The company welcomed 80.000 new postpaid mobile users to the best and fastest network in the Netherlands and with 23.000 new fixed customers this quarter, the company has more than doubled its fixed base and passed the 600.000 customers (year-on-year).

Q3 shows organic* growth in both mobile and fixed:

 • Net adds growth in Q3 of +80.000 mobile postpaid and +23.000 fixed customers.
 • Resulting in a Year-on-Year mobile service revenue growth of +2.6% and fixed line revenue growth of +0.7%, resulting in a total revenue growth of +0.7%
 • Year-on-Year EBITDA After Lease adj .**growth of +24.9%.
 • TRIM score (Customer loyalty index) continues to be at a high score of 74

Reported Q3 2019 Q3 2018:

 • Number of mobile customers (SIMs) increased to 5.5 million of which 5.1 million are postpaid customers. (vs. Q3 2018: +1,629 k postpaid customers, including Tele2).
 • Year-on-Year total revenue grew to €479 million (+ 43.0%).
 • Year-on-Year EBITDA after Lease adj. increased to €132 million (+29.4%), positively impacted by the consolidation of Tele2, as well as operational improvements.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “We have again achieved amazing results and kept strong commercial momentum. This shows we keep giving customers what they want. I’m very proud of the fact that we were the first Dutch operator to launch eSIM in the Netherlands. eSIM is the future and with eSIM we offer our customers another way to use their iPhone.” T-Mobile is still on its mission to disrupt the fixed market, the company is rolling out its own FttH network and has already welcomed the first Fiber customers. T-Mobile also opened up its FttH network with a Wholesale offer facilitating an open access model.

Søren Abildgaard: “We are fully on track with our integration process and are realizing the synergies as a result of the merger with Tele2. For example, we have closed all standalone stores of Tele2, realizing operational savings without a loss of commercial momentum due to growth in online sales and keeping our talent by transferring all roles to adjacent T-Mobile stores. Regarding network we are in full preparation for the roll out of 5G, which will be the first nationwide 5G-network in the Netherlands. With last week’s impressive launch of ‘Uit en Thuis’, we are again disrupting the market and making it harder for the duopoly to keep dominating the fixed market. In doing so, we are fulfilling our promise to guarantee more competition on the Dutch telecoms market.

 

*Organic: Prior year figures, adjusted for the acquisition of Tele2 business, the de-consolidation of the mobile telecommunications tower assets and IFRS 16
**EBITDA Adjusted AL: Due to the application of IFRS 16 – Leases, our operating performance is measured by EBITDA after leases (EBITDA AL) rather than EBITDA. In determining EBITDA AL, EBITDA is adjusted by the depreciation of capitalized usage rights and interest expenses for the recognized lease liabilities.