Den Haag,
22
maart
2023
|
17:05
Europe/Amsterdam

T-Mobile draagt bij aan droogteonderzoek Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht

Vandaag lanceren onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht een driejarig onderzoek naar chronische droogte. Doel is te achterhalen welke combinatie van gewassen en kruiden nodig zijn om de vochtigheidsgraad van de grond te verbeteren en uitdroging te verminderen. Zodoende is de natuur beter bestand tegen perioden van extreme droogte of hevige wateroverlast als gevolg van klimaatveranderingen. T-Mobile levert speciale bodemsensoren en haar netwerktechnologie voor dit onderzoek.

Extreem weer door klimaatverandering
Nederland wordt droger en natter tegelijk en krijgt hierin ook steeds meer te maken met extremen. Voor de natuur, de agrariërs en de voedselvoorziening heeft dit zeer negatieve gevolgen. Maar ook andere groepen, zoals huizenbezitters, ondervinden toenemende problemen door bodemdaling als gevolg van de droogte. Dr. Edwin Pos, universitair docent bij de vakgroep Ecologie en Biodiversiteit, en wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht: “Op het land van een boer in Groenekan onderzoeken we welke gras- en kruidenmengsels het best in staat zijn water in de bodem vast te houden. Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen boeren, landbouworganisaties, maar ook 'gewone burgers' in de nabije toekomst deze watervasthoudende gewassen en kruiden zaaien en zo zelf meehelpen om de droogte tegen te gaan. Zo kunnen we met elkaar de biodiversiteit in ons land verbeteren.”

Over het onderzoek
Voor het onderzoek hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht 48 velden ingezaaid met verschillende grassen en kruiden. Speciale bodemsensoren meten 24 uur per dag, 7 dagen per week hoe het staat met de bodemvochtigheid, temperatuur en luchtvochtigheid. Een deel van de proefvelden heeft een overkapping om extra droge weersomstandigheden na te bootsen. Hein Pasman, manager natuur en landschap bij Landschap Erfgoed Utrecht: “Door samen te werken met verschillende partijen, kennis en expertise te bundelen, het onderwijs te betrekken en onze bevindingen breed te delen, maken we directe impact. Als we straks weten welke plantensoorten profiteren van de droogte én welke juist niet, kunnen we de natuur een handje helpen en weerbaarder maken tegen de toenemende droogte.”

Sensoren T-Mobile tonen real time data
Léon Toet, Chief Commercial Officer van T-Mobile Ondernemen: “Wij willen meewerken aan een wereld waarin technologie, innovatie en connectiviteit bijdragen aan het welzijn van mens en maatschappij. Dit droogteproject is een mooi voorbeeld hoe we hier onze netwerktechnologie voor inzetten. We leveren de sensoren die onder de grond dag en nacht de vochtigheid meten en zorgen dat de meetgegevens op de juiste manier worden overgebracht.” De data is real time af te lezen op de speciale projectwebsite www.biodiversiteitutrecht.nl. Deze website is voor iedereen: landeigenaren, agrariërs maar juist óók voor al díe mensen die straks via het inzaaien van nieuwe gras- en kruidensoorten willen meehelpen om in hun directe leefomgeving de droogte van de grond tegen te gaan en daarmee de biodiversiteit te vergroten.

---------- English version ----------

T-Mobile contributing to drought research of Utrecht University and Landschap Erfgoed Utrecht


The Hague, Wednesday, March 22 – Today researchers from Utrecht University and Landschap Erfgoed Utrecht are launching a three-year study on chronic drought. The aim is to find out what combination of crops and herbs are needed to improve soil moisture and reduce dehydration. Such measures can help nature to withstand periods of extreme drought or severe flooding due to climate change. T-Mobile is providing special soil sensors and its network technology for this research.

Extreme weather due to climate change
The Netherlands is experiencing weather patterns that cause both drier and wetter conditions. It is also increasingly faced with extremes, both in terms of drought and in terms of flooding. This has very negative consequences for nature, farmers and the food supply. Other groups, such as homeowners, are also experiencing increasing problems due to subsidence caused by drought. Dr Edwin Pos, associate professor in the Department of Ecology and Biodiversity, and scientific director of the Botanical Gardens at Utrecht University: “On farmland in Groenekan we are studying what grass and herb mixtures are best able to retain water in the soil. Using the results of this study, farmers, agricultural organisations, as well as 'ordinary citizens' will be able to sow water-retaining crops and herbs in the near future and help combat drought themselves. Together we can improve biodiversity in our country.”

About the study
For the study, researchers from Utrecht University and Landschap Erfgoed Utrecht sowed 48 fields with different grasses and herbs. Special soil sensors measure soil moisture, temperature and humidity 24/7. Some of the trial fields have a canopy to simulate extra dry weather conditions. Hein Pasman, Nature and Landscape Manager at Landschap Erfgoed Utrecht: “By cooperating with various parties, combining knowledge and expertise, involving the academic field and sharing our findings widely, we are making a direct impact. As soon as we can determine which plant species thrive in drier conditions and which do not, we can give nature a helping hand and help make it more resilient to the increasing drought.”

T-Mobile sensors show real time data
Léon Toet, Chief Commercial Officer of T-Mobile Enterprise: "We want to contribute to a world where technology, innovation and connectivity contribute to the well-being of people and society. This drought project is a great example of how we can use our network technology to do this. We supply the sensors that measure humidity underground day and night and ensure that the measurement data is transferred appropriately." The data can be read in real time on the special project website www.biodiversiteitutrecht.nl. This website is open to everyone: landowners and farmers, but certainly also to all individuals who want to do their bit by sowing new types of grasses and herbs to combat soil drought in their immediate environment and thus increase biodiversity.