Den Haag,
27
maart
2020
|
11:27
Europe/Amsterdam

T-Mobile draagt bij aan extra connectiviteit voor scholen en zorginstellingen

T-Mobile ondersteunt onderwijs- en zorginstellingen met de bereikbaarheid van leerlingen en onderwijzers, maar ook patiënten en zorgmedewerkers door gratis duizenden PrePaid simkaarten met 50GB data ter beschikking te stellen. Met deze PrePaid simkaarten kan zowel gebeld als gestreamd worden.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile: “We vinden het belangrijk om in deze crisis een maximale bijdrage te leveren aan de connectiviteit in Nederland. Want in deze tijden is het cruciaal om met elkaar in contact te blijven staan. Juist nu kunnen met name de onderwijs- en zorginstellingen wel een helpende hand gebruiken."

Onderwijsinstellingen  
T-Mobile wil kinderen in het basis en voortgezet onderwijs voorzien van mobiele internettoegang als zij dat thuis niet hebben, zodat zij de komende tijd onderwijs vanuit huis kunnen volgen. T-Mobile doet dit door gratis PrePaid simkaarten met daarop 50GB data ter beschikking te stellen aan scholen, zodat zij deze aan leerlingen kunnen geven die dit nodig hebben. Daarnaast kunnen ook onderwijzers gebruik maken van de extra belminuten en data, om bijvoorbeeld 1:1 contact te hebben met leerlingen.

Zorginstellingen  
Ook zorginstellingen kunnen een beroep doen op deze actie en gratis PrePaid simkaarten aanvragen voor zowel patiënten als zorgmedewerkers. Het is bedoeld om patiënten in contact te laten staan met hun dierbaren. Daarnaast kunnen ook medewerkers in de zorg - die regelmatig virtueel moeten overleggen met (con)cullega's - hier gebruik van maken.

T-Mobile kiest bewust voor deze doelgroepen, omdat hier de vraag en behoefte naar internettoegang het grootst is. Bestuurders, zorgpersoneel of onderwijzers die wel een (oude) smartphone ter beschikking hebben, maar het ontbreekt aan internet of belminuten, kunnen deze PrePaid simkaarten aanvragen via een speciale actiepagina.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[English]

T-Mobile contributes to extra connectivity for schools and care institutions

The Hague, Friday March 27 - T-Mobile supports educational and care institutions with the accessibility of children and teachers, but also patients and care workers by making thousands of PrePaid sim cards with 50GB of data available free of charge. These PrePaid sim cards can be used for both calling and streaming.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile: "We believe it is important to make a maximum contribution to connectivity in the Netherlands in this crisis. Because in these times it is crucial to stay in touch with each other. Especially now the education and care institutions can use a helping hand".

Educational institutions
T-Mobile wants to provide children in primary and secondary education with mobile internet access if they do not have it at home, so they can follow education from home in the near future. T-Mobile does this by providing free PrePaid sim cards with 50GB of data on them to schools, so that they can give them to pupils who need them. In addition, teachers can also use the extra call minutes and data, for example, to have 1:1 contact with their pupils.

Care institutions
Healthcare institutions can also appeal to this action and request free PrePaid SIM cards for both patients and healthcare workers. It is intended to keep patients in contact with their loved ones. In addition, healthcare workers - who regularly have to virtually consult with (con)colleagues - can also make use of this.

T-Mobile consciously chooses these target groups, because this is where the demand and need for internet access is most present. Directors, care personnel or teachers who do have an (old) smartphone, but lack internet or call minutes, can apply for these PrePaid SIM cards via a special action page.