Den Haag,
01
augustus
2022
|
15:53
Europe/Amsterdam

T-Mobile en Alfatech bedenken circulaire oplossing voor oude materialen

T-Mobile is één van de grootste telecomproviders van Nederland, met een belangrijke rol binnen de samenleving: mensen verbinden. Dit doet de provider met alle respect voor mens en milieu. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk thema in de bedrijfsvoering van T-Mobile. Het bevorderen van de circulariteit is daarin een belangrijk doel. T-Mobile en partner Alfatech zijn een samenwerking aan gegaan om het huidige netwerk te verduurzamen door bestaande onderdelen her te gebruiken.  

Binnen T-Mobile staat duurzaamheid hoog op de agenda en is het onderdeel geworden van nagenoeg alle bedrijfsprocessen. Zo legt de telecomprovider de focus op onder andere een duurzaam glasvezelnetwerk, verpakkingen die worden gemaakt van hergebruikte materialen en 100% groene elektriciteit. Het project met Alfatech past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de telecomprovider.  

Totstandkoming
Alfatech, specialist in elektrotechniek, data en telecom, en T-Mobile werken gezamenlijk aan het duurzame netwerk van de provider. De samenwerking tussen beide partijen is ontstaan na de overname van Tele2. T-Mobile en Tele2 beschikten over een eigen netwerk met bijbehorende stroomkasten, die vervolgens samen zijn gevoegd tot één overkoepelend netwerk. Het samenvoegen van deze netwerken levert een overschot aan stroomkasten op, vol onderdelen die nog hergebruikt kunnen worden en niet meer worden geproduceerd door de leverancier. Niet alle netwerkkasten van Tele2  hebben een actieve functie meer. Deze worden daarom verwijderd en onderdelen ervan worden schoongemaakt en getest op de werking om opnieuw te gebruiken. Het hergebruiken van onderdelen staat beter bekend als refurbishment van producten. Zo is er altijd een voorraad aan cruciale onderdelen om het netwerk draaiende te houden.

Partners in duurzaamheid
Het hergebruiken van bestaande onderdelen is een begin, maar het doel is om de 7 miljoen klanten van T-Mobile en haar merken (Tele2, Ben en Simpel)  aan het denken te zetten over duurzaamheid én uiteindelijk de eigen footprint te verminderen. Dit past volledig binnen het Connect to Change plan van de telecomprovider: het plan waarbij er aandacht is voor duurzaamheid, digitale inclusie,  maatschappelijke innovatie en diversiteit en inclusie. Hierbij zet de telecomprovider zich in voor een duurzamer Nederland.

T-Mobile zegt het volgende: “Bij T-Mobile voelen we ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. We stellen duurzaamheid steeds meer centraal in de keuzes die we maken. De samenwerking met Alfatech is weer een mooie stap op de duurzamere weg die we zijn ingeslagen: het hergebruiken van producten.’’

Het proces van verwijdering tot hergebruik is vastgelegd in een vlog. Deze vlog is samen met Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel, ontwikkeld. Techniek Nederland is partner van Alfatech en maakt vaker vlogs over techniek en installatie, de link tussen de partijen was dus snel gelegd. 

----- English version ------


T-Mobile and Alfatech invent circular solution for old products


T-Mobile is one of the largest telecom providers in the Netherlands, with an important role in society: connecting people. Respect for people and the environment is of the utmost importance for the provider.  Sustainability is an important theme in T-Mobile's business operations. Thus, promoting circularity is an important goal. T-Mobile and partner Alfatech have started collaborating to make the current network more sustainable by reusing existing components. 

Within T-Mobile, sustainability is high on the agenda and has become part of almost all business processes. For example, the telecom provider focuses on a sustainable fibre network, packaging made from recycled materials and 100% green electricity. This new project with Alfatech fits within the sustainability objectives of the telecom provider. 

Realisation
Alfatech, a specialist in electrical engineering, data and telecom, and T-Mobile are working together on the provider's sustainable network. The collaboration between both parties came about after the takeover of Tele2. T-Mobile and Tele2 had their own networks with accompanying electrical cabinets, which were then merged into one overriding network. The amalgamation of these networks resulted in a surplus of network cabinets, full of parts that could be reused and that were no longer produced by the supplier. Not all of Tele2's network cabinets had an active function anymore. They are therefore removed and parts of them are cleaned and tested for functionality in order to be reused. The reuse of parts is more commonly known as the refurbishment of products. This way, there is always a stock of crucial parts to keep the network running.

Partners in sustainability
Reusing existing parts is a start, but the goal is to get the 7 million T-Mobile customers and its brands (Tele2, Ben and Simpel) thinking about sustainability and ultimately reduce their own footprint. This fits completely within the telecom provider’s Connect to Change plan : the plan that focuses on sustainability, digital inclusion, social innovation and diversity and inclusion. In the plan the telecom provider commits itself to a more sustainable Netherlands and organisation.

T-Mobile says the following: "At T-Mobile we feel responsible for the world around us. Increasingly, we place sustainability at the heart of the choices we make. The collaboration with Alfatech is another great step on the more sustainable road we have embarked on: reusing products''.

The process from removal to reuse has been recorded in a vlog. This vlog was developed together with Techniek Nederland, the entrepreneurs' organisation for the installation sector and technical retail. Techniek Nederland is a partner of Alfatech and often makes vlogs about technique and installation, so the link between the two parties was easily made.