Den Haag,
28
september
2022
|
11:33
Europe/Amsterdam

T-Mobile en SBTi nemen samen duurzaamheidsdoelen onder de loep

T-Mobile sluit aan bij het SBTi, Science Based Targets initiative, om de duurzaamheidsdoelstellingen van de telecomprovider te verifiëren. Het SBTi geldt als autoriteit op het gebied van duurzaamheid. T-Mobile krijgt aan de hand van deze check, inzicht in haar bijdrage aan het terugdringen van de CO2-emissie en daarmee kunnen de gestelde doelen worden gemonitord en bijgesteld waar nodig.   

Als één van de grootste telecomproviders van Nederland, verbindt T-Mobile dagelijks miljoenen mensen met elkaar. T-Mobile heeft een duidelijke maatschappelijke ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. De maatschappelijke doelen van T-Mobile zijn vastgesteld in het Connect to Change-plan. In het plan legt T-Mobile een duidelijk nadruk op duurzaamheid én zijn er duurzaamheidsdoelen vastgesteld. Het groeiende netwerk van de provider maakt het efficiënt inregelen van energieverbruik belangrijk. Het netwerk bepaalt het grootste deel van het totale energieverbruik, daarom gebruikt de telecomprovider al 12 jaar 100% groene energie. Het uiteindelijke doel: in 2025 CO2 neutraal zijn wat betreft eigen emissie en in 2035 CO2 neutraal in indirecte emissie.
  
Autoriteit op het gebied van duurzaamheid 
T-Mobile is sinds juli gecommitteerd aan de SBTi om de opgestelde doelstellingen omtrent duurzaamheid te testen. Het SBTi is een initiatief dat onderzoekt of de door een organisatie geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen, daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Het SBTi staat bekend als een autoriteit op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen. Na toetreding tot de SBTi wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de door T-Mobile opgestelde doelstellingen. Gedurende dit onderzoek worden de duurzaamheidsdoelstellingen wetenschappelijk getoetst. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek kan het SBTi bepalen of de geformuleerde doelstellingen op korte termijn bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs waarmee getracht wordt de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. De SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Duurzaamheidsdoelstellingen onder de loep  
De telecomprovider is zeer enthousiast over de keuze om te committeren aan de SBTi. Gero Niemeyer, Financieel Directeur van T-Mobile Nederland en medeverantwoordelijk voor het T-Mobile Sustainability programma vertelt: “We voelen ons als een van de grootste telecomproviders verantwoordelijk voor de mensen en wereld om ons heen. Dit begint natuurlijk bij onze eigen bedrijfsvoering. We zijn trots op de weg die we bij T-Mobile zijn ingeslagen op het gebied van duurzaamheid. Onze dagelijkse keuzes worden steeds meer beïnvloed door duurzaamheidsoverwegingen. Door aan de slag te gaan met SBTi zorgen we  ervoor dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen weer onder de loep te nemen. Met de check van SBTi op onze doelstellingen, weten we zeker dat onze duurzaamheidsdoelen voldoende ambitieus zijn en we de juiste stappen zetten om onze impact op het milieu te reduceren.

Meer informatie vind je hier.   

----- English version ------

T-Mobile and SBTi take a joint look at sustainability goals
 

T-Mobile joins the SBTi, Science Based Targets initiative, to verify the telecom provider's sustainability goals. The SBTi is considered an authority on sustainability. By means of this check, T-Mobile gains insight into its contribution to the reduction of CO2 emissions and thus the targets set can be monitored and adjusted where necessary.   

As one of the largest telecom providers in the Netherlands, T-Mobile connects millions of people every day. T-Mobile has a clear social ambition to make a positive contribution to society. T-Mobile's social goals are set out in the Connect to Change plan. In the plan, T-Mobile places a clear emphasis on sustainability and sustainability targets have been set. The provider's growing network makes efficient energy use important. The network determines most of the total energy consumption, which is why the telecom provider has been using 100% green energy for 12 years. The ultimate goal: to be CO2 neutral in own emissions by 2025 and CO2 neutral in indirect emissions by 2035.

Sustainability authority 
T-Mobile has been committed to the SBTi since July to test its established sustainability targets. The SBTi is an initiative that examines whether the sustainability targets set by an organisation, actually contribute to reducing CO2 emissions. The SBTi is known as an authority on sustainability targets. After joining the SBTi, a study will be conducted into the feasibility of the targets set by T-Mobile. During this study, the sustainability targets will be scientifically tested. Based on the outcome of the study, the SBTi can determine whether the formulated objectives will contribute in the short term to the Paris climate agreement that seeks to limit global warming to a maximum of 2 degrees Celsius. The SBTi is a partnership between CDP, the United Nations Global Compact, the World Resources Institute (WRI) and the World Wildlife Fund (WWF).

A closer look at the sustainability goals
The telecom provider is very excited about the decision to commit to the SBTi. Gero Niemeyer, Financial Director of T-Mobile Netherlands and responsible for the T-Mobile Sustainability programme says: "As one of the largest telecom providers, we feel responsible for the people and the world around us. Of course, this starts with our own operations. We are proud of the path we have taken at T-Mobile when it comes to sustainability. Our daily choices are increasingly influenced by sustainability considerations. By getting started with SBTi, we are ensuring that we take another look at our sustainability goals. With SBTi's check on our targets, we are sure that our sustainability goals are sufficiently ambitious and we are taking the right steps to reduce our impact on the environment. "

More information can be found here.