Den Haag,
07
april
2021
|
07:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile geeft gas met supersnel glas

T-Mobile schudt de telecommarkt opnieuw op, door minstens 1 miljoen adressen te voorzien van supersnel internet via glas voor een redelijke en lage prijs via Open Dutch Fiber.

T-Mobile gaat in samenwerking met het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber snel internet beschikbaar maken in overwegend stedelijke gebieden. In vijf jaar tijd krijgen minimaal 1 miljoen huishoudens toegang tot supersnel glasvezel tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Op deze manier levert T-Mobile een substantiële bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland.

Binnenkort start Open Dutch Fiber met de aanleg van het eerste deel van het glasvezelnetwerk, waarvan T-Mobile de eerste huurder wordt. Het wordt een open netwerk waarop ook andere providers de mogelijkheid krijgen om diensten aan te bieden. Met het project is een investering gemoeid van tenminste 700 miljoen euro. T-Mobile, Open Dutch Fiber en haar investeerders zien mogelijkheden om deze ambitie binnen enkele jaren nog verder uit te breiden. Open Dutch Fiber is 100% eigendom en een gezamenlijke investering van KKR Infrastructure en DTCP.

In de afgelopen anderhalf jaar kondigde T-Mobile samen met Primevest al glasvezel aan voor 130.000 huishoudens in Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, waarvan ruim de helft inmiddels al beschikbaar is. T-Mobile en Open Dutch Fiber hebben nu een overeenkomst getekend die resulteert in een vertienvoudiging van deze eerste uitrol, waardoor flink gas wordt gegeven op het verglazen van Nederland. Via een open-access model stelt Open Dutch Fiber het glasvezelnetwerk, waar T-Mobile eerste huurder van is, open voor alle providers tegen uiterst scherpe voorwaarden. T-Mobile roept andere aanbieders van glasvezel ook te kiezen voor dit open netwerk model en redelijke tarieven te rekenen in het voordeel van bedrijven en consumenten.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “We komen de belofte die we aan de Nederlandse consument deden bij de fusie met Tele2 na: iedereen in Nederland heeft recht op razendsnel internet. We waren al begonnen maar versnellen nu, door als eerste huurder op het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber, supersnel internet te bieden aan nog eens minstens 1 miljoen adressen. Wat mij betreft zou Open Dutch Fiber het daar niet bij moeten laten. Als er geschikte projecten voorbij komen, verwacht ik dat Open Dutch Fiber die kansen zal pakken en dan zal dit aantal veel hoger uitkomen. Zo kan de digitale achterstand die we in Nederland hebben ten opzichte van andere Europese landen ingelopen worden. Wij steunen het open-access model van Open Dutch Fiber, omdat dit de klant keuzevrijheid biedt en de meest redelijke prijs oplevert. Naast deze elementen is er nog een zeer belangrijk aspect. Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom zijn we ook overeengekomen dat we met dit nieuwe glasvezelnetwerk bijdragen aan een klimaatvriendelijke samenleving door het stroomverbruik tot een minimum te beperken en gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen."

Uniek in Nederland: supersnel internet tegen een lage prijs
Daar waar dit beschikbaar is, geeft T-Mobile inwoners van Nederland toegang tot ongekend snel internet met een snelheden van minimaal 1 tot wel 10 Gigabit per seconde (Gbps) In combinatie met een Unlimited mobiel abonnement van T-Mobile betalen klanten op dit moment slechts 25 euro per maand voor supersnel internet thuis. T-Mobile is de eerste aanbieder in Nederland die deze snelheden tegen een zeer lage prijs kan aanbieden en daagt hiermee de gevestigde orde, die standaard hogere tarieven rekent, uit. Tisha van Lammeren, commercieel directeur consumentenmarkt T-Mobile: "Het is onvoorstelbaar dat Nederland de beste mobiele netwerken van de wereld heeft, maar nog een wereld te winnen heeft aan glasvezel. Er wordt nu eindelijk op grote schaal uitgerold en wij jagen het tempo graag aan. Glasvezel biedt in de toekomst ongekende mogelijkheden voor consumenten. Wij gaan voor razendsnel vast internet voor een scherpe prijs. Alleen zo wordt Nederland weer de digitale koploper."

T-Mobile vertrouwt op ervaring in bijzondere constructie
Voor de aanleg van dit nieuwe glasvezelnetwerk wordt dezelfde constructie gebruikt als bij de realisatie van eerdere succesvolle projecten waarin T-Mobile samenwerkte. Open Dutch Fiber is de eigenaar van het netwerk en T-Mobile is de eerste huurder en gebruiker. KKR Infrastructure en DTCP zijn de financiers en aandeelhouders van Open Dutch Fiber. Beide zijn grote partijen in deze branche met veel financiële slagkracht en ervaring op het gebied van glasvezelaanleg in Europa.

Open Dutch Fiber zal worden geleid door Jordi Nieuwenhuis en Uwe Nickl. Jordi en Uwe hebben een bewezen staat van dienst als het gaat om het leveren van snelle, kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve programma's voor de uitrol van glasvezelnetwerken. Meest recentelijk waren zij co- CEO's van Deutsche Glasfaser in Duitsland, waar zij de uitrol van glasvezel naar meer dan 1 miljoen huishoudens en 6000 bedrijven realiseerden. Voorafgaand aan zijn rol bij Deutsche Glasfaser was Jordi medeoprichter van Reggefiber in Nederland. Zij zullen bij Open Dutch Fiber worden vergezeld door Michael Griffioen als CEO, die verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse activiteiten van Open Dutch Fiber.

Jordi Nieuwenhuis, medeoprichter van Open Dutch Fiber, zegt: "Hoogwaardige en betrouwbare glasvezelverbindingen zijn essentieel voor Nederland. Die behoefte is alleen maar vergroot en versneld doordat ons leven compleet is veranderd door de Covid-19 crisis. Wij bouwen aan een glasvezelnetwerk met open toegang voor alle telecomoperators, om te zorgen voor een efficiënte en snelle inzet van kapitaal en om kapitaalvernietiging door overbouw te voorkomen. We kijken ernaar uit om een belangrijke bijdrage te leveren aan de digitalisering van Nederland ten gunste van consumenten en bedrijven."

Alleen op plekken waar nog geen glasvezel ligt
Open Dutch Fiber legt alleen glasvezel aan op plekken waar nu nog geen glasvezel ligt. Søren Abildgaard is daar blij mee: "Het nut van het aanleggen van een glasvezelnetwerk waar andere partijen dat al hebben gedaan of nog aan het doen zijn, ontgaat mij. Ik onderschrijf de conclusie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), dat dit alleen maar leidt tot vertraging van de digitalisering van Nederland en verspilling van geld van investeerders en telecomproviders. Ik vind dat telecomproviders geld moeten verdienen met het leveren van goede verbindingen en niet door hoge tarieven te hanteren voor toegang tot de digitale snelweg. Het is de gezamenlijke plicht van alle providers om supersnel internet tegen een scherpe prijs aan te bieden."

Lees hier meer over glasvezel van T-Mobile. 

----- English version ------

T-Mobile speeds up with superfast fiber

T-Mobile shakes up the telecom market again, providing at least 1 million addresses with super fast fiber internet fiber at a fair low price via Open Dutch Fiber.

T-Mobile, in partnership with the new fiber network of Open Dutch Fiber, will make high-speed internet available in predominantly urban areas. Over five years 1 million households will get access to mega-fast fiber at a very attractive rate. In this way T-Mobile delivers a substantial contribution to the further digitalisation of the Netherlands.Very soon Open Dutch Fiber will start rolling out the first part of the fiber network, of which T-Mobile will be the main tenant. It will be an open network that will also give other providers the opportunity to offer their services. The project involves an investment of at least 700 million euros. T-Mobile, Open Dutch Fiber and its investors see opportunities to expand this ambition even further within the next few years. Open Dutch Fiber is a 100% owned joint investment of KKR Infrastructure and DTCP.

In the past year and a half T-Mobile, together with Primevest, has already announced the availability of fiber for 130,000 households in The Hague, Eindhoven and Rotterdam, of which more than half is already available. T-Mobile and Open Dutch Fiber have now signed an agreement that will result in a tenfold increase of this initial roll out, thereby giving a major boost to the process of fiber coverage of the Netherlands.

Through an open-access model, Open Dutch Fiber is opening up the fiber network, of which T-Mobile is anchor tenant, to all providers on very competitive conditions. T-Mobile calls on other fiber providers to also opt for this open network model and charge reasonable rates to the benefit of companies and consumers.

Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile Netherlands: "We are fulfilling the promise we made to the Dutch consumer at the time of the merger with Tele2; everyone in the Netherlands has the right to high-speed internet. We had already started but are now accelerating by becoming the first tenant of Open Dutch Fiber which will secure super-fast internet access to 1 million addresses, but as far as I'm concerned Open Dutch Fiber should not stop there. If suitable new projects come along, I expect Open Dutch Fiber to jump on them so the numbers could easily grow. In this way the the digital gap in fiber adoption that we are facing in the Netherlands compared to other European countries can be closed. We support the Open Dutch Fiber open-access model because it offers freedom of choice and provides the most reasonable price for the customer. In addition to these elements, there is another very important aspect to mention. Together with Open Dutch Fiber we have sustainability high on our agenda. That is why we have agreed that this new fiber network will also contribute to a climate-friendly society by minimizing power consumption and using renewable energy sources."

Unique in the Netherlands: superfast internet at a low price
Where available, T-Mobile will give Dutch households access to unprecedented fast internet with speeds of at least 1 Gigabit up to 10 Gigabit per second (Gbps). In combination with an Unlimited mobile subscription of T-Mobile, customers currently pay only 25 euros per month for super-fast internet at home. T-Mobile is the first provider in the Netherlands that offers these speeds at a very low price and thereby challenges the established market order of significantly higher rates. Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Consumer Market T-Mobile: "It is unbelievable that the Netherlands has the best mobile networks in the world, but still has the world to win in terms of fiber. Large-scale roll-out is now finally underway and we are happy to drive the pace. In the future, fiber will offer unprecedented opportunities for consumers. We are committed to high-speed fixed internet at a competitive price. This is the only way to make the Netherlands the digital leader again."

T-Mobile relies on experience in special construction
For the roll out of the new fiber networks, the same set up is used as for the construction of the previous fiber network in the Netherlands. Open Dutch Fiber is the owner of the network and T-Mobile is the anchor tenant. KKR Infrastructure and DTCP are the investors and shareholders of Open Dutch Fiber. Both are large and experienced parties in the fiber infrastructure industry with considerable financial means and experience in the construction of fiber networks throughout Europe.

Open Dutch Fiber will be led by Jordi Nieuwenhuis and Uwe Nickl. Jordi and Uwe have a proven track record of delivering rapid, high-quality and cost-effective programmes to deploy fiber broadband. Most recently they were co-CEOs of Deutsche Glasfaser in Germany, supporting the rollout of next-generation digital infrastructure to more than 1 million homes and 6000 businesses. Prior to his role at Deutsche Glasfaser, Jordi co-founded Reggefiber in the Netherlands. They will be joined at Open Dutch Fiber by Michael Griffioen as CEO, who will be in charge of the day to day business of Open Dutch Fiber.

Jordi Nieuwenhuis, co-founder of Open Dutch Fiber, said: "High-quality and reliable fiber connectivity is essential for the Netherlands and this has only been accelerated with the structural changes to working patterns of companies and citizens brought about by the COVID-19 crisis. We are building a digital infrastructure platform with open access to all operators, to ensure an efficient and rapid deployment of capital resources, while avoiding uneconomical overbuild. We look forward to making a significant contribution to the digitization of the Netherlands to benefit Dutch households and businesses."

Only in places where there is no fiber yet
Open Dutch Fiber will only build the fiber network in places where there is currently no fiber infrastructure. Søren Abildgaard is happy with this approach: "It does not make sense to build a fiber network in a place where other parties have already built a network. I support the conclusions of the Authority for Consumers & Markets (ACM) that this will only lead to a delay in the digitization of the Netherlands and waste of investor and telecom providers money. I think telecom providers should earn money with good services and not charge too high rates for access to the digital highway. It is the joint duty of all providers to offer super-fast internet at a fair price."