Den Haag,
25
oktober
2022
|
10:04
Europe/Amsterdam

T-Mobile lanceert Take Part-programma om medewerkers te betrekken bij haar maatschappelijke ambitie om mensen met elkaar te verbinden

Een verschil maken voor mens en maatschappij door mensen met elkaar te verbinden, dat is waar T-Mobile zich dagelijks voor inzet. Met het Take Part-programma wil de telecomprovider haar medewerkers inspireren om zich ook zelf in te zetten voor deze missie. Ieder jaar krijgen alle medewerkers van T-Mobile, zowel op kantoor als in de winkels, daarom de kans om zich – tijdens werktijd - één dag vrijwillig in te zetten om een ander te helpen.

Het Take Part-programma is onderdeel van het Connect to Change plan. In dit plan heeft de provider een aantal maatschappelijke doelen vastgelegd, onderverdeeld in vier verschillende pijlers: Duurzaamheid, Innovatie voor de Maatschappij, Digitale Inclusie en Diversiteit en Inclusie. Vanuit alle pijlers worden projecten opgezet waar medewerkers van T-Mobile individueel aan kunnen bijdragen.

Positieve verandering
De telecomprovider gelooft in haar verantwoordelijkheid om een positieve verandering teweeg te brengen in de wereld waarin we leven. Dit betekent onder meer het helpen van individuen of  maatschappelijke organisaties die ondersteuning nodig hebben, connectie maken met de buurt en het begeleiden van alle generaties om de mogelijkheden binnen de digitale wereld te verkennen. Binnen het Take Part-programma organiseert de provider verschillende activiteiten om mensen met elkaar in contact te brengen en betrokken te laten voelen. Zoals bijvoorbeeld Smart Kids; waarbij jongeren voorlichting krijgen over slim en veilig gebruik van hun smartphone. Of een workshop voor ouderen om hen te helpen gebruik te maken van de mogelijk heden van de smartphone. Ook kunnen collega’s ervoor kiezen om hun kennis en vaardigheden in te zetten om startups met een maatschappelijk doel en andere maatschappelijke partners te helpen om meer impact te maken.

CEO Søren Abildgaard, geeft aan: “We willen als organisatie ons steentje bijdragen en mensen met elkaar verbinden. Dat moeten we niet alleen heel hard roepen, dat moeten we ook vooral doen. Te beginnen bij onze eigen medewerkers. Daarom hebben wij het Take Part-programma gerealiseerd. We hebben een ontzettend mooie organisatie met hele maatschappelijk betrokken mensen, dus dit is wederom een manier om te laten zien dat we ook offline mensen met elkaar willen verbinden.”
 

 ---English version---

T-Mobile launches Take Part program to engage employees in its social ambition to connect people with each other


Making a difference for people and society by connecting people, that is what T-Mobile is committed to do every day. With the Take Part program, the telecom provider wants to inspire its employees to also dedicate themselves to this mission. Every year, all T-Mobile employees, both in the office and in the shops, are given the opportunity to volunteer one day - during working hours - to help someone else. 

The Take Part program is part of the Connect to Change plan. In this plan, the provider has set a number of social goals, divided into four different pillars: Sustainability, Innovation for Society, Digital Inclusion and Diversity and Inclusion. From all pillars, projects are set up to which T-Mobile employees can individually contribute. 

Positive change 
The telecom provider believes in its responsibility to bring about a positive change in the world we live in. This includes helping individuals or social organisations in need of support, connecting with the neighborhood and guiding all generations to explore the possibilities within the digital world. Within the Take Part program, the provider organizes various activities to connect and engage people. Such as Smart Kids; where young people are educated on smart and safe use of their smartphones. Or a workshop for elderly people to help them make use of the smartphone's possibilities. Colleagues can also choose to use their knowledge and skills to help startups with a social purpose and other social partners to make more impact. 

CEO Søren Abildgaard, comments: "As an organisation, we want to do our bit and connect people. We shouldn't just shout that very loudly, we should do that above all. Starting with our own employees. That is why we realized the Take Part program. We have an incredibly nice organisation with very socially engaged people, so this is yet another way of showing that we want to connect people offline as well."