Den Haag,
12
augustus
2021
|
06:55
Europe/Amsterdam

T-Mobile Nederland boekt sterkste kwartaal in klantengroei in 1,5 jaar

T-Mobile heeft in Q2 2021 zijn positie als leidende mobiele provider in Nederland verstevigd met een indrukwekkende groei van 70.000 nieuwe mobiele postpaid klanten. Met het beste kwartaalresultaat in 1,5 jaar qua klantengroei doet het bedrijf het beter dan zijn concurrenten. Inmiddels maken bijna 6,9 miljoen klanten gebruik van het mobiele netwerk van T-Mobile Nederland. Het aantal vaste klanten groeide in Q2 met 14.000, terwijl ook omzet en EBITDA fors stegen. Samen met Open Dutch Fiber is T-Mobile gestart met de uitrol van supersnel glasvezelinternet voor 1 miljoen huishoudens voornamelijk in stedelijke gebieden. De eerste gemeenten waar mensen tegen een zeer aantrekkelijk tarief toegang krijgen tot dit razendsnelle glasvezelinternet zijn Zoetermeer en Haarlem.

Samenvatting Q2 2021
Q2 2021 laat een stijgende groei zien van omzet, aantal klanten en EBITDA kwartaal op kwartaal:

  • Netto groei in Q2 +70.000 mobiele (postpaid) en +14.000 vaste klanten;
  • Totale omzet Q2 € 506 miljoen, jaar-over-jaar groei van +5,4%;
  • EBITDA na lease aanpassing* € 155 miljoen op jaarbasis, een groei van +8,4%;
  • De uitrol van extreem snel glasvezel als gevolg van de samenwerking met Open Dutch Fiber is gestart.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: "Het is weer gelukt. We hebben het ook dit kwartaal beter gedaan dan de concurrentie zowel qua commerciële resultaten als klantengroei. Dit is mede te danken aan de heropening van onze winkels. Het is geweldig om te zien dat steeds meer nieuwe klanten kiezen voor ons Unlimited aanbod. Ik beschouw het als een groot compliment dat onze concurrenten onze Unlimited propositie kopiëren. Inmiddels hebben we de volgende stap in de 5G Unlimited ervaring gezet met Unlimited & Entertainment. Samen met Netflix en Videoland hebben we onze krachten gebundeld in één mobiel totaalpakket van Unlimited 5G data, bellen, sms en entertainment. Dit onderstreept nogmaals onze positie als de disrupter in de markt. We blijven onze concurrenten uitdagen op kwaliteit, prijs en klantenservice."

Nieuwe fiber to the home projecten
In de afgelopen twee jaar heeft T-Mobile Nederland aangekondigd supersnel internet aan te bieden aan ruim 200.000 huishoudens in Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Zoetermeer en Haarlem. Bijna de helft hiervan is al gerealiseerd. In de komende maanden zal T-Mobile Nederland ook in andere steden waar Open Dutch Fiber glasvezel uitrolt snel internet aanbieden. Søren Abildgaard: "Onze ambitie is om overal in Nederland snel internet aan te bieden tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Als hoofdhuurder van het netwerk van Open Dutch Fiber bieden we in de komende vijf jaar 1 miljoen huishoudens toegang. Onze ambitie is echter veel groter. Om die te realiseren hebben we ook toegang tot het glasvezelnetwerk van KPN nodig tegen betaalbare tarieven. Ik ben erg blij dat de ACM heeft erkend dat er zonder marktregulering zorgen zijn over de mogelijkheden voor concurrenten om toegang te krijgen tot het vaste netwerk van KPN. Dit zou kunnen leiden tot hogere prijzen voor consumenten en bedrijven. Ik steun daarom van harte het plan van ACM om voor het einde van het jaar tot marktregulering te komen. Lagere wholesale tarieven zijn in het belang van de klant. Iedere klant in Nederland moet toegang hebben tot snel en betaalbaar glasvezelinternet. Wij stoppen niet voordat dat het geval is!"

Connect to Change
Als toonaangevende telecomprovider neemt T-Mobile een steeds actievere rol in binnen de samenleving. Søren Abildgaard: "Met ons Connect to Change plan zetten we ons in om bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het meest recente voorbeeld is het nieuwe verlofbeleid 'uitwisselbare vakantiedagen' waarin we de diversiteit van team Magenta volledig omarmen. De invoering van dit beleid geeft onze medewerkers de flexibiliteit om te kiezen wanneer zij hun vrije tijd willen opnemen, afhankelijk van hun eigen cultuur of religie. Zij zijn niet langer gedwongen vrij te nemen tijdens de Nederlandse feestdagen. Een klein gebaar dat zeer gewaardeerd wordt door onze medewerkers. Binnenkort zullen we hier vervolg aan geven."

*EBITDA aangepast na lease: Door de toepassing van IFRS 16 - Leaseovereenkomsten worden onze operationele prestaties gemeten op basis van EBITDA na lease (EBITDA AL) in plaats van EBITDA. Bij het bepalen van de EBITDA AL wordt de EBITDA gecorrigeerd voor de afschrijving van geactiveerde gebruiksrechten en rentelasten voor de opgenomen leaseverplichtingen.

----- English version ------

T-Mobile Netherlands records strongest quarter in customer growth in 1.5 years

T-Mobile strengthens its position as the leading mobile provider in the Netherlands with an impressive growth of 70,000 new mobile postpaid customers in Q2 2021. It is the strongest quarter in 1.5 years in terms of customer growth and the company has outperformed its competitors. Almost 6.9 million customers now use the mobile network of T-Mobile Netherlands. The number of fixed customers grew in Q2 by 14,000. Both revenue and EBITDA increased substantially over the past quarter. Together with Open Dutch Fiber, T-Mobile started the roll-out of high-speed fiber internet to 1 million households, predominantly available in urban areas. The first cities where people will be able to access this extremely fast fiber internet at a very attractive rate are Zoetermeer and Haarlem.

Summary Q2 2021
Q2 2021 shows increasing growth of revenue, net adds and EBITDA quarter over quarter:

  • Net adds growth in Q2 +70,000 mobile postpaid and +14,000 fixed customers;
  • Total revenue Q2 of € 506 million, Year on Year growth of +5.4%;
  • Year on Year after EBITDA After Lease adj.* € 155 million, growth of +8.4%;
  • The roll-out of extremely fast fiber as a result of the partnership with Open Dutch Fiber has started

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “We did it again. We’ve outperformed the competition in commercial results and customer growth this quarter. Part of this good result is due to the re-opening of our stores. It is great to see that more and more new customers choose our Unlimited offer. I consider it a big compliment that our competitors have copied our Unlimited proposition. In the meantime we’ve launched the next step in the 5G Unlimited experience: Unlimited & Entertainment. Together with Netflix and Videoland we’ve joined forces in one total mobile package of Unlimited 5G data, calling, SMS and entertainment. This once again underlines our position as the disrupter in the market, as we challenge our competitors on quality, price and customer service.”

New fiber to the home projects
In the past two years T-Mobile Netherlands has announced that it will be able to offer superfast internet for over 200,000 households in The Hague, Eindhoven, Rotterdam, Zoetermeer and Haarlem of which nearly half has already been completed. In the upcoming months T-Mobile Netherlands will announce its ability to offer fast internet in other cities as well as Open Dutch Fiber will ramp up its fiber roll out in other cities. 
Søren Abildgaard: ”Our ambition is to offer fast internet everywhere in the Netherlands against very attractive prices. Being the anchor tenant of Open Dutch Fiber we will provide access to 1 million households in the next 5 years. Our ambition is even higher. So it’s clear we also need wholesale access to KPN’s fiber network, at affordable terms and conditions. I am very pleased the ACM acknowledged that without regulation there are concerns about the ability for competitors to access KPN’s fixed network. This could result in higher prices for consumers and businesses at the detriment of the uptake of superfast internet. I therefore strongly support ACM’s plan for market regulation by the end of the year. Lower wholesale tariffs are in the interest of customers. Every customer in the Netherlands should have access to fast and affordable fiber internet. We won’t stop until that is the case!

Connect to Change
As a leading telecom provider T-Mobile occupies a more and more active role within society. Søren Abildgaard: “With our Connect to Change plan, we are committed to contribute to an inclusive society in which everyone can take part. The most recent example is the new leave policy ’interchangeable holidays’ in which we fully embrace the diversity of team Magenta. The introduction of this policy gives our employees the flexibility to choose when they want to take their time off depending on their own culture or religion. They are no longer forced to take time off during the Dutch public holidays. A small gesture but fully appreciated by our employees and there is more to come.”

*EBITDA adjusted after lease: Due to the application of IFRS 16 - Leases, our operating performance is measured on the basis of EBITDA after leases (EBITDA AL) instead of EBITDA. When determining the EBITDA AL, the EBITDA is adjusted for the amortization of capitalized rights of use and interest expenses for the recognized lease liabilities.