Den Haag,
26
februari
2021
|
07:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile Nederland: De nummer één op de mobiele markt presteerde opnieuw beter dan concurrenten

T-Mobile Nederland heeft over het hele jaar 2020 goed gepresteerd. Het aantal mobiele postpaid klanten groeide met 200.000, terwijl het aantal vaste klanten met 63.000 toenam. Na een succesvolle deelname aan de spectrumveiling legde T-Mobile in oktober 2020 haar landelijke 5G-netwerk aan. In december 2020 werd T-Mobile, na de overname van Simpel, de grootste en dus nummer één op de mobiele markt. Meer dan 6,8 miljoen klanten maken nu gebruik van het door umlaut uitgeroepen beste mobiele netwerk wereldwijd.* T-Mobile blijft er ondertussen naar streven om overal in Nederland snel en vast internet aan te bieden tegen betaalbare prijzen.

Samenvatting Q4 2020

Q4 2020 laat een stijgende groei zien in klanten en EBITDA van kwartaal op kwartaal:

 • Netto aantal mobiele klanten groeide in Q4 +22.000 postpaid en +21.000 vaste klanten;
 • Totale omzet van € 505 miljoen (Jaar op Jaar) -1,6%, door lagere roaming- en handset omzet;
 • EBITDA aangepast na lease** stijgt naar € 135 miljoen op jaarbasis, een groei van +3,8%;
 • T-Mobile heeft de migratie van de volledige Tele2-basis naar het netwerk en de IT-infrastructuur van T-Mobile voltooid;
 • Winnaar van de umlaut netwerktest voor het vijfde jaar op rij. T-Mobile werd getest als het beste mobiele netwerk wereldwijd*.

Samenvatting volledig jaar 2020

FY 2020 laat groei zien op de belangrijkste prestatie-indicatoren:

 • Met de toevoeging van de klanten van Simpel per 1 december kwam het aantal mobiele klanten uit op (SIM's) 6.800.000 (+21,3%);
 • ·Het aantal mobiele postpaid klanten is autonoom gegroeid met 200.000 (+3,9%);
 • Aantal vaste klanten bedraagt 682.000, een stijging van 63.000 (+10,2%);
 • Totale omzet bedroeg € 1.946 miljoen. Een stijging van +1,9% op jaarbasis, dankzij een stijging van de omzet uit mobiele diensten met +2,4% en een stijging van de omzet uit vaste telefonie met +6,1%. De omzet uit roaming was lager als gevolg van de coronacrisis;
 • EBITDA aangepast na lease** Jaar op Jaar +10,4%, ten bedrage van € 554 miljoen.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: "Met de overname van Simpel zijn we de nummer één in mobiel geworden. Vijf jaar geleden zou niemand dit geloofd hebben. Ik ben zo trots dat we dit resultaat hebben bereikt. Het is het bewijs van de juiste mentaliteit en inzet van onze medewerkers. Zelfs als we vanuit huis werken, behalen we geweldige resultaten. Ook op het gebied van vast dagen we de markt uit."

T-Mobile lost de belofte in die het tijdens de fusie deed om de vaste markt open te breken. De organisatie heeft de uitrol van een glasvezelnetwerk in Den Haag (50.000 huishoudens) afgerond. Inmiddels rolt T-Mobile glasvezel uit naar meer dan 100.000 huishoudens In Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. T-Mobile stelt al zijn Fiber to the Home (FttH)-netwerken beschikbaar aan andere bedrijven met een wholesale propositie die een open access model mogelijk maakt. Het bedrijf ziet dit als de toekomst voor alle FttH-netwerken.

Søren Abildgaard: "We zullen dit jaar nieuwe glasvezelprojecten aankondigen. We gaan samenwerken met investeringsmaatschappijen om flink op te schalen. Ons doel is om zo snel mogelijk overal in Nederland supersnel internet aan te bieden tegen betaalbare prijzen. Wij pleiten voor een open access model met redelijke wholesaleprijzen die dit voor iedereen mogelijk maakt. We blijven andere eigenaren van FttH-netwerken uitdagen om dit model te omarmen."

Meer dan cijfers
T-Mobile gaat een nog actievere rol spelen in de samenleving. Søren Abildgaard: "Het is onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen verbonden is. Iedereen verdient toegang tot wat onze technologie te bieden heeft. We willen iedereen erbij betrekken en niemand achterlaten. Deze missie is elke dag de leidraad voor T-Mobile Nederland. We zetten extra in op onze CSR-strategie door ons te richten op specifieke gebieden die bijdragen aan de maatschappij."

*hoogste mobiele benchmarkscore (962/1000) wereldwijd getest door umlaut in 2020. Meer informatie zie t-mobile.nl/netwerk

**EBITDA aangepast na lease: Als gevolg van de toepassing van IFRS 16 - Leases, worden onze operationele prestaties gemeten op basis van EBITDA na lease (EBITDA AL) in plaats van EBITDA. Bij het bepalen van de EBITDA AL wordt de EBITDA gecorrigeerd voor de afschrijving van geactiveerde gebruiksrechten en rentelasten voor de opgenomen leaseverplichtingen.

----- English version ------

T-Mobile: The number one in the mobile market outperformed competition again

T-Mobile Netherlands performed well over the full year 2020. The number of mobile postpaid customers grew by 200,000, while the number of fixed customers increased by 63,000. After a successful participation in the spectrum auction T-Mobile established its nationwide 5G network in October 2020. In December 2020 T-Mobile became the largest and therefore the number one in the mobile market after the acquisition of Simpel. Over 6,8 million mobile customers are now using the umlaut-proclaimed best mobile network worldwide*. Ongoing goal of T-Mobile is to offer high speed fixed internet everywhere in the Netherlands at affordable prices.

Summary Q4 2020

Q4 2020 shows increasing growth on net adds and EBITDA quarter over quarter:

 • Net adds growth in Q4 +22,000 mobile postpaid and +21,000 fixed customers;
 • Total revenue of € 505 million Year on Year -1,6%, driven by lower roaming and handset revenue;
 • Year on Year EBITDA After Lease adj.* 135 million, growth of +3,8%.
 • T-Mobile completed the migration of the full Tele2 base to the T-Mobile network and IT infrastructure.
 • Winner of the umlaut network test for the fifth consecutive year. T-Mobile was tested as the best mobile network worldwide*.

Summary Full Year 2020

Full Year 2020 shows growth on key performance indicators:

 • With the addition of the Simpel customers as of 1st of December the number of mobile customers (SIMs) amounted to 6,800.000 (+21,3%)
 • Number of mobile customers grew with 200,000 additional postpaid customers (+3,9%)
 • Number of fixed customers amounted to 682,000, an increase of 63,000 additional customers (+10,2%)
 • Total revenue amounted to €1,946 million. Year on Year increase of +1,9%, fueled by mobile service revenue growth of +2,4% and fixed revenue growth of +6,1%; roaming revenue was lower due to the Covid-19 pandemic.
 • EBITDA after Lease adj.** Year on Year + 10,4%, amounting to € 554 million;

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: "With the acquisition of Simpel we became the number one in mobile. Five years ago nobody would have believed this. I’m so proud we achieved this result. It is proof of the right mindset and commitment of our employees. Even while working from home we achieve great results. On fixed net adds we are also challenging the market.”

T-Mobile is delivering on the promise it made during the merger to disrupt the fixed market. The organization completed the roll out of a fiber network in The Hague (50,000 households). In the meantime T-Mobile is rolling out fiber to more than 100,000 households In the Hague, Rotterdam and Eindhoven. T-Mobile is making all its Fiber to the Home (FttH) networks available to other companies with a wholesale proposition that makes an open access model possible. The company sees this as the future for all FttH-networks.

Søren Abildgaard: ”We will announce new fiber projects this year. We will be partnering with investment companies to scale up substantially. Our goal is to offer superfast internet everywhere in the Netherlands at affordable prices as soon as possible. We advocate an open access model with reasonable wholesale prices that make this possible for everyone. We keep challenging other owners of FttH networks to embrace this model.”

More than numbers
T-Mobile will take an even more active role in society. Søren Abildgaard: It is our mission to make sure everyone is connected. Everybody deserves access to the opportunities our technology has to offer. We want to include everybody and do not want to leave anyone behind. This mission guides T-Mobile Netherland every day. We are putting extra effort in our CSR strategy by focusing on specific areas to contribute to society.” ---

*highest mobile benchmark score (962/1000) worldwide tested by umlaut in 2020. More information see t-mobile.nl/netwerk

**EBITDA adjusted after lease: Due to the application of IFRS 16 - Leases, our operating performance is measured on the basis of EBITDA after leases (EBITDA AL) instead of EBITDA. When determining the EBITDA AL, the EBITDA is adjusted for the amortization of capitalized rights of use and interest expenses for the recognized lease liabilities.