Den Haag,
29
april
2021
|
16:33
Europe/Amsterdam

T-Mobile Nederland en Join us bundelen krachten in strijd tegen eenzaamheid onder jongeren

Samen gaan de organisaties tienduizenden jongeren helpen eenzaamheid achter zich te laten

Den Haag/Veghel, 29 april 2021 – Vandaag zetten T-Mobile Nederland en stichting Join us hun handtekening onder een samenwerking voor minstens drie jaar. Join us zet zich in om eenzaamheid onder jongeren te verminderen, door hen met elkaar in contact te brengen én sociaal sterker te maken. Door de expertise en ervaring van Join us op het gebied van eenzaamheid onder jongeren te combineren met de professionele digitale kennis en het bereik van T-Mobile, verwachten de organisaties in de komende drie jaar minstens 50.000 jongeren te helpen om eenzaamheid achter zich te laten. Eenzaamheid onder jongeren is een groeiend maatschappelijk probleem waar tot voor kort nog weinig over gesproken werd. In Nederland voelt 8 procent van de jongeren zich chronisch eenzaam*. In de huidige coronatijd, geeft zelfs 81 procent van de jongeren aan meer eenzaam te zijn**. De samenwerking tussen T-Mobile en Join us gaat vanaf 1 mei officieel in.

T-Mobile maakt zich er hard voor om digitalisering in te zetten voor een inclusieve samenleving. De telecomprovider wil met digitale technologie mensen helpen eenzaamheid achter zich te laten en mee te doen in de samenleving. Samen met Join us zet T-Mobile zich vanaf 1 mei in om jongeren in Nederland daarbij te helpen en dit maatschappelijke probleem meer bekendheid te geven. De samenwerking met Join us is onderdeel van het programma Digitale Inclusie, een van de vier programma’s in het Connect to Change plan van T-Mobile Nederland. In dit plan zijn alle sociaalmaatschappelijke activiteiten gebundeld.

Jolanda van Gerwe, pedagoge en directeur bij Join Us: “Dat een grote telecomprovider als T-Mobile zich inzet om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken, laat zien hoe dit onderwerp leeft in de maatschappij. Join us en T-Mobile vinden elkaar in de visie dat íedereen mee moet kunnen doen, erbij hoort en gezien mag worden. Mede door de coronacrisis is er gelukkig al meer aandacht voor eenzame jongeren. Nu wij de krachten hebben gebundeld met T-Mobile, gaan we er samen voor zorgen dat die aandacht blijft en doen we er nog meer aan om eenzaamheid te verminderen.”

Een inclusieve samenleving
T-Mobile ondersteunt Join us bij haar programma en het bouwen van een online community. Honderden jongeren verspreid over Nederland, volgen het Join us programma nu fysiek in hun woonplaats. Online zijn zij nog niet met elkaar verbonden. T-Mobile helpt Join us bij het onderzoeken en pakken van de kansen om de online activiteiten uit te breiden. Ook helpt de telecomprovider Join us met onder meer het optimaliseren van de websites en het opzetten en uitvoeren van online campagnes. Zo draagt T-Mobile bij aan de ambitie van Join us om alle eenzame jongeren in Nederland te bereiken.

‘Meer dan een netwerk’
Ook de directie van T-Mobile zet zich in om eenzaamheid onder jongeren terug te dringen. Tisha van Lammeren, directeur Consumentenmarkt en Margreet Hoekstra, directeur Juridische Zaken, Regelgeving en Public Affairs, zijn als ambassadeurs van het programma Digitale Inclusie verbonden aan het project. Tisha van Lammeren: “Bij T-Mobile draait alles om verbinding. Wij helpen verbinding te maken via onze netwerken, met het uiteindelijke doel mensen écht met elkaar in contact te brengen. Maar we zijn meer dan een netwerk. We hebben ook een maatschappelijke rol en willen onze kennis en expertise inzetten om eenzaamheid tegen te gaan. Dat doen we nu samen met Join us. Als moeder van vier kinderen gaat het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren mij enorm aan het hart.”

Margreet Hoekstra vult aan: “Ons netwerk moet jongeren verbinden, zeker in tijden van corona waardoor nog meer afstand is ontstaan. Daar zetten we ons bij T-Mobile graag extra voor in.”


*Dulmen, M.H. van & Goossens, L. (2013) Loneliness trajectories. Journal of Adolescence, 36(6), 1247- 1249.
**Welbevinden en leefstijl. (2021, 9 april). RIVM. https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/welbevinden-en-leefstijl 

----- English version ------

T-Mobile Netherlands and Join us join forces in the fight against loneliness among young people

Together the organizations will help tens of thousands of young people to leave loneliness behind

The Hague / Veghel, April 29, 2021 - Today T-Mobile Netherlands and the Join us foundation have signed a partnership for at least three years. Join us is committed to reducing loneliness among young people, by bringing them in touch with each other and by making them socially stronger. By combining Join us' expertise and experience in youth loneliness with T-Mobile's professional digital knowledge and reach, the organizations expect to help at least 50,000 young people in the Netherlands overcome loneliness over the next three years. Loneliness among young people is a growing social problem that was rarely discussed until recently. In the Netherlands, 8 percent of young people feel chronically lonely*. In the current corona era, even 81 percent of young people indicate that they are more lonely**. The collaboration between T-Mobile and Join us will officially start on May 1st.

T-Mobile is committed to use digitization for an inclusive society. The telecom provider wants to use digital technology to help people to leave loneliness behind and participate in society. From May 1st, together with Join us, T-Mobile dedicates itself to helping young people in the Netherlands with this social problem and to raise awareness for it. The collaboration with Join us is part of the Digital Inclusion program, one of the four programs within the Connect to Change plan of T-Mobile Netherlands.

Jolanda van Gerwe, educationalist and director at Join Us: “The fact that a large telecom provider such as T-Mobile is committed to tackling loneliness among young people shows how this topic lives in society. Join us and T-Mobile find each other in the vision that everyone should be able to participate, belong, and should be seen. Fortunately, partly due to the COVID-19 crisis, there is more attention for loneliness among young people. Now that we have joined forces with T-Mobile, we will together make sure that this attention remains and we will make an even bigger effort to reduce loneliness.”

An inclusive society
T-Mobile supports Join us with its program and building an online community. Hundreds of young people spread across the Netherlands are now following the Join us program offline in their hometown. They are not yet connected with each other online. T-Mobile helps Join us to research and address the opportunities to expand its online activities. The telecom provider also supports Join with optimizing the websites and the set up and execution of online campaigns, among other things. In this way, T-mobile contributes to Join us' ambition to reach all lonely young people in the Netherlands.

‘More than a network’
The board of T-Mobile also commits itself to reducing loneliness among young people. Tisha van Lammeren, Director Consumer and Margreet Hoekstra, Director of Legal, Regulatory Affairs & Compliance, are involved in the project as ambassadors of the Digital Inclusion program. Tisha van Lammeren:
T-Mobile is all about connection. We help to connect through our networks, with the ultimate goal of really bringing people in touch with each other. But we are more than a network. We also have a social role and want to use our knowledge and expertise to combat loneliness. We are now doing this together with Join us. As a mother of four children, fighting loneliness among young people is very dear to me. Our network should connect young people, instead of creating distance and further exclusion. At T-Mobile, we go the extra mile to ensure this.”

Margreet Hoekstra adds: “Our network needs to connect young people, especially in times of COVID-19 which has created even more distance. At T-Mobile, we are glad to make an extra effort for that.”


*Dulmen, M.H. van & Goossens, L. (2013) Loneliness trajectories. Journal of Adolescence, 36(6), 1247- 1249.
**Welbevinden en leefstijl. (2021, 9 april). RIVM. https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/welbevinden-en-leefstijl