Den Haag,
12
november
2021
|
07:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile Nederland: de nummer één op de mobiele markt zet klantengroei voort

T-Mobile zet zijn groei in Q3 2021 voort met een toename van 52.000 nieuwe mobiele postpaid klanten en 14.000 nieuwe vaste klanten. De EBITDA groeide met 22,7%, mede dankzij sterke operationele prestaties, in lijn met voorgaande kwartalen. T-Mobile sloot ook de eerste klanten aan op het snelle glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber. De uitrol naar 250.000 huishoudens is in volle gang. Zo werd snel glasvezelinternet aangekondigd in Zoetermeer, Haarlem, Utrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Leidschendam-Voorburg en Delft.

Samenvatting Q3 2021

Q3 2021 laat een groei zien van omzet, het aantal klanten en EBITDA kwartaal op kwartaal:

  • Netto groei in Q3 +52.000 mobiele postpaid en +14.000 vaste klanten;
  • Totale omzet Q3 van € 515 miljoen, jaar-over-jaar groei van +6,4%;
  • EBITDA na lease aanpassing* € 173 miljoen op jaarbasis, een groei van +22,7%;
  • De uitrol van snel glasvezel is gestart als gevolg van de samenwerking met Open Dutch Fiber

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: "We hebben dit kwartaal zowel op commercieel gebied als in klantengroei geweldige resultaten gerealiseerd. Nogmaals hartelijk dank aan al onze medewerkers voor hun inzet. Dit kwartaal werd de voorgenomen aankoop van T-Mobile door Apax en Warburg Pincus aangekondigd. Ik ben tevreden met de uitkomst van het proces en hoop dat de transactie snel kan worden afgerond. Het zwaartepunt van ons strategisch plan blijft het uitdagen van onze concurrenten. Ook blijven we investeren in ons netwerk om onze klanten de best mogelijke gebruikerservaring te bieden."

Nieuwe fiber to the home projecten
In april 2021 kondigde T-Mobile aan dat het ruim 1.000.000 huishoudens snel internet gaat bieden op het glasvezelnetwerk dat door Open Dutch Fiber zal worden uitgerold. Søren Abildgaard: "Op basis van de snelle start in de eerste zeven maanden van onze samenwerking voorspel ik dat we nog meer aansluitingen gaan realiseren. In Zoetermeer genieten op dit moment de eerste klanten al van onze snelle glasvezelverbinding. Iedere klant in Nederland moet toegang hebben tot snel en betaalbaar glasvezelinternet. We stoppen niet voordat dat het geval is!"

Connect to Change
Als toonaangevende telecomprovider neemt T-Mobile een steeds actievere rol in binnen de samenleving. Søren Abildgaard: "Met ons Connect to Change plan willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen een rol kan spelen. Ik ben erg trots op een evenement dat we samen met onze partner, de stichting Join us, hebben georganiseerd tijdens de Youth Pride in Amsterdam. Samen ondersteunen we jongeren met een LGBTQ+ achtergrond die kampen met eenzaamheid. Samen helpen we hen (opnieuw) contact te maken. Een prachtige stap in onze samenwerking."

*EBITDA aangepast na lease: Door de toepassing van IFRS 16 - Leaseovereenkomsten worden onze operationele prestaties gemeten op basis van EBITDA na lease (EBITDA AL) in plaats van EBITDA. Bij het bepalen van de EBITDA AL wordt de EBITDA gecorrigeerd voor de afschrijving van geactiveerde gebruiksrechten en rentelasten voor de opgenomen leaseverplichtingen

----- English version ------

T-Mobile Netherlands: the number one in the mobile
market continues customers growth

T-Mobile continues its growth path in Q3 2021 with an increase of 52,000 new mobile postpaid customers and 14,000 new fixed customers. EBITDA grew by 22.7%, partly driven by strong operational performance, in line with previous quarters. T-Mobile also connected the first customers on the high-speed fiber network of Open Dutch Fiber. The roll-out to 250,000 households is under construction. Fast fiber internet was announced in Zoetermeer, Haarlem, Utrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Leidschendam-Voorburg and Delft.

Summary Q3 2021
Q3 2021 shows growth of revenue, net adds and EBITDA quarter over quarter:

  • Net adds growth in Q3 +52,000 mobile postpaid and +14,000 fixed customers;
  • Total revenue Q3 of € 515 million, Year on Year growth of +6.4%;
  • Year on Year EBITDA After Lease adj.* € 173 million, growth of +22.7%;
  • The roll-out of fast fiber started as a result of the partnership with Open Dutch Fiber

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “We achieved both great commercial results and customer growth this quarter. Once again a big thank you to all of our employees for their dedication. This quarter the intended purchase of T-Mobile by Apax and Warburg Pincus was announced. I’m pleased with the outcome of the process and hope the transaction can be completed soon. The focus point of our strategic plan remains to challenge our competitors. We will also continue to invest in our network to offer our customers the best user experience possible.”

New fiber to the home projects
In April 2021 T-Mobile announced that it will offer fast internet to over 1,000,000 households on the fiber network that will be rolled out by Open Dutch Fiber. Søren Abildgaard: ”Based on the quick start in the first seven months of our cooperation I predict we will realize even more connections. Currently in Zoetermeer the first customers are already enjoying our fast fiber connection. Every customer in the Netherlands should have access to fast and affordable fiber internet. We won’t stop until that is the case!

Connect to Change
As a leading telecom provider T-Mobile occupies a more and more active role within society. Søren Abildgaard: “With our Connect to Change plan, we are committed to contribute to an inclusive society in which everyone can play their part. I’m very proud of an event we organized with our partner, the Join us foundation, during the Youth Pride in Amsterdam. Together we support young people with a LGBTQ+ background who struggle with loneliness. Together we help them to (re)connect. A wonderful step in our partnership.”

*EBITDA adjusted after lease: Due to the application of IFRS 16 - Leases, our operating performance is measured on the basis of EBITDA after leases (EBITDA AL) instead of EBITDA. When determining the EBITDA AL, the EBITDA is adjusted for the amortization of capitalized rights of use and interest expenses for the recognized lease liabilities.

.