Den Haag,
31
mei
2021
|
09:41
Europe/Amsterdam

T-Mobile, Netflix en Videoland slaan handen ineen met Unlimited 5G & Entertainment

Primeur voor samenwerking provider en marktleiders entertainmentindustrie in één aanbod

Den Haag, 31 mei – Als eerste in Nederland bundelen T-Mobile, Netflix en Videoland hun krachten in één mobiel totaalpakket van Unlimited 5G data, bellen, sms én Entertainment. Vandaag lanceert T-Mobile de volgende stap in de 5G Unlimited ervaring: Unlimited & Entertainment. Het is voor het eerst dat de twee marktleiders in de entertainmentindustrie op deze manier in een gezamenlijk aanbod van een telecomprovider beschikbaar gesteld worden. De toenemende populariteit van streamingdiensten betekent voor veel mensen ook meerdere abonnementen en hogere kosten. Zo heeft 22% van de Nederlandse huishoudens twee of meer streamingabonnementen.* Daarbij zijn Netflix en Videoland op dit moment in Nederland het meest populair. Door de streamingdiensten samen met Unlimited 5G aan te bieden in één pakket zet T-Mobile een volgende stap in haar groeiende aanbod van videostreamingdiensten (OTT-producten) voor zowel mobiel als thuis. De provider speelt in op de toenemende trend en behoefte van het Nederlands publiek en biedt hiermee nog meer gebruiksgemak, keuze en prijsvoordeel.

Wegnemen van limieten
Met de lancering van Unlimited & Entertainment zet T-Mobile ook een belangrijke stap in het uitbreiden van haar Unlimited aanbod, waarin zij consumenten eindeloze mogelijkheden biedt om het maximale uit hun abonnement te halen. Hiermee positioneert de provider zich in toenemende mate als de operator die video-streamingdiensten (OTT) omarmt. Tisha van Lammeren, directeur Consumentenmarkt T-Mobile Nederland: “Daar waar wij limieten zien voor de consument, dagen we de markt en onze partners uit deze samen met ons weg te nemen. Zo introduceerden wij als eerste in Nederland Unlimited, dat daarna door de hele markt werd gevolgd. En dat was pas het begin. De introductie van Unlimited was de vliegende start voor nog veel meer mooie innovaties die limieten wegnemen voor de consument. We zijn trots op het feit dat we dit nu ook samen met Netflix en Videoland waarmaken met het nieuwe abonnement Unlimited & Entertainment. Door de slimme bundeling van krachten, bieden we klanten optimaal gebruiksgemak, keuzevrijheid en prijsvoordeel.” 

Primeur aanbod Netflix en Videoland

22% van de Nederlandse huishoudens maakt gebruik van twee of meer streamingabonnementen. Van alle Nederlandse huishoudens heeft 13% zowel Netflix als Videoland.* Voor het eerst slaan de marktleiders de handen ineen binnen één aanbod van een telecomprovider. “We zijn ontzettend blij dat we met deze samenwerking een extra stap kunnen zetten in de toegankelijkheid van onze service. Door samen te werken met T-Mobile kunnen nog meer mensen genieten van ons aanbod aan internationale en lokale Netflix Originals. Uiteraard blijven we ons aanbod continu verder uitbreiden, waardoor klanten van T-Mobile altijd en vanaf elk apparaat toegang hebben tot de nieuwste films en series in allerlei genres en talen”, aldus Laurent Uguen, Business Development Netflix.

Ook Videoland is blij met de samenwerking. Lucien Brouwer, Chief Marketing Officer RTL: “Als grootste lokale streamingdienst biedt Videoland een echte toegevoegde waarde ten opzichte van de internationale spelers. We zien dat de combinatie van twee diensten, waarvan een lokale, steeds populairder wordt. Door met T-Mobile dit product te ontwikkelen, komen we de klant tegemoet in haar wens om diensten te kunnen bundelen met alle daarbij behorende voordelen. Volgens ons een trend die we vaker gaan zien in de toekomst.” Het nieuwe Unlimited & Entertainment abonnement is ook beschikbaar voor klanten die al gebruikmaken van Netflix en/of Videoland. Bestaande accounts kunnen gemakkelijk gekoppeld worden aan een Unlimited & Entertainment abonnement. Daarbij worden ook automatisch de administratie en betaling van de streamingdiensten aangepast naar het nieuwe T-Mobile abonnement.

Eindeloos data en streamen binnen één abonnement
Met het nieuwe aanbod krijgen klanten o.a. Unlimited 5G data, bellen en sms in Nederland, maar ook toegang tot Netflix Standaard en Videoland Plus voor 50 euro per maand bij een tweejarig contract. Klanten kunnen met dit abonnement zowel Netflix als Videoland op twee schermen tegelijk kijken. Door slimme bundeling van krachten, geniet de consument van prijsvoordeel ten opzichte van de aanschaf van losse streamingabonnementen en een unlimited abonnement. Kijk voor meer informatie over Unlimited & Entertainment en alle aanvullende opties en upgrades op de
website.

* Bron: Telecompaper: Video behavior of Dutch consumers - 2020Q4.


----- English version ------

T-Mobile, Netflix and Videoland join forces with Unlimited 5G & Entertainment

First time collaboration between provider and market leaders entertainment industry

The Hague, May 31th – T-Mobile, Netflix and Videoland are the first in the Netherlands to join forces in one mobile total package of Unlimited 5G data, calling, SMS and Entertainment. Today, T-Mobile launches the next step in the 5G Unlimited experience: Unlimited & Entertainment. It is the first time that two market leaders in entertainmentservices are made available in this way in a joint offer by a telecom provider. The increasing popularity of streaming services also means that many people have multiple subscriptions and thus higher costs. For example, 22% of Dutch households have two or more streaming subscriptions. * Netflix and Videoland are currently the most popular in the Netherlands. By combining the streaming services with Unlimited 5G in one package, T-Mobile takes the next step in its growing range of video streaming services (OTT products) for both mobile and home. With this, the provider responds to the increasing trend and need of the Dutch public and offers even more convenience, choice and price advantage.

Taking away limits
With the launch of Unlimited & Entertainment, T-Mobile is also taking an important step in expanding its Unlimited offer, in which it offers consumers endless possibilities to get the most out of their subscription. With this, the provider is increasingly positioning itself as the operator that embraces video streaming services (OTT). Tisha van Lammeren, Consumer Market Director T-Mobile Netherlands: “Where we see limits for the consumer, we challenge the market and our partners to remove them together with us. For example, we were the first to introduce Unlimited in the Netherlands, after which the entire market followed. And that was only the beginning. The introduction of Unlimited was the jump-start for many more great innovations that remove limits for the consumer. We are proud of the fact that we are now also making this happen together with Netflix and Videoland with the new Unlimited & Entertainment subscription. By cleverly combining forces, we offer customers optimal convenience, freedom of choice and price advantage.”

Debut offer Netflix & Videoland
22% of all Dutch households use two or more streaming services. Of all Dutch households, 13% use both Netflix and Videoland.* For the first time, the market leaders are joining forces within a single offer from a telecom provider. “We are extremely pleased that with this collaboration, we can take an extra step in the accessibility of our service. By partnering with T-Mobile, even more people can enjoy our range of international and local Netflix Originals. We will of course continue to expand our offer, so that T-Mobile customers always have access to the latest movies and series in all genres and languages ​​from any device,” says Laurent Uguen, Business Development Netflix.

Videoland is also pleased with the collaboration. Lucien Brouwer, Chief Marketing Officer RTL: “As the largest local streaming service, Videoland offers real added value compared to the international players. We see that the combination of two services, including a local one, is becoming more and more popular. By developing this product with T-Mobile, we meet the customers’ wish to be able to bundle services with all the associated benefits. We think this will become more of a trend in the future.” The new Unlimited & Entertainment subscription is also available for customers who already use Netflix and/or Videoland. Existing accounts can easily be linked to an Unlimited & Entertainment subscription. The administration and payment of the streaming services are also automatically adjusted to the new T-Mobile subscription.

Endless data and streaming within one subscription
With the new offer, customers get Unlimited 5G data, calling and SMS in the Netherlands, but also gain access to Netflix Standard and Videoland Plus for 50 euros per month with a two-year contract. With this subscription, customers can watch both Netflix and Videoland on two screens at the same time. By cleverly joining forces, the consumer enjoys a price advantage over the purchase of separate streaming subscriptions and an unlimited subscription. For more information about Unlimited & Entertainment and all additional options and upgrades, please visit the website.

* Source: Telecompaper: Video behavior of Dutch consumers - 2020Q4.