Den Haag,
19
februari
2020
|
07:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile nummer twee in mobiele markt

Den Haag, 19 februari 2020 - T-Mobile Nederland kijkt terug op een succesvol vierde kwartaal van 2019 en heeft in het eerste jaar na de fusie met Tele2 uitstekend gepresteerd. De gecombineerde onderneming noteerde in het vierde kwartaal in alle segmenten een forse klant- en omzetgroei en werd wat betreft mobiele dienstenomzet de nummer twee in de mobiele markt met een jaar over jaar groei van 3%. Het aantal mobiele postpaidklanten steeg met 83.000, terwijl het aantal vaste klanten in het vierde kwartaal met 18.000 toenam. T-Mobile manifesteert zich steeds sterker als uitdager van de duopolie van KPN en Vodafone/Ziggo onder meer met de introductie van de baanbrekende Uit & Thuis-propositie waarmee de markt voor vaste en mobiele abonnementen (FMC) wordt opengebroken.

Samenvatting vierde kwartaal 2019 

Het vierde kwartaal van 2019 laat ten opzichte van het vierde kwartaal in 2018 een toenemende organische* groei zien:

 • Netto toename van 83.000 mobiele postpaid- en 18.000 vaste klanten
 • Totale omzet van € 513 miljoen, jaar-over-jaar +2%, sterk gedreven door een omzetgroei vanuit mobiele diensten van +3%
 • EBITDA aangepast na lease** groeit +13%

Samenvatting boekjaar 2019 

Het boekjaar 2019 laat op alle belangrijke prestatie-indicatoren een organische* groei zien:

 • Aantal mobiele klanten (SIM's) bedraagt 5,610 miljoen (+5%), waarvan 311.000 additionele postpaidklanten (+6%)
 • Aantal vaste klanten komt uit op 619.000, een stijging van 69.000 additionele klanten (+13%)
 • Totale omzet bedraagt € 1.910 miljard jaar-over-jaar, een stijging van +2%, gedreven door een groei in omzet van mobiele dienstverlening van +3% en een omzetgroei van vaste telefonie van +1%.
 • EBITDA aangepast na lease** jaar-over-jaar stijgt +19% en komt uit op € 502 miljoen.
 • Klant Loyaliteitsindex T-Mobile (TRI*M) stijgt verder naar 77 (+3 punten)
 • Winnaar van de P3 netwerktest voor het vierde jaar op rij met de hoogste score ooit wereldwijd getest. Ook Ookla geeft T-Mobile de prijs voor het snelste netwerk van Nederland. Volgens Open Signaal wint T-Mobile ook wat betreft upload- en downloadsnelheden en lage latency.

Gerapporteerd boekjaar 2019 vergeleken met boekjaar 2018: 

 • Stijging aantal mobiele klanten (SIM's) t.o.v. 2018: +1,589 miljoen klanten, inclusief Tele2, waarvan +1,671 miljoen postpaidklanten
 • Totale omzet groeit jaar-over-jaar met € 588 miljoen (+44%).
 • EBITDA aangepast na lease stijgt jaar-over-jaar met € 89 miljoen (+22%)

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: "We hebben in ons eerste jaar als gecombineerde onderneming laten zien dat we een speler van belang zijn. Ik ben trots op de resultaten die ons team heeft neergezet, dat in een periode van de integratie waarin de meeste bedrijven juist de focus op de klant verliezen. Het laat opnieuw de mentaliteit en betrokkenheid van onze medewerkers zien. We liggen op schema met de integratie, die ook in 2020 zal voortduren, en we hebben daarmee aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd die terug zijn te zien in onze EBITDA-prestaties. Ook met de toename van het aantal mobiele postpaidklanten blijven we de markt uitdagen: we hebben voor het twaalfde kwartaal op rij groei gerealiseerd! Met onze sterke commerciële proposities laten we onze klanten keer op keer zien dat we een goed alternatief zijn voor onze concurrenten." 

T-Mobile komt de tijdens de fusie gedane belofte na om de vaste markt te verstoren. Het bedrijf rondt binnenkort de eerste stap op weg naar een eigen glasvezelnetwerk in Den Haag af (30.000 huishoudens). Inmiddels is de verdere uitrol naar nog eens 100.000 huishoudens aangekondigd. T-Mobile stelt zijn glasvezelnetwerken beschikbaar aan andere bedrijven met een wholesale aanbod dat een Open Access-model mogelijk maakt. T-Mobile ziet dit als de toekomst voor alle glasvezelnetwerken.

Søren Abildgaard: "We maken het steeds lastiger voor de duopolie om de vaste markt te blijven domineren. Ik ben heel trots op onze Uit & Thuis-propositie, waarmee we onze fusiebelofte inlossen om de concurrentie op de Nederlandse telecommunicatiemarkt te vergroten. Daarnaast waren onze 5G-pilots in Den Haag succesvol en zijn we volop bezig met de voorbereiding van ons netwerk om straks als eerste landelijk 5G te lanceren." 

*Organisch: Resultaten voorgaande jaar aangepast vanwege overname Tele2, deconsolidatie van mobiele telecommunicatietorens en IFRS 16. 

**EBITDA aangepast na lease: Vanwege de toepassing van IFRS 16 - Leases worden onze bedrijfsprestaties gemeten op basis van EBITDA na leases (EBITDA AL) in plaats van EBITDA. Bij de vaststelling van de EBITDA AL wordt de EBITDA aangepast op de afschrijving van geactiveerde gebruiksrechten en rentelasten voor de opgenomen leaseverplichtingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[English]

T-Mobile becomes number two in mobile market

The Hague, 19 February 2020 – T-Mobile Netherlands can look back on a successful fourth quarter of 2019 and performed extremely well in the first year after its merger with Tele2. In Q4, the combined company recorded substantial customer and revenue growth in all segments and became the number two in mobile service revenue by growing 3% Year on Year. The number of mobile postpaid customers grew by 83,000, while the number of fixed customers increased by 18,000 in Q4. T-Mobile continues to develop as the challenger to the duopoly of KPN and Vodafone/Ziggo and even launched a groundbreaking Uit & Thuis proposition to disrupt the market for fixed and mobile subscriptions (FMC).

Summary Q4 2019

Q4 2019 shows increasing organic* growth quarter over quarter:

 • Net adds growth in Q4 of +83,000 mobile postpaid and +18,000 fixed customers
 • Total revenue of €513 million – Year on Year +2%, strongly driven by mobile service revenue growth of +3%
 • Year on Year EBITDA After Lease adj.** growth of +13%

Summary FY 2019

FY 2019 shows organic* growth on all key performance indicators:

 • Number of mobile customers (SIMs) amounted to 5,610,000 (+ 5%), of which 311,000 additional postpaid customers (+6%).
 • Number of fixed customers amounted to 619,000, an increase of 69,000 additional customers (+13%).
 • Total revenue amounted to €1,910 million, Year on Year an increase of +2%, fueled by mobile service revenue growth of +3% and fixed revenue growth of + 1%.
 • EBITDA after Lease adj.** Year on Year + 19%, amounting to € 502 million.
 • T-Mobile Customer loyalty index (TRI*M) further increased to 77 (+3 points)
 • Winner of the P3 network test for the fourth consecutive year with the highest score ever tested worldwide. Ookla also gave T-Mobile the award for the fastest network in the Netherlands. On Open Signal T-Mobile won on upload, download speeds and lowest latency.

Reported FY 2019 vs. FY 2018:

 • Number of mobile customers (SIMs) increased vs. FY 2018: +1,589,000 customers, including Tele2 of which +1,671,000 postpaid customers.
 • Year on Year total revenue grew €588 million (+44%).
 • Year on Year EBITDA after Lease adj. increased by €89 million (+22%)

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: "In our first year as a combined company we have shown that we're an important player. I’m so proud of our team that achieved these results when other companies would have been diverted away from the customer due to internal integration. It is proof of the right mindset and commitment of our employees. We’re on schedule with this integration, which will continue into 2020 and we have achieved significant cost savings which are reflected in our EBITDA performance. On Mobile Postpaid Net Adds we are also challenging the market, for the twelfth consecutive quarter in a row we show growth! With our strong commercial propositions we're showing our customers over and over again that we're a good alternative to competitors."

T-Mobile is delivering the promise it made during the merger to disrupt the fixed market. The organization will shortly be completing the first step in rolling out their fiber network in The Hague (30,000 households). In the meantime, the further rollout to another 100,000 households has been announced. T-Mobile is making its Fiber to the Home networks available to other companies with a wholesale proposition that makes an Open Access model possible and sees this as the future for all FttH-networks.

Søren Abildgaard: "We're making it increasingly difficult for the duopoly to continue to dominate the fixed market. I'm very proud of our Uit & Thuis proposition, through which we are delivering our merger promise to increase competition in the Dutch telecom market. Furthermore our pilots on 5G in The Hague were successful and we are also in full network preparation to ensure we will be the first to launch 5G nationwide.”

*Organic: Result for previous year adjusted due to Tele2 takeover, deconsolidation of mobile telecommunications towers and IFRS 16.

**EBITDA adjusted after lease: Due to the application of IFRS 16 - Leases, our operating performance is measured on the basis of EBITDA after leases (EBITDA AL) instead of EBITDA. When determining the EBITDA AL, the EBITDA is adjusted for the amortization of capitalized rights of use and interest expenses for the recognized lease liabilities.