Den Haag,
21
mei
2021
|
09:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile omarmt diversiteit met inwisselbare feestdagen

Nieuw vakantiedagenbeleid: medewerkers kiezen eigen feestdagen

Vandaag, op de internationale dag van de Culturele Diversiteit, kondigt T-Mobile Nederland een nieuw beleid aan: inwisselbare feestdagen voor haar medewerkers. T-Mobile is trots op haar diverse team en is ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan het succes. Daarom wil ze haar medewerkers de vrijheid geven om zelf te kiezen op welke feestdagen zij verlof krijgen. Werknemers kunnen er voor kiezen om een aantal nationale feestdagen die als vrije dag zijn bestempeld in te ruilen voor feestdagen die zij graag zouden willen vieren om culturele of religieuze redenen. Zo kan bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag of Hemelvaart worden ingeruild voor het einde van de Ramadan, Keti Koti, Diwali of Hanukkah. Het speciale feestdagenbeleid gaat in het najaar in.

T-Mobile gelooft dat verschillende achtergronden en standpunten het bedrijf sterker maken. En doet er alles aan om een diverse en inclusieve werkgever te zijn, waar iedereen zich welkom voelt en gerespecteerd wordt om uiting te geven aan hun eigen cultuur of geloof. Daar hoort bij dat medewerkers zelf de vrijheid hebben om verlof op te nemen op de feestdagen die voor hen belangrijk zijn. Deze feestdagen worden niet allemaal erkend als officiële Nederlandse feestdag. Denk aan Diwali, Eid, Hannukah, Chinees nieuwjaar of Keti Koti. Het nieuwe beleid is onderdeel van het Connect to Change plan, waarmee T-Mobile zich maximaal inzet om iedereen met elkaar te verbinden en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

De kracht van Team Magenta
Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “Ik ben supertrots op de grote diversiteit in onze organisatie T-Mobile. We werken samen met zoveel mensen van allerlei verschillende achtergronden en ik ben ervan overtuigd dat dat bijdraagt aan onze kracht als team. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich welkom voelen en gerespecteerd worden. Wij vinden het niet meer van deze tijd om medewerkers alleen op de standaard nationale feestdagen verlof te geven. Dat sluit niet aan bij de enorme diversiteit van onze organisatie, maar ook niet bij de samenstelling van de Nederlandse samenleving. Dit jaar viel Hemelvaartsdag samen met het einde van de Ramadan, dat was vrij uniek maar erg welkom voor onze islamitische collega’s. Van nu af aan maken wij het als werkgever mogelijk om alle feestdagen in te wisselen.”

100% inclusieve werkgever
Saskia Bekkers, Directeur Human Resources: “Bij T-Mobile hebben we de ambitie om een 100% inclusieve werkgever te zijn. Gelukkig is er in onze organisatie al veel ruimte voor ieders geloof en cultuur en bestaan er al veel informele afspraken zodat collega’s vrij kunnen zijn op voor hun belangrijke feestdagen. Dat formaliseren we nu met beleid. Ook omdat we medewerkers willen laten weten dat ze de ruimte krijgen om hun verlof op andere dagen in te zetten. Al met al een mooie stap in onze ambitie.”

Iedereen met een arbeidsovereenkomst bij T-Mobile kan hun feestdagen vanaf dit najaar inwisselen. Het beleid is voorgelegd aan de Ondernemingsraad ter akkoord.

----- English version ------

T-Mobile embraces diversity with interchangeable holidays

New leave policy: employees can choose their own holidays

Today, on the International Day of Cultural Diversity, T-Mobile Netherlands announces a new policy: interchangeable holidays for its employees. T-Mobile is proud of its diverse team and is convinced that this contributes to its success. Therefore, it wants to give its employees the flexibility to choose on which holidays they get a day-off. Employees can choose to exchange national holidays that are designated as days off for other feast days they would like to celebrate for cultural or religious reasons. For example, Whit Monday or Ascension Day can be exchanged to celebrate the end of Ramadan, Keti Koti, Diwali or Hanukkah. The special holiday policy will start next fall.

T-Mobile believes that different backgrounds and viewpoints make the company stronger. And makes every effort to be a diverse and inclusive employer, where everyone feels welcome and is respected for expressing their own culture or beliefs. This includes giving employees the flexibility taking a day-off on the holidays that are important to them. Not all of these holidays are recognized as official Dutch holidays. Examples include Diwali, Eid, Hannukah, Chinese New Year or Keti Koti. The new policy is part of the Connect to Change plan, with which T-Mobile puts all effort to connect everyone and making a positive contribution to an inclusive society.

The strength of Team Magenta

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: "I am very proud of the diversity in our organization T-Mobile. We work together with so many people from all different backgrounds and I am convinced that this contributes to our strength as a team. Everyone should be able to be themselves, feel welcome and be respected. We have the opinion that it is no longer of this age to give employees a day-off only on the national holidays. That does not fit with the enormous diversity of our organization, but also not with the population of The Netherlands. This year Ascension Day coincided with the end of Ramadan, which was quite unique but very welcome for our Islamic colleagues. From now on, as an employer, we will provide the flexibility to swap holidays.”

100% inclusive employer
Saskia Bekkers, Director Human Resources: "At T-Mobile we have the ambition to be a 100% inclusive employer. Fortunately, in our organization there is already a lot of room for everyone's faith and culture, and there are many informal agreements so that colleagues can be free on holidays that are important to them. We are now formalizing this with policy. All in all, a great step towards our ambition."

The policy applies to everyone with a T-Mobile employment agreement. The policy has been submitted to the Works Council for approval.