Den Haag,
22
september
2022
|
18:03
Europe/Amsterdam

T-Mobile ondertekent Charter Diversiteit en onderstreept de meerwaarde van diversiteit en inclusie

Vandaag, 22 september, ondertekent CEO Søren Abildgaard de Charter Diversiteit. T-Mobile streeft naar een inclusieve werkomgeving. Dit betekent dat iedere medewerker bij de telecomprovider zich welkom, gewaardeerd en veilig voel, wat ertoe leidt dat men zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt om zich volledig te ontplooien. Door het ondertekenen van deze Charter, onderstreept T-Mobile het belang van diversiteit en inclusie op de werkvloer en de prioriteit die de telecomprovider hieraan geeft.

Diversiteit zit in het DNA van de organisatie en is een belangrijk onderdeel van de kracht van de telecomprovider. In het statement dat tijdens de ondertekenceremonie is ondertekend benadruk de provider haar commitment om diversiteit en inclusie op de werkplek aan te moedigen met duidelijke ambities ten aanzien van diversiteit en inclusie. T-Mobile zet zich in om waardigheid en respect te bevorderen en werkomgeving aan te bieden waarin individuele verschillen en de bijdragen van alle werknemers worden verwelkomd en gewaardeerd.

Verbindende factor 
Mensen verbinden zit in de kern van de business en vat de provider samen in haar missie: We won’t stop utill everyone is connected. Dat is niet alleen een commerciële missie, maar ook een maatschappelijke missie. CEO Søren Abildgaard: “Als telecomprovider staan we midden in de samenleving en vervullen we een cruciale rol. Om het volledige potentieel van ons bedrijf te ontplooien, zetten wij in op gelijkheid, diversiteit en inclusie. Verschillende achtergronden en standpunten maken ons sterker als bedrijf en als individu. Zo verankeren we ons in de maatschappij. Wij zijn een bedrijf waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen gelijke kansen heeft. Dit is niet (alleen) een maatschappelijke plicht, maar een noodzaak om relevant te blijven als bedrijf en als leverancier die een diverse groep klanten bedient”.

Charter Diversiteit  
Bedrijven en organisaties die de Charter Diversiteit ondertekenen onderstrepen de meerwaarde van diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Ook zetten zij zich in voor de bevordering van een effectief diversiteitsbeleid bij andere organisaties. Momenteel zijn er in Nederland 375 bedrijven die deze verklaring hebben ondertekend. Naast de Nederlandse ondertekenaars, zijn er ook meer dan 10.000 ondertekenaars binnen de rest van Europa. De Charter Diversiteit is namelijk ook aangesloten bij het Europees Platform van Diversity Charters, opgericht in 2010 op initiatief van de Europese Commissie. Dit platform maakt de uitwisseling van kennis, ervaring en ontwikkelingen binnen de aangesloten organisaties mogelijk en biedt een duidelijk gezamenlijk doel: diversiteit en inclusie binnen organisaties op de kaart zetten. 

----- English version ------

T-Mobile signs Diversity Charter, underlining the added value of diversity and inclusion

 

Today, the 22nd of September, CEO Søren Abildgaard signs the Diversity Charter. T-Mobile is committed to an inclusive working environment. This means that every employee at the telecom provider feels welcome, valued and safe, resulting in being able to be themselves and having equal opportunities to develop their full potential. By signing this Charter, T-Mobile underlines the importance of diversity and inclusion in the workplace and the priority the provider gives to it. 

Diversity is in the DNA of the organisation and an important part of the telecoms provider's strength. In the statement signed during the signing ceremony, the provider highlights its commitment to encourage diversity and inclusion in the workplace with clear ambitions towards diversity and inclusion. T-Mobile is committed to promoting dignity and respect and offering work environments that welcome and value individual differences and the contributions of all employees. 

Connecting  
Connecting people is at the core of the business and is summed up by the provider in its mission statement: We won't stop untill everyone is connected. This is not only a commercial mission, but also a social one. CEO Søren Abildgaard: "As a telecoms provider, we are at the centre of society and fullfil a crucial role. To unleash our company's full potential, we are committed to equality, diversity and inclusion. Different backgrounds and points of view make us stronger as a company and as individuals. This is how we anchor ourselves in society. We are a company where everyone can be themselves and everyone has equal opportunities. This is not (only) a social duty, but a necessity to remain relevant as a company and as a supplier serving a diverse group of customers." 

Diversity Charter   
Companies and organisations that sign the Diversity Charter underline the added value of diversity and inclusion within the organisation. They are also committed to promoting effective diversity policies in other organisations. There are currently 375 companies in the Netherlands that have signed this declaration. Besides the Dutch signatories, there are also more than 10,000 signatories within the rest of Europe. Indeed, the Diversity Charter is also affiliated to the European Platform of Diversity Charters, founded in 2010 on the initiative of the European Commission. This platform enables the exchange of knowledge, experience and developments within member organisations and offers a clear common goal: to put diversity and inclusion within organisations on the map.