Den Haag,
15
april
2022
|
16:03
Europe/Amsterdam

T-Mobile: ook na toezeggingen ACM blijven kosten vast internet zeker 25% te hoog voor consument

T- Mobile betreurt het dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet met een eigen ontwerp marktanalysebesluit voor regulering van de vaste telecommarkt komt, maar meegaat in een commercieel voorstel van KPN, de dominante marktpartij. Hierdoor blijft snel vast internet thuis of op kantoor zeker 25 procent te duur in Nederland en wordt innovatie niet gestimuleerd. De ACM concludeert, net als eerdere rapporten van de Europese Unie en onderzoek van de Consumentenbond, dat de tarieven voor vast internet thuis in Nederland tot de hoogste in de Europese Unie behoren. Met als reden het ontbreken van regulering. Het huidige concept toezeggingsbesluit van de ACM maakt hier geen einde aan, terwijl het wel de markt voor acht jaar op slot zet. T-Mobile vindt dat het belang van de consument met dit toezeggingsbesluit onvoldoende wordt gediend. 

Belangrijke aspecten worden namelijk niet geregeld. Pieter de Klein, directeur Strategy & Transformation bij T-Mobile: “Het is veelzeggend dat er ruimte bestaat in de wholesale tarieven van KPN om vrijwillig een korting te geven oplopend tot 50%. Dat lijkt veel, maar zelfs na deze verlaging betalen wij voor gebruik van een KPN glasvezelnetwerk tenminste 25% meer dan bij andere aanbieders in die delen van het land waar KPN niet actief is. Het is zeer onduidelijk of T-Mobile klanten direct kunnen profiteren van nieuwe toepassingen die KPN zegt te implementeren. Klanten, maar ook nieuwe gebruikers in gebieden waar T-Mobile actief is, worden technisch anders aangesloten en dreigen daarmee buiten de boot te vallen. Ook blijft de ACM in het besluit zeer onduidelijk over de tarieven voor nieuwe diensten en hogere snelheden. Daarnaast ziet T-Mobile veel bijkomende tariefelementen opgenomen in de toezegging die wederom een prijsopdrijvend effect gaan hebben. Dat moet echt beter in het definitieve besluit."

T-Mobile maakt zich grote zorgen over die onderdelen waarover de ACM geen enkele bevoegdheid heeft om te handhaven of nadere regels te stellen. "Het risico is te groot dat KPN op veel vlakken kan en zal blijven doen wat ze de afgelopen jaren heeft gedaan om haar machtspositie in te zetten. De consument is hiervan de dupe en zal dat ook blijven.”

Zorgen over gevolgen van gekozen traject
T-Mobile betreurt de door ACM gekozen route. Na ruim een jaar van marktonderzoek komt de ACM alsnog niet zelf met een ontwerp marktanalysebesluit als basis voor herstel van toegangsregulering van de vaste telecommarkt. ACM kiest ervoor het marktanalysebesluit op de plank te houden en stemt in plaats daarvan in met een commercieel voorstel van KPN, de dominante wholesale aanbieder voor toegang tot glasvezel, maar ook koper. Daartoe heeft ACM een juridische basis gekozen die vooral resulteert in beperkingen in plaats van mogelijkheden om het gebrek aan concurrentie ook op de lange termijn voor de Nederlandse vaste telecommarkt aan te pakken. T-Mobile maakt zich dan ook grote zorgen naar aanleiding van deze onverwachte manoeuvre van ACM. Pieter de Klein: ”Ogenschijnlijk lijkt dit een mooi verhaal maar nadere bestudering van het voorstel leert ons dat er geen 50% korting wordt gegeven, maar 21%. Providers die gebruik maken van het netwerk van KPN zullen zich straks net zo voelen als consumenten die verleid worden door advertenties met een lage prijs voor een vakantievlucht, maar er bij het afrekenen achter komen dat ze extra moeten betalen voor een koffer, beenruimte, handbagage of een kop koffie tijdens de vlucht.” 

----- English version ------

T-Mobile: fixed internet costs will remain at least 25% too high for consumers after ACM pledges


T-Mobile regrets that the Dutch Authority for Consumers and Markets (ACM) will not come up with its own draft market analysis decision for regulation of the fixed telecom market, but has agreed to a commercial proposal from KPN, the dominant market party. As a result, fast fixed internet at home or at the office remains at least 25 percent too expensive in the Netherlands and innovation is not stimulated. Like previous reports from the European Union and research by the Consumers' Association, ACM concludes that the rates for fixed internet at home in the Netherlands are amongst the highest in the European Union. The reason is the lack of regulation. ACM's current draft commitment decision does not put an end to this, although it does lock the market for eight years. T-Mobile believes that the consumer's interest is insufficiently served by this commitment decision.

That is because important aspects are not regulated. Pieter de Klein, director of Strategy & Transformation at T-Mobile: “It is significant that KPN's wholesale rates offer room for a voluntary discount of up to 50%. That seems like a lot, but even after this reduction, we pay at least 25% more for the use of a KPN fiber network than with other providers in parts of the country where KPN is not active. It is very unclear whether T-Mobile customers can directly benefit from new applications that KPN says it is implementing. Customers, but also new users in areas where T-Mobile is active, are technically connected differently and risk being left out. In the decision, ACM remains unclear about the tariffs for new services and higher speeds. In addition, T-Mobile sees many additional tariff elements included in the commitment, which will again have a price-increasing effect. That should really improve in the final decision."

T-Mobile is very concerned about elements that the ACM has no power to enforce or to write additional rules. "The risk is too big that KPN can and will continue to do what it has done in recent years on many levels to leverage its dominant position. The consumer is and will continue to be the victim of this."

Concerns about the consequences of the chosen route
T-Mobile regrets the route chosen by ACM. After more than a year of market research, ACM has not come up with a draft market analysis decision as a basis for restoring access regulation to the fixed telecom market. ACM has chosen to postpone the market analysis decision and instead has agreed to a commercial proposal from KPN, the dominant wholesale provider for fiber access, but also copper. To this end, ACM has chosen a legal basis that primarily results in restrictions rather than opportunities to tackle the lack of competition in the Dutch fixed telecom market in the long term. T-Mobile is therefore very concerned about this unexpected manoeuvre by ACM. Pieter de Klein: ”In first instance this sounds good, but a closer study of the proposal shows us that the discount is not 50%, but 21%. Providers who use KPN's network will soon feel like consumers who are tempted by advertisements with a low price for a holiday flight, but find out at checkout that they have to pay extra for a suitcase, legroom, hand luggage or a cup of coffee during the flight.”