Den Haag,
08
februari
2023
|
14:59
Europe/Amsterdam

T-Mobile partner NOC*NSF en TeamNL

Naast steun voor topsport ook gezamenlijk sportdeelname bevorderen

T-Mobile Nederland is de nieuwe partner van NOC*NSF en Team NL. Het bedrijf steunt de komende vier jaar naast de topsport ook alle 28 sportbonden binnen TeamNL. T-Mobile kiest voor dit partnerschap omdat de telecompartij wil bijdragen aan het doel van NOC*NSF om van Nederland het sportiefste land ter wereld te maken.

Belangrijk onderdeel van het partnerschap is samenwerking op weg naar en tijdens de Olympische en Paralympische zomer- en winter Spelen in Parijs en Milaan. De samenwerking start op 8 februari concreet met zichtbaarheid van T-Mobile in de shorttrack, basketbal en hippische sport. Vanaf september geldt dit voor alle 28 sportbonden die onderdeel zijn van TeamNL.

Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB: “T-Mobile wordt hoofdsponsor van het shorttrack en is daarnaast TeamNL partner voor de hele schaatsbond. Samenwerking met partners is voor ons essentieel om de schaats- en skatesport te blijven ontwikkelen. We willen een toonaangevend schaatsland blijven en zorgen dat jong en oud kunnen blijven schaatsen en skaten.” Ook voor de Nederlandse Basketball Bond is de samenwerking van groot belang. Directeur Maarten Hoffer: “Het partnership met T-Mobile levert een bijdrage aan de verdere groei van basketball in Nederland. Het helpt ons daarnaast concreet onze ambities in de verschillende topsportprogramma’s te realiseren.”

‘Unlimited support: the team behind the team’
Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “Telecommunicatie en sport gaan hand in hand. Sporters maken gebruik van data en apps die inzicht geven in eigen prestaties, hen helpt fitter te worden en ze in staat stelt grenzen te verleggen. Maar vergeet ook niet de support om de sporters heen; het team áchter het team. Vrijwilligers, familieleden, vrienden, fans zijn van groot belang, want ambities verwezenlijken doe je niet alleen. Via onze diensten staan sporters rechtstreeks in contact met hun achterban. We zijn enorm trots dat wij met T-Mobile vanaf nu ook ons steentje mogen bijdragen als nieuwe partner van TeamNL en NOC*NSF.”

Gezamenlijke maatschappelijke missie
Het partnerschap reikt verder dan alleen zichtbaarheid tijdens de nationale en internationale sportevenementen. T-Mobile Nederland en NOC*NSF zullen ook samenwerken in maatschappelijke projecten om de sportdeelname en het sportief bewegen in Nederland te stimuleren. Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “We gunnen iedereen in de eerste plaats het plezier dat sport je geeft. Vooral onder jongeren is de sportdeelname nog lang niet terug op het niveau van vóór de coronacrisis. Het is heel belangrijk om die generatie weer te winnen voor de sport en daar zetten we dan ook vol op in. Met T-Mobile Nederland hebben we een partner aan boord die op verschillende manieren vier jaar lang structureel zal bijdragen, zowel op Olympisch als verenigingsniveau, via de sportbonden. Daarnaast sluit ook de technologische kennis bij T-Mobile Nederland goed aan bij de ontwikkelingen in de sport. We zijn dan ook heel blij met deze samenwerking.”

Tisha van Lammeren, CCO T-Mobile Nederland: “We werken al geruime tijd samen met verschillende partijen om het welzijn van juist deze doelgroep, de jongeren, te verbeteren. De samenwerking met TeamNL en NOC*NSF en de gezamenlijke ambitie om Nederland aan het sporten te krijgen, sluit hier goed bij aan. Sporten is namelijk niet alleen leuk en heeft een sterk sociaal component, maar de positieve bijwerking is ook dat lichaamsbeweging de hersenen stimuleert en ervoor zorgt dat je mentaal weerbaarder wordt en positiever in het leven staat. Deze samenwerking is dus in alle opzichten en voor alle partijen een win-win. Komende weken gaan we deze gezamenlijke ambitie omzetten in concrete projecten.”
 

Suzanne Schulting x TeamNL - TMNL

----- English version ------

T-Mobile partner NOC*NSF and TeamNL

As of today T-Mobile Netherlands is the new partner of NOC*NSF and Team NL. The company will not only support sport at the highest level but also all 28 TeamNL sports associations for the next four years. The telecom provider entered into this partnership because it wants to contribute to NOC*NSF's goal of making the Netherlands the athletic country in the world.


An important part of the partnership is the collaboration leading up to and during the Summer and Winter Olympic and Paralympic Games in Paris and Milan. The partnership starts on  February 8th with T-Mobile branding in the short track, basketball and equestrian sports. From September 2023, this will apply to all 28 sport associations that are part of TeamNL.

Herman de Haan, Director KNSB (Royal Dutch Skating Association): “T-Mobile will become the main sponsor of short track skating and is also TeamNL’s partner for the complete skating association. Collaboration with partners is essential for us to be able to continue the development of the ice skating and skating sport. We want to remain a leading ice skating country and make sure that everyone – no matter their age – can continue to (ice) skate.” For the Dutch Basketball Association the partnership is also of great importance. Managing director Maarten Hoffer: “The partnership with T-Mobile contributes to the further growth of basketball in the Netherlands. It helps us realise our ambitions in various elite sport programs.”

Unlimited support: the team behind the team
Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “Telecommunications and sports go hand in hand. Athletes use data and apps to provide them with insights into their performance, that help them get fitter and enable them to push boundaries. But don’t forget the support the athletes get from others, the team behind the team. Through our services, athletes are in direct contact with their supporters. Volunteers, family members, friends and fans are very important to them, because their goals cannot be achieved alone. Through our services athletes are in direct contact with their following. We are tremendously proud that T-Mobile Netherlands can now play its part as the new partner of TeamNL and NOC*NSF.”

Joint social mission
The partnership extends beyond visibility during national and international sporting events. T-Mobile Netherlands and NOC*NSF will also work together on social projects to boost sports participation and sporting activity in the Netherlands. Marc van den Tweel, general director NOC*NSF: “First and foremost, we want  everyone to be able to enjoy engaging in sports activities. Especially amongst young people, the level of sports participation is still a long way from what it was  before the corona crisis. It is very important to involve that generation again and we are fully committed to do that. With T-Mobile Netherlands, we have a partner on board who will structurally contribute for four years in various ways, both at Olympic and club level, via the sports associations. In addition, T-Mobile's technological knowledge also matches the developments in the athletic world. We are very happy with this cooperation.”

Tisha van Lammeren, CCO T-Mobile Netherlands: “We have been working with various partners for quite some time to improve the well-being of precisely this target group, the younger generation. Therefore, the cooperation with TeamNL and NOC*NSF and the joint ambition to get the Netherlands playing sports is a great fit. After all, sport is not only fun and has a strong social component, but the positive side effect is exercise stimulates the brain and makes you mentally more resilient and positive in life. So, this collaboration is a win-win in all respects and for all parties. In the coming weeks, we will turn this joint ambition into tangible projects.”