Den Haag,
29
april
2021
|
12:21
Europe/Amsterdam

T-Mobile presenteert haar maatschappelijke impact rapport 2020

Van milieuprestaties tot het bestrijden van eenzaamheid: een samenvatting van alle CSR-activiteiten van 2020

Den Haag, 29 april 2021 - Vandaag presenteert T-Mobile Nederland haar Connect to Change plan waarin de sociaal maatschappelijke initiatieven van de telecomprovider van afgelopen jaar samenkomen. Van activiteiten die bijdragen aan een klimaatvriendelijke samenleving, de inzet van technologie om zorg en onderwijs te innoveren tot aan het bestrijden van eenzaamheid en sociale isolatie. T-Mobile zet zich in om bij te dragen aan een samenleving die leefbaarder en inclusiever is voor iedereen.

De zakelijke missie van T-Mobile is in feite een sociale missie: We stoppen niet tot iedereen verbonden is. Iedereen verdient toegang tot wat de digitaliserende wereld te bieden heeft, vindt T-Mobile. De telecomprovider zet zich in om iedereen te betrekken en wil niemand achterlaten. Deze missie is de leidraad voor T-Mobile, elke dag weer. Dat gaat veel verder dan zorgen voor een stabiele en supersnelle verbinding via haar diensten. De telecomprovider zet haar kennis en expertise in om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en iedereen te laten profiteren van de digitaliserende samenleving. T-Mobile gaat voor verbinding met impact. En stopt niet tot iedereen verbonden is.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “Als challenger hebben we het verschil gemaakt in de telecomsector. Met diezelfde mentaliteit zetten we ons in voor de maatschappij. Dat zien we als onze plicht. Onze rol in de Nederlandse samenleving is cruciaal, dat heeft de pandemie nog meer benadrukt. De passie van Team Magenta zetten we met trots in om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ook de directieleden, die als ambassadeur verbonden zijn aan een of meerdere programma's binnen Connect to Change. Samen gaan we ervoor zorgen dat iedereen verbonden is. En we stoppen niet tot we dat bereikt hebben.”

Connect to Change
De maatschappelijke ambities van T-Mobile komen samen in het plan Connect to Change. De telecomprovider legt daarin de focus op vier programma’s: Duurzaamheid, Innovatie voor de Maatschappij, Digitale Inclusie en Diversiteit & Inclusie.

Duurzaamheid
T-Mobile neemt haar verantwoordelijkheid om zo milieuvriendelijk en circulair mogelijk te werken. De telecomprovider draagt bij aan de overgang naar een circulaire economie, een van de grootste uitdagingen van deze tijd. T-Mobile is zich bewust van de impact van haar eigen bedrijfsvoering op klimaat en milieu. Meer dan 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ICT, telecommunicatie en datacenters. Daarom is de energie-efficiëntie van het eigen netwerk en de waardeketen het belangrijkste speerpunt binnen het duurzaamheidsbeleid van de telecomprovider.Een greep uit de resultaten in 2020:

 • T-Mobile gebruikt al jaren 100% groene stroom. Door het Tele2-netwerk na de fusie uit te faseren, heeft T-Mobile ook nog eens 36 ton aan CO2-uitstoot bespaard. Dat staat gelijk aan de uitstoot van ongeveer 19.000 huishoudens.
 • In 2020 introduceerde T-Mobile bedrijfskleding die gemaakt is van 100% biologisch GOTS-gecertificeerd katoen. Met de eerste bestelling van 1.100 polo's werd de uitstoot van 440 kg CO2 voorkomen en 1,5 miljoen liter water bespaard.

Innovatie voor de Maatschappij
T-Mobile verbindt niet alleen miljoenen Nederlanders dagelijks via haar netwerk, maar zet haar netwerk en technologische expertise ook in ten goede van de maatschappij. Door samen te werken met sociale ondernemers faciliteert de telecomprovider innovaties die het welzijn van mensen verbeteren en waarde toevoegen aan gezondheidszorg, onderwijs en slimme steden.

Zo is T-Mobile in 2020 een pilot gestart met Virtual Reality (VR) pionier HorusVR. Samen met kennisinstellingen en zorgaanbieders zetten de organisaties VR in voor innovaties in zorg en onderwijs. Zoals VRiendje, een VR-oplossing die mensen op afstand in contact brengt met de buitenwereld. In de pilot wordt VRiendje om de tien weken bij een ander zorgcentrum ingezet. De organisaties onderzoeken onder meer hoe VRiendje bij kan dragen aan sneller herstel van kinderen die langdurig in het ziekenhuis verblijven en aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. T-Mobile helpt met technische ondersteuning met als belangrijkste doel om VRiendje robuuster en slimmer te maken.

Digitale Inclusie
De maatschappij digitaliseert in hoog tempo, maar tegelijkertijd zijn er minstens 2,5 miljoen mensen in Nederland die geen toegang hebben tot of moeite hebben met het gebruik van digitale apparaten. T-Mobile vindt dat iedereen toegang verdient tot wat de digitale wereld te bieden heeft. En streeft ernaar technologie en digitale middelen optimaal in te zetten voor een inclusieve samenleving.

In 2020 hielp T-Mobile mensen tijdens de eerste lockdown door de coronacrisis met elkaar in contact te blijven. De telecomprovider zag dat vooral onderwijs- en zorginstellingen hulp konden gebruiken. Door gratis PrePaid simkaarten met 50GB data weg te geven aan onderwijsinstellingen, stelde T-Mobile kinderen die thuis geen internettoegang hadden toch in staat online hun lessen te volgen. Ook doneerde de telecomprovider simkaarten aan zorginstellingen, bedoeld voor (geïsoleerde) patiënten om in contact te blijven met hun naasten. In totaal doneerde T-Mobile 25.000 simkaarten.

Diversiteit & Inclusie
T-Mobile gelooft dat verschillende achtergronden en standpunten het bedrijf sterker maken. De telecomprovider doet er alles aan om een diverse en inclusieve werkgever te zijn, waar iedereen gelijk is. Er wordt extra aandacht besteed aan gelijke kansen voor vrouwen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met verschillende seksuele geaardheden, mensen met een niet-westerse culturele achtergrond en de verschillende generaties die bij de organisatie werken.

Een greep uit de resultaten in 2020:

 • In 2020 is T-Mobile gestart met het interne Diversiteit & Inclusie programma, onderwerpen die altijd al een belangrijke rol speelden bij de manier van werken van de organisatie. Om meer specifiek te investeren in diversiteit en inclusie, heeft T-Mobile een team van ambassadeurs en een speciaal projectteam opgericht. Zij bewaken en realiseren de ambities, coachen managers en zijn sparringpartner voor het recruitmentteam.
 • Ook zijn er vier verschillende ‘Employee Resource Groups’ opgericht die de stand van zaken rondom gender, seksualiteit, etnisch erfgoed en handicap bespreken. Aan de hand daarvan worden speerpunten voor de verdere uitrol van het Diversiteit & Inclusie programma bepaald.

‘Business as usual’
Pieter de Klein, Directeur Bedrijfsstrategie en Transformatie: “Bij T-Mobile Nederland is CSR ‘business as usual’. We geloven dat we met onze mensen, producten, services en merken relevante impact kunnen maken op de samenleving en dat hebben we ook laten zien. CSR is volledig geïntegreerd in onze manier van werken.”

Ben je benieuwd naar de andere resultaten van Connect to Change? En naar de belangrijkste doelen en ambities voor 2021? Lees hier meer.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
T-Mobile rapporteert in lijn met de Transparantiebenchmark en de standaarden van het Global Reporting Initiative, gericht op duurzaamheid. Met Connect to Change draagt T-Mobile bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). De Verenigde Naties heeft deze 17 doelen in 2015 geformuleerd om te zorgen voor een betere wereld. De SDG's zijn leidend geweest voor T-Mobile in het opstellen van het programma voor duurzame ontwikkeling. Connect to Change heeft de grootste impact op:

 1. Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
 2. Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
 3. Gendergelijkheid (SDG 5)
 4. Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)
 5. Ongelijkheid verminderen (SDG 10)
 6. Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
 7. Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
 8. Klimaatactie (SDG 13)

----- English version ------

T-Mobile presents its social impact report 2020

From sustainability to fighting loneliness: a summary of all CSR activities of 2020

The Hague, April 29, 2021 - Today, T-Mobile Netherlands presents its Connect to Change plan that reports on the telecom providers’ social impact initiatives in 2020. From activities that contribute to a climate-friendly society, the use of technology to innovate healthcare and education to fighting loneliness and social isolation. T-Mobile is committed to contributing to a society that is more livable and inclusive for everyone.

The corporate mission of T-Mobile is in fact a social mission: We won't stop until everyone is connected. Everyone deserves access to what the digitizing world has to offer. The telecom provider puts all effort to include everybody and does not want to leave anyone behind. This mission guides T-Mobile, every day. This goes far beyond providing a stable and super-fast connection through its services. The telecom provider uses its knowledge and expertise to make a positive contribution to society and to let everyone benefit from the digitizing society. T-Mobile goes for connection with impact. And won’t stop until everyone is connected.

Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile Netherlands: “As a challenger we have made a difference in the telecom sector. With that same mentality, we are committed to society. We see that as our duty. Our role in Dutch society is crucial, and the pandemic has emphasized this even more. We are proud to use the passion of Team Magenta to make a positive contribution to society. Also the board members, who are all ambassadors of one of the programs of our Connect to Change plan. Together we will make sure that everyone is connected. And we won't stop until we have achieved that.”

Connect to Change
T-Mobile's social ambitions come together in its Connect to Change plan. In this plan, the telecom provider focuses on four programs: Sustainability, Innovation for Society, Digital Inclusion, and Diversity & Inclusion.

Sustainability
T-Mobile takes responsibility to be as environmentally friendly and circular as possible. The telecom provider contributes in the transition to a circular economy, one of the biggest challenges of our time. T-Mobile is aware of the impact of its own operations on the climate and the environment. More than 2% of global CO2 emissions are caused by ICT, telecommunications and data centers. That is why the energy efficiency of its own network and value chain is the top priority within the telecom providers’ sustainability policy.

Some of the results in 2020:

 • T-Mobile has been using 100% green energy for years. By phasing out the Tele2 network after the merger, T-Mobile also saved another 36 tons of CO2 emissions. That is equivalent to the emissions of about 19,000 households.
 • In 2020, T-Mobile introduced corporate apparel made from 100% organic GOTS-certified cotton. The first order of 1,100 polo shirts prevented the emission of 440 kg of CO2 and saved 1.5 million liters of water.

Innovation for Society
T-Mobile not only connects millions of Dutch people every day through its network, but also deploys its network and technological expertise for the benefit of society. By partnering with social entrepreneurs, the telecom provider facilitates innovations that improve people's well-being and add value to healthcare, education and smart cities.

For example, T-Mobile launched a pilot with Virtual Reality (VR) pioneer HorusVR in 2020. Together with knowledge institutions and healthcare providers, the organizations are using VR for innovations in healthcare and education. Such as VRiendje, a VR solution that connects people remotely with the outside world. In the pilot, VRiendje is used at different care centers every ten weeks. Among other things, the organizations are researching how VRiendje can contribute to faster recovery of children who are hospitalized for a long time and to the reduction of loneliness among the elderly. T-Mobile is helping with technical support with the main goal of making VRiendje more robust and smarter.

Digital Inclusion
Society is rapidly digitizing, but at the same time there are at least 2.5 million people in the Netherlands who do not have access to or have difficulty using digital devices. T-Mobile believes that everyone deserves access to what the digital world has to offer. And strives to make the best use of technology and digital resources for an inclusive society.

In 2020, T-Mobile provided help during the first lockdown caused by the COVID-19 crisis, allowing people to stay connected. The telecom provider saw that educational and care institutions in particular could use some help. By giving away free PrePaid SIM cards with 50GB of data to educational institutions, T-Mobile enabled children who did not have Internet access at home to still follow their classes online. The telecom provider also donated SIM cards to healthcare institutions, intended for (isolated) patients to keep in touch with their loved ones. In total, T-Mobile donated 25,000 SIM cards.

Diversity & Inclusion
T-Mobile believes that diverse backgrounds and point of views make the company stronger. The telecom provider puts all its effort in being a diverse and inclusive employer, where everyone is equal. Extra attention is being paid to equal opportunities for women, people with a distance to the job market, people with a different sexual orientation, people with a non-Western cultural background and the different generations that work for the organization.

Some of the results in 2020:

 • In 2020, T-Mobile launched its internal Diversity & Inclusion program, topics that have always played an important role in the way of working from the telecom provider. To invest more specifically in diversity and inclusion, T-Mobile created a team of ambassadors and a dedicated project team. They monitor and realize the ambitions, coach managers and are sparring partners for the recruitment team.
 • Four different 'Employee Resource Groups' have also been established to discuss the state of affairs regarding gender, sexuality, ethnic heritage and disabilities. Based on these discussions, priorities for the further rollout of the Diversity & Inclusion program are determined.

Business as usual
Pieter de Klein, Director Strategy & Transformation: “At T-Mobile Netherlands, we take a business-as-usual approach to CSR: we believe and we have demonstrated that we can make a relevant societal impact with our people, products, services and brands. This way we make sure CSR is fully integrated in our way of working.”

Are you curious about the other results of Connect to Change? And about the main goals and ambitions for 2021? Read more here.

Sustainable Development Goals (SDGs)
T-Mobile reports in line with the Transparency Benchmark and Global Reporting Initiative standards focused on sustainability. With Connect to Change, T-Mobile is contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The United Nations formulated these 17 goals in 2015 to ensure a better world. The SDGs have guided T-Mobile in the creation of its sustainable development program. Connect to Change has the greatest impact on:

 1. Good health and well-being (SDG 3)
 2. Quality education (SDG 4)
 3. Gender equality (SDG 5)
 4. Industry, innovation and infrastructure (SDG 9)
 5. Reduced inequalities (SDG 10)
 6. Sustainable cities and communities (SDG 11)
 7. Responsible consumption and production (SDG 12)
 8. Climate action (SDG 13)