Den Haag,
07
mei
2019
|
07:15
Europe/Amsterdam

T-Mobile, Primevest Capital Partners en VolkerWessels Telecom starten met brede uitrol glasvezelnetwerk in Den Haag

Den Haag, 7 mei 2019 – VolkerWessels Telecom heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Den Haag voor de uitrol van Fiber to the Home (FttH)-netwerken in de Hofstad. Een consortium van T-Mobile, Primevest Capital Partners en VolkerWessels Telecom is gevormd om een open access FttH-netwerk - dat ook geschikt is voor de inzet van 5G en Smart City -toepassingen - in stedelijke gebieden uit te rollen. Het consortium start in juni met de uitrol van 33.000 woon- en zakelijke adressen in de Haagse wijk Segbroek. Hiermee houdt T-Mobile zich aan haar belofte glasvezelnetwerken uit te rollen. De samenwerking verenigt de unieke kwaliteiten van alle partners, met als gevolg gunstige prijzen, en een snelle, klantgerichte uitrol van het netwerk.

Richard de Mos, wethouder Economie, Sport en Buitenruimte: “De gemeente Den Haag is ontzettend blij met deze vruchtbare samenwerking. Het consortium biedt onze stad een ultramoderne digitale infrastructuur, waarvan zowel burgers als bedrijven profiteren. De brede uitrol van Fiber-to-the-home in de stad levert een goede digitale connectiviteit op voor alle Haagse burgers. Het nieuwe glasvezelnetwerk onderscheidt zich van andere initiatieven omdat het de basis legt voor nieuwe digitale toepassingen voor de stad. En omdat het op basis van een ‘open access’-model beschikbaar is voor derden. We verwachten dat dit de innovatie van telecommunicatieservices in onze stad zal versnellen.”

Belofte aan Den Haag
In januari van dit jaar is T-Mobile Nederland gefuseerd met Tele2 Nederland. Een fusie die zonder extra voorwaarden door de Europese Commissie is goedgekeurd. Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “Met deze fusie hebben we de sterkst mogelijke uitdager in de duopolistische Nederlandse telecommarkt gecreëerd. Tijdens het goedkeuringsproces door de Europese Commissie hebben we heel duidelijk aangegeven dat deze fusie grote voordelen heeft voor Nederlandse consumenten. Om dit te bewijzen, hebben we vijf harde beloften gedaan. Met het nieuwe consortium verwezenlijken we onze belofte om glasvezelnetwerken te gaan uitrollen. Daarmee beginnen we in Den Haag, waar ons hoofdkantoor is gevestigd. De samenwerking met Primevest en VolkerWessels Telecom maakt het voor consumenten mogelijk op alle fronten te profiteren van hoogwaardige, snelle glasvezelnetwerken, met supersnel Internet en een meer dan compleet TV aanbod tegen zeer aantrekkelijke tarieven.”

Voordelen voor alle stakeholders
Primevest Communication Infrastructure Fund investeert in passieve communicatie-infrastructuur en biedt langjarige toegang aan telecomproviders die een open access investeringsstrategie onderschrijven. Bas van Dongen, Partner bij Primevest: “We zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot een hogere bezettingsgraad van het netwerk, wat voordelen heeft voor alle stakeholders. Eindgebruikers profiteren van aantrekkelijke prijzen, de telecomproviders profiteren van aantrekkelijke tarieven voor netwerktoegang en de investeerders profiteren ten slotte van de hogere bezettingsgraad. Door toekomstgericht en innovatief aan te leggen, kunnen we de bouwwerkzaamheden tot een minimum beperken en daar profiteert de hele stad van. Met T-Mobile hebben we een sterke zakelijke partner die onze investeringsfilosofie ondersteunt”.

Connectiviteit mogelijk maken
Wido van de Mast, CEO van VolkerWessels Telecom: “We kijken ernaar uit samen met T-Mobile, Primevest Capital Partners en de gemeente Den Haag een ultramodern FttH-netwerk in de stad uit te rollen. Ons uiteindelijke doel is totale connectiviteit mogelijk maken en zo bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen. Deze samenwerking sluit daar helemaal bij aan. VolkerWessels Telecom treedt binnen het consortium op als volwaardige turn-key aannemer. In deze rol combineren we onze jarenlange ervaring in de telecommarkt met innovatieve oplossingen en technische professionals.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[English]

T-Mobile, Primevest Capital Partners and VolkerWessels Telecom starts city-wide fiber rollout in The Hague.

The Hague, 7 May 2019 – VolkerWessels Telecom have signed a cooperation agreement with the municipality of The Hague concerning the rollout of Fiber to the Home networks. A consortium of T-Mobile, Primevest Capital Partners and VolkerWessels Telecom is formed to roll out an open-access FTTH network on which also 5G and Smart City applications in urban areas can be deployed. The consortium will start in June with the rollout of 33.000 home and business addresses in Segbroek, a district within the city of The Hague. With this cooperation, T-Mobile delivers on its promise to roll out fiber networks. The cooperation combines the unique strengths of each partner unlocking favorable economics, rapid, low impact and customer focused network rollout.

Richard de Mos, alderman for Economic Affairs, Sport and Public Space: “The municipality of The Hague is extremely happy with this fruitful cooperation. The consortium will bring our city a state of the art digital infrastructure that will benefit our citizens as well as our businesses. The city-wide rollout of Fiber-to-the-home will realize good digital connectivity for all the citizens in The Hague. The new fiber network is distinctive from other initiatives, as it is ready for all thinkable future applications and will offer open access to third parties. We expect this to boost innovation in telecommunications services in our city.”

Promise to The Hague
In January of this year, T-Mobile Netherlands merged with Tele2 Netherlands. A merger that was cleared by the European Commission without remedies. Søren Abildgaard, CEO: “With this merger, we have created the strongest possible challenger in the duopolistic Dutch telecommunications market. During the approval process by the European Commission, we made it very clear that this merger will strongly benefit Dutch consumers. To prove this we made them five hard promises. With the new consortium, we deliver on our promise to roll out fiber networks. Starting right here in The Hague, where our headquarters are located. The partnership with Primevest and VolkerWessels Telecom allows consumers to benefit from high quality, high speed fiber networks and offering ultrafast Internet and a rich TV content portfolio at very attractive prices.”

Benefits for all stakeholders
Primevest Communication Infrastructure Fund invests in passive communication network assets. They provide long term access to telecom providers that support an open access investment strategy. Bas van Dongen, Partner at Primevest: “We believe this leads to a higher utilization rate of the network, which is beneficial to all stakeholders. End users benefit from attractive pricing, telecom providers benefit from attractive network access pricing and the investors benefit ultimately from the higher utilization rate.. By future-proof and innovative rollout approach, construction works can be kept to a minimum. With T-Mobile, we have a strong partner in business supporting our investment philosophy.”

Enabling connectivity
Wido van de Mast, CEO of VolkerWessels Telecom: “We are very excited to be working together with T-Mobile, Primevest Capital Partners and the municipality of The Hague on deploying a state-of-the-art FttH network in The Hague. This cooperation aligns with our ultimate goal of enabling total connectivity and contributing to people’s quality of life. VolkerWessels Telecom acts within the consortium as a full turnkey contractor. In this role, we combine years of experience in the telecom market with innovative solutions and technical professionals.”