Den Haag,
29
oktober
2021
|
10:27
Europe/Amsterdam

T-Mobile sluit zich aan als Klimaatsupporter tijdens de eerste editie van Nationale Klimaatweek

Om nóg meer burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanaf 28 oktober 2021 tot en met 5 november 2021 voor het eerst de Nationale Klimaatweek 2021. Tijdens deze week sluiten ‘Klimaatburgemeesters’ (burgers) en ‘Klimaatsupporters’ (organisaties en bedrijven) zich aan bij het ministerie om samen in actie te komen en te werken aan een duurzaam Nederland. T-Mobile Nederland is één van de aangesloten Klimaatsupporters. De overheid, veel burgers en organisaties zoals T-Mobile dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog meer gebeuren om de klimaatdoelen in 2030 te behalen, is de boodschap tijdens deze week.

Als een van de grotere telecomproviders van Nederland vervult T-Mobile een belangrijke rol in de samenleving. Daarom neemt de telecomprovider graag de verantwoordelijkheid voor de mensen en de wereld om hen heen. Met het in april 2021 gepresenteerde ‘Connect to Change’ plan levert T-Mobile met haar expertise, netwerk en maatschappelijke partnerships een bijdrage aan een inclusieve en klimaatvriendelijke samenleving. Gero Niemeyer, Financieel Directeur van T-Mobile Nederland en ambassadeur van het T-Mobile Sustainability programma, is dan ook erg blij met de deelname als Klimaatsupporter: ‘’We willen onze CO2 footprint drastisch verminderen en zo milieuvriendelijk en circulair mogelijk werken. Ondanks de sterke groei van ons netwerk, de grote groei van ons dataverkeer en de uitbreiding van het aantal winkels, lukt dat. Elke dag worden we beter in het centraal zetten van duurzaamheid bij de keuzes die we als organisatie maken.’’


100% groene energie
Het verkeer over het netwerk van de telecomprovider blijft groeien, net als de vraag naar data. Efficiënt energiebeheer is daarom extra belangrijk. Omdat het vaste en mobiele netwerk het grootste deel van het totale energieverbruik voor hun rekening neemt, gebruikt T-Mobile al jaren 100% groene stroom. Ook de elektriciteit die binnen T-Mobile verbruikt wordt voor schakelcentra, kantoren en winkels is honderd procent groen. Stefan de Wit, Director Procurement & Supply Chain, is verantwoordelijk voor de inkoop van goederen en diensten, maar ook voor alle gebouwen van T-Mobile. Hij probeert meer bewustwording te creëren bij de medewerkers: ‘’Ons hoofdkantoor in Den Haag heeft energielabel A+, mede door 300 zonnepanelen op het dak. Ik ben trots op de significante energiebesparing die we hebben gerealiseerd door onze gebouwen uit te rusten met slimme LED-verlichting. Ook gebruiken we veel minder plastic in de kantine en wordt in alle kantoren afval gescheiden. Dat lijken kleine dingen, maar het zorgt wel bewustwording bij onze medewerkers, die daardoor in hun werk én hun dagelijkse leven meer duurzame keuzes maken.’’

Verduurzaming van de shops
In de ruim 120 fysieke winkels van T-Mobile in Nederland wordt ook hard gewerkt aan verduurzaming. Danitsja Eekhout, Construction & Maintenance Manager Retail: ‘’Alle winkels werken zoveel mogelijk paperless, bijvoorbeeld door informatie naar de klanten te mailen. Onze katoenen bedrijfskleding is gemaakt van honderd procent biologisch GOTS-gecertificeerd katoen. Dit draagt bij aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot en we besparen miljoenen liters water. Ook wordt oude kleding gerecycled in plaats van vernietigd.
Het plaatmateriaal voor het meubilair in nieuwe winkels wordt deels gemaakt van circulair materiaal, dat na gebruik versnipperd kan worden, zodat er weer iets anders van gemaakt kan worden.’’

De hele keten in beweging
T-Mobile vindt het belangrijk dat ook de klanten kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Alie Rozendal, Environmental Management System manager (EMS) bij T-Mobile Nederland: ‘’De digitalisering is niet te stoppen, we willen steeds meer verbonden zijn. Maar niet iedereen realiseert zich dat voor het maken van mobiele telefoons schaarse, kostbare grondstoffen nodig zijn. Daarom hebben we zelf ons recyclingprogramma de Recycle Deal in het leven geroepen. Wij zorgen er dan voor dat de ingeleverde toestellen van onze klanten gerecycled of hergebruikt worden. Maar, hoewel we als T-Mobile het nodige doen om onze impact op het klimaat te minimaliseren, staan we nog maar aan het begin van deze duurzaamheidsreis. De écht grote stappen zetten we alleen als we de hele keten in beweging brengen. Dit kan door nog beter samen te werken met onze leveranciers en gezamenlijk duurzame doelen realiseren. Het is onze doelstelling om als bedrijf in 2025 en als keten in 2035 CO2-neutraal te zijn. Dat gaat ons lukken. Wij nemen daarin graag het voortouw, samen met onze klanten, medewerkers en leveranciers.’’

Voor medewerkers van T-Mobile zal de hele week tevens in het teken staan van duurzaamheid en worden ze met praktische tips uitgedaagd om zelf een steentje bij te dragen aan het klimaat.

Bekijk hier meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid:
https://www.t-mobile.nl/over-ons/duurzaamheid.

 

Over de Nationale Klimaatweek  
Op de eerste dag van de Nationale Klimaatweek (NKW) wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Nederlandse klimaatbeleid. In de rest van de week vraagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land gebeurt om klimaatverandering tegen te gaan en de klimaatdoelen van 2030 te halen. Zo zijn er de afgelopen weken in een groot deel van de Nederlandse gemeentes ‘Klimaatburgemeester’ benoemd, iemand die zich inzet voor een beter klimaat door zijn eigen levensstijl aan te passen en deze ervaring graag met anderen wil delen. Ook laten bedrijven en organisaties, de Klimaatsupporters, en gemeenten in de Klimaatweek van zich horen. Het doel? Zoveel mogelijk Nederlanders inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat. Voor meer informatie, ga naar: http://www.iedereendoetwat.nl/nkw

 

----- English version ------

T-Mobile joins the first edition of the National Climate Week as a Climate Supporter

To inspire even more people and organisations to put in more effort for a better climate, the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, is organising the very first National Climate Week (Nationale Klimaatweek) from 28th of October to the 5th of November. During the week ‘Climate Mayors’ (citizens) and Climate Supporters (organisations and companies) have joined forces with the Ministry to work together towards a sustainable climate. T-Mobile Netherlands is one of the Climate Supporters. The government, inhabitants and organisations such as T-Mobile are contributing. The message of the week is that a lot more has to happen to successfully reach the 2030 climate goals.

As one of the larger telecom providers of the Netherlands T-Mobile fulfils an important role in society. For that reason the provider takes its responsibility for the people around it and the planet seriously. In April 2021 T-Mobile presented the ‘Connect to Change’ plan in which it contributes to an inclusive and climate friendly society with its expertise, network and social partners. Gero Niemeyer, Financial Director T-Mobile Netherlands and ambassador of the Sustainability Programme is happy with the contribution as a Climate Supporter: “We want to reduce our CO2 footprint drastically and work as environmentally and circular as possible. Despite the strong growth of our network, the impressive growth of our data traffic and the expansion of the number of shops, we are succeeding in doing so. Each day we are becoming better at focussing on the sustainable choices that we make as an organisation.

100% green energy
The traffic over the network of the telecom provider keeps growing, just like the demand for data. That makes the efficient management of energy extra important. Because the fixed an mobile network take up the majority of the total energy consumption, T-Mobile has been using 100% green energy for years now. The electricity that T-Mobile uses in its switching center, offices and shops is one hundred percent green. Stefan de Wit, Director Procurement & Supply Chain, is responsible for the procurement of products and services, but also for the all the T-Mobile buildings. He is trying to create more awareness amongst staff: “Our Headquarters in The Hague has an A+ energy label, partly due to the 300 solar panels on the roof. I am proud of the significant energy saving we have realised by using LED lights in all of our buildings. We also use a lot less plastic in the canteen and rubbish is separated in all of our offices. These might seem to be little steps, but it creates awareness amongst employees and that leads to more sustainable choices in their work and private life.

More sustainable shops
The T-Mobile shops, of which there are more than 120 in the Netherlands, are working hard to become more sustainable too. Danitsja Eekhout, Construction & Maintenance Manager Retail: “All of our shops work as paperless as possible, for example by e-mailing information to customers. Our cotton company clothing is made of 100% organic GOTS-certified cotton. This contributes to the reduction of our CO2 emission and saves millions of litres of water. Old clothes are recycled instead of destroyed. The sheet material for the furniture in new stores is partly made of circular material, that can be shredded after use and made into something else.”

Shift in the supply chain
T-Mobile believes it is important that its customers can contribute to sustainability too. Alie Rozendal, Environmental Management System Manager (EMS) at T-Mobile Netherlands: “The digitalization isn’t stoppable anymore, we want to be connected all the time. Not everyone realises that to make mobile telephones scarce, expensive materials are necessary. That is why we launched the Recycle Deal recycle programme. This way we make sure that the raw materials of handed in telephones are recycled or re-purposed. Although we do a lot as T-Mobile to minimalize our impact on the climate, we are just at the beginning of our sustainability journey. The real big steps can only be made if we can get the whole supply chain to shift. We can do so by working even more tightly with our suppliers and achieve joint, sustainable goals. It is our objective to be CO2 neutral as company in 2025 and as a supply chain in 2035. We will make that happen. We are taking the lead, together with our customers, employees and suppliers.”

The whole week will be focussed on sustainability for T-Mobile employees. They will be challenged with practical tips to contribute to a better climate themselves.

You can find more information on our sustainability policy here: https://www.t-mobile.nl/over-ons/duurzaamheid.

 

About the National Climate Week (Nationale Klimaatweek)
On the first day of the National Climate Week the Dutch House of Representatives will be informed on the progress of the execution of the Dutch climate policy. In the rest of the week the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy is shining the spotlight on everything that is happening in the country to successfully reach the 2030 goals and stop climate change. In a lot of Dutch councils a ‘Climate Mayor’ has been announced. Someone that has adapted their lifestyle to improve the climate and wants to share their experience with others. Companies and organisations, the Climate Supporters, and councils will also speak out during the week. The goal? To inspire as many Dutch people as possible to contribute to a better climate. Go to www.iedereendoetwat.nl/nkw for more information.