Den Haag,
29
juli
2021
|
12:07
Europe/Amsterdam

T-Mobile sluit zich samen met partner Stichting Join us aan bij Pride Amsterdam

T-Mobile Nederland sluit zich aan bij Pride Amsterdam. De samenwerking is onderdeel van het Connect to Change plan waarmee T-Mobile bijdraagt aan een inclusievere samenleving en werkt aan de ambitie om een 100% inclusieve organisatie te zijn. T-Mobile neemt samen met haar partner Stichting Join us komende week deel aan een evenement van Youth Pride, onderdeel van Pride Amsterdam. Join us zet zich in om eenzaamheid onder jongeren te verminderen, door hen met elkaar in contact te brengen én sociaal sterker te maken. Eenzaamheid onder jongeren is een groeiend maatschappelijk probleem en komt in grote mate voor onder LGBTQ+ jongeren. T-Mobile en Join us willen het bewustzijn van dit probleem onder de LGBTQ+ gemeenschap vergroten én hen wijzen op de oplossingen die Join us biedt. Tijdens Youth Pride Hotel op 31 juli, organiseren ze een workshop met spoken word talent Amara van der Elst. Ook stelt T-Mobile de televisiezender OUTtv van 31 juli t/m 8 augustus gratis open voor haar klanten ter gelegenheid van Pride Amsterdam.

T-Mobile gelooft in de kracht van diversiteit en doet er alles aan om een inclusieve werkgever te zijn. Een organisatie waar iedereen zich welkom en veilig voelt en zichzelf kan én durft te zijn. De LGBTQ+ gemeenschap verdient daarin extra aandacht, vindt de telecomprovider. Uit de corporate equality index blijkt dat 46% van de LGBTQ+ werknemers in corporate bedrijven wereldwijd hun seksuele geaardheid en (gender)identiteit verbergt. T-Mobile zet zich in voor bewustwording van de uitdagingen van de LGBTQ+ gemeenschap in het bedrijfsleven. Naast deelname aan Youth Pride zet de telecomprovider daarin ook andere stappen met onder meer een intern onderzoek naar de sfeer rondom en acceptatie van LGBTQ+ medewerkers, het delen van persoonlijke verhalen onder collega’s en awareness trainingen voor medewerkers op het gebied van seksuele en genderdiversiteit.

‘We stoppen niet tot iedereen verbonden is’
De deelname aan Pride Amsterdam is een volgende stap in de ambitie van T-Mobile om een 100% inclusieve organisatie te zijn. Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “In de eerste plaats willen we onze eigen LGBTQ+ community laten weten dat wij achter hen staan en trots zijn op hun bijdrage aan Team Magenta. Maar onze deelname aan een van de meest grensverleggende evenementen in de wereld gaat verder dan onze eigen organisatie. Onze missie luidt: we stoppen niet tot iedereen verbonden is. Om onze impact te vergroten, gaan we samen met onze maatschappelijke partner Join us het Pride Amsterdam avontuur aan.”

Jolanda van Gerwe, pedagoge en directeur bij Join us vult aan: “Samen met T-Mobile willen we laten zien dat we er zijn voor de jongeren met een LGBTQ+ achtergrond die kampen met eenzaamheid. Uit onderzoek en ervaring weten we dat eenzaamheid een nóg groter probleem is onder LGBTQ+ jongeren. Onze stichting biedt handvatten, oplossingen én helpt hen om weer in verbinding te komen. Een prachtige volgende stap in onze samenwerking met T-Mobile!”

Spoken word met Amara
Op zaterdag 31 juli komen jongeren uit de LGBTQ+ gemeenschap bij elkaar in het Student Hotel in Amsterdam voor Youth Pride Hotel, waar verschillende workshops en activiteiten plaatsvinden. Waaronder de spoken word workshop van T-Mobile en Join us samen met de 19-jarige spoken word-artiest Amara van der Elst, bekend van haar voordracht tijdens Dodenherdenking op de Dam afgelopen 4 mei. Spoken word kan een manier voor jongeren zijn om hun gevoelens, waaronder eenzaamheid, beter te uiten en zo bespreekbaar te maken.

Door de pandemie vindt de Amsterdam Pride dit jaar in beperkte vorm plaats, zonder botenparade maar met kleinere activiteiten. T-Mobile en Join us zijn blij een bijdrage te mogen leveren en kijken uit naar de uitbundige viering die voor volgend jaar gepland staat.

----- English version ------

T-Mobile connects with Pride Amsterdam together with partner Join us  

T-Mobile Netherlands joins Pride Amsterdam. The collaboration is part of the Connect to Change plan through which T-Mobile contributes to a more inclusive society and works towards its ambition to become a 100% inclusive organization. Together with its partner Join us foundation, T-Mobile will participate in an event of Youth Pride, part of Pride Amsterdam, next week. Join us is committed to reducing loneliness among young people by bringing them into contact with each other and making them socially stronger. Loneliness among young people is a growing social problem and occurs to a large extent among LGBTQ+ youth. T-Mobile and Join us want to increase awareness of this problem among the LGBTQ+ community and show them the solutions Join us offers. During Youth Pride Hotel on 31 July, they will organize a workshop with spoken word talent Amara van der Elst.

T-Mobile believes in the power of diversity and is committed to being an inclusive employer. An organization where everyone feels welcome and safe and can and has the courage to be themselves. The LGBTQ+ community deserves extra attention, according to the telecom provider. The corporate equality index shows that 46% of LGBTQ+ employees in corporate companies worldwide hide their sexual orientation and (gender) identity. T-Mobile is committed to raising awareness of the challenges of the corporate LGBTQ+ community. In addition to participating in Youth Pride, the telecom provider is taking other steps in this regard including an internal survey on the atmosphere around and acceptance of LGBTQ+ employees, sharing personal stories among colleagues and awareness training for employees on sexual and gender diversity. There is also a focus on improving the experiences of LGBTQ+ customers.

'We won't stop until everyone is connected'
The participation in Pride Amsterdam is another step in T-Mobile's ambition to be a 100% inclusive organization. Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “First and foremost, we want to let our own LGBTQ+ community know that we stand behind them and are proud of their contribution to Team Magenta. But our participation in one of the most groundbreaking events in the world goes beyond our own organization. Our mission says: we won't stop until everyone is connected. To increase our impact, we are embarking on our Pride Amsterdam adventure together with our social partner Join us.”

Jolanda van Gerwe, educator and director at Join us adds: “Together with T-Mobile we want to show that we are there for the young people with an LGBTQ+ background who struggle with loneliness. From research and experience we know that loneliness is an even bigger problem among LGBTQ+ youth. Our foundation offers tools, solutions and helps them to reconnect. A wonderful next step in our partnership with T-Mobile!”

Spoken word with Amara
 Young people from the LGBTQ+ community will gather at the Student Hotel in Amsterdam for Youth Pride Hotel on Saturday, 31 July, where various workshops and activities will take place. Including the spoken word workshop by T-Mobile and Join us together with 19-year-old spoken word artist Amara van der Elst, known for her performance during the last Remembrance Day on Dam Square. Spoken word can be a way for young people to better express their feelings, including loneliness, and thus make it easier to address them.

Due to the pandemic, this year’s Amsterdam Pride will take place in a limited form, without a boat parade but with smaller activities. T-Mobile and Join us are happy to contribute and look forward to the grand celebration that is planned for next year.