Den Haag,
14
mei
2020
|
07:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile: sterke groei in klanten (+81K) en opbrengsten (+3,3%) in Q1

T-Mobile Nederland heeft haar sterke groei van 2019 in het eerste kwartaal van 2020 voortgezet. De telecomprovider noteerde een klant- en omzetgroei in alle segmenten met alle merken: T-Mobile, Tele2 en Ben. De gecombineerde onderneming wordt zo met de dag een sterkere concurrent op de Nederlandse markt. De baanbrekende propositie van FMC (fixed-mobile-converged) om de vaste markt open te breken, presteert goed. Het droeg bij aan een omzetgroei van 5,6% in de markt voor vast internet. T-Mobile blijft de huidige status quo in de vaste markt uitdagen.

In het eerste kwartaal steeg de omzet uit mobiele diensten van T-Mobile met 5,5 procent (jaar-over-jaar). De omzetgroei in vaste telefonie was zelfs nog hoger met 5,6 procent (jaar-over-jaar). Het bedrijf voegde 67.000 nieuwe postpaid mobiele gebruikers toe aan het snelste en best geteste netwerk in Nederland en 14.000 nieuwe vaste klanten dit kwartaal.

Het eerste kwartaal laat opnieuw groei zien in zowel mobiel als vast (jaar-op-jaar):

  • Het aantal mobiele klanten (SIM's) bedroeg 5,7 miljoen; het aantal vaste klanten bedroeg 632.000.
  • Het totaal aantal postpaid klanten is netto gestegen met +67k en het aantal vaste klanten met +14k.
  • Totale omzet €476 miljoen (+3,3%). Dit werd voornamelijk gedreven door mobiele (+5,5%) en vaste opbrengsten (+5,6%) en gedeeltelijk gecompenseerd door lagere opbrengsten uit mobiele telefonie (-3,2%).
  • EBITDA aangepast na lease* jaar-over-jaar stijgt naar €136 miljoen (+10,6%): gedreven door commerciële groei en lagere indirecte kosten (-4,1%).
  • T-Mobile ligt volledig op schema met het integratieproces en realiseert de synergiën als gevolg van de fusie met Tele2. Dit is in lijn met het plan.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: "Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor onze eigen medewerkers en hoe zij vanuit huis heel hard werken om onze klanten de beste ervaring te geven ook tijdens deze coronacrisis. We hebben opnieuw geweldige resultaten geboekt en een sterk commercieel momentum behouden ondanks een licht negatieve impact van de corona-crisis in de laatste twee weken van maart als gevolg van de tijdelijke sluiting van onze winkels. Voor het tweede kwartaal op rij zijn wij de nummer twee in de mobiele markt. Onze resultaten laten zien dat we klanten blijven geven wat ze willen. Dit geldt met name voor ons immens populaire Unlimited-aanbod. Ik beschouw het als een compliment dat onze concurrenten dit aanbod proberen te kopiëren!”

Het is nog steeds T-Mobile’s missie om de markt voor vast internet en telefonie te doorbreken en klanten ook thuis van snel en betaalbaar internet te voorzien. In het eerste kwartaal kondigde het bedrijf de uitrol aan van een nieuw Fiber to the Home (FttH) project voor 100.000 huishoudens. T-Mobile zal ook voor dit nieuwe FttH-project een wholesalesaanbod doen dat een open access model mogelijk maakt. T-Mobile bepleit dit model overal in Nederland zodat iedereen toegang geeft tot supersnel internet.

Søren Abildgaard: "Wat betreft het netwerk hebben we aangekondigd dat we deelnemen aan de komende veiling waar het 700, 1400 en 2100mhz spectrum zal worden geveild. T-Mobile verwerkt nu al bijna 50% van alle mobiele data** in Nederland. Dat is meer dan al onze andere concurrenten. Wij zijn eigenaar van het best geteste mobiele netwerk in Nederland met de hoogste score ooit. Door ons netwerk voortdurend te verbeteren zorgen we ervoor dat we voldoende capaciteit hebben om het dataverkeer voor Unlimited-klanten, waarvan we verwachten dat ze exponentieel zullen blijven toenemen, te faciliteren. Daarmee maken we onze belofte waar om meer concurrentie op de Nederlandse telecommarkt te garanderen, zowel op mobiel als op vast.”

*EBITDA aangepast na lease: Door de toepassing van IFRS 16 - Huurovereenkomsten, worden onze operationele prestaties gemeten door EBITDA na huurcontracten (EBITDA AL) in plaats van EBITDA. Bij het bepalen van EBITDA AL, wordt EBITDA aangepast door de afschrijving van geactiveerde gebruiksrechten en rentekosten voor de erkende huurverplichtingen.

**https://www.acm.nl/nl/publicaties/nederlanders-gebruikten-2019-tien-keer-zoveel-mobiele-data-als-vijf-jaar-daarvoor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[English]

T-Mobile: Strong growth in customers (+81K) and revenues (+3.3%) in Q1

The Hague, 14 May 2020 - T-Mobile Netherlands has continued its strong growth path of 2019 in the first quarter of 2020. T- Mobile grew revenue and customers in all segments with all brands, proving to be a stronger competitor in the Dutch market every day. The groundbreaking fixed-mobile-converged (FMC) proposition to liberate the fixed market performed well. It contributed to a fixed revenue growth of 5.6%. T-Mobile keeps challenging the current status quo in the fixed market.

In Q1, T-Mobile saw its mobile service revenue increase with 5.5% (Year-on-Year), the fixed line revenue growth was even higher with 5.6% (Year-on-Year). The company added 67,000 new postpaid mobile users to the fastest and best tested network in the Netherlands and 14,000 new fixed customers this quarter.

Q1 shows growth in both mobile and fixed again (Year on Year)

  • Number of mobile customers (SIMs) amounted to 5.7 million; number of fixed customers amounted to 632,000.
  • Total postpaid net adds +67,000 and consumer fixed net adds +14,000
  • Total revenue €476 million (+3.3%). This was mainly driven by mobile (+5.5%), fixed revenues (+5.6%) and partially offset by lower handset revenue (-3.2%).
  • EBITDA AL Adj.* €136 million (+10.6%): driven by commercial growth as well as lower indirect costs (-4.1%).
  • T-Mobile is fully on track with the integration process and is realizing the synergies as a result of the merger with Tele2. The integration is in line with the plan.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “First of all I would like to express my appreciation to our employees and how they work very hard from home to give our customers the best experience, even during this Corona crisis. We have again achieved amazing results and kept strong commercial momentum despite a slightly negative impact of the corona crisis in the last two weeks of March due to the temporary closing of our shops. For the second quarter in a row we are number two in the mobile market. Our results show that we keep giving customers what they want. Especially with our popular Unlimited offer, where I take it as compliment that our competitors have tried to imitate!”

T-Mobile is still on its mission to liberate the fixed market and to provide customers with better fixed internet at home. In Q1 the company announced the roll-out of another Fiber to the Home (FttH) project for 100,000 households. T-Mobile will also open up this new FttH project with a wholesale offer facilitating an open access model. T-Mobile advocates this model everywhere in The Netherlands since it gives everybody access to super fast fixed internet.

Søren Abildgaard: “Regarding network we announced that we will take part in the upcoming auction where 700, 1400 and 2100mhz spectrum will be auctioned. T-Mobile already processes almost 50% of all mobile data** in the Netherlands which is more than any other competitor. We own the network which is tested as the best in the Netherlands and with the highest score ever tested. By continuously improving our network we ensure to have sufficient capacity to facilitate data traffic for Unlimited customers that we expect will continue to grow exponentially.  In doing so, we are fulfilling our promise to guarantee more competition in the Dutch telecoms market both on mobile and fixed.”

*EBITDA AL Adjusted: Due to the application of IFRS 16 – Leases, our operating performance is measured by EBITDA after leases (EBITDA AL) rather than EBITDA. In determining EBITDA AL, EBITDA is adjusted by the depreciation of capitalized usage rights and interest expenses for the recognized lease liabilities.

**https://www.acm.nl/nl/publicaties/nederlanders-gebruikten-2019-tien-keer-zoveel-mobiele-data-als-vijf-jaar-daarvoor