Den Haag,
02
augustus
2022
|
10:48
Europe/Amsterdam

T-Mobile trekt geboorteverlof regenbooggezinnen gelijk met heterostellen

Ook maakt de magenta telecomprovider transitieverlof mogelijk

Niet-hetero stellen die een kind krijgen, kunnen vanaf nu bij T-Mobile evenveel geboorteverlof opnemen als hun hetero collega’s. Daarnaast maakt T-Mobile transitieverlof mogelijk. Zo kunnen transgender medewerkers die in hun transitieproces zitten verlof opnemen zonder hiervoor eigen vrije dagen in te leveren. Hiermee zet de telecomprovider wederom een stap in hun ambitie om een inclusieve werkgever te worden.

De tolerantie en vrijheid voelen om je werkelijke zelf te zijn, zijn belangrijke waarden voor T-Mobile. De telecomprovider zet zich in voor een inclusieve samenleving en streeft naar een onbevooroordeelde organisatiecultuur waarin iedereen vrij is om te denken en te zeggen wat zij vinden. En waarin iedereen dezelfde rechten heeft. Daarom trekt T-Mobile het geboorteverlof voor medewerkers die wettelijk geen recht hebben op betaald geboorteverlof voor iedereen gelijk, zoals regenbooggezinnen of meer-oudergezinnen. Daarnaast biedt de telecomprovider transgender collega’s een speciaal transitieverlof aan die ze gedurende hun transitieproces in kunnen zetten.

Soren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland; “Ik ben enorm trots op de diversiteit binnen onze organisatie. Samen hebben wij een duidelijke missie: we won’t stop until everyone is connected. We willen iedereen betrekken en verbinden, ook intern. Daarom werken we hard aan een werkomgeving waarin iedereen zich welkom, veilig en vrij voelt. Onze ambitie is om een volledig inclusieve en aantrekkelijke werkgever voor iedereen te zijn. Het aanbieden van gelijkwaardige en inclusieve arbeidsvoorwaarden is daar onderdeel van.”

Connect to Change
De maatschappelijke doelen van T-Mobile zijn vastgesteld in het Connect to Change-plan en o.a. vertaald naar een Diversity & Inclusion programma. Zo kunnen medewerkers sinds vorig jaar zelf bepalen op welke culturele feestdagen zij verlof opnemen, stelde T-Mobile genderneutrale toiletten beschikbaar en richtte ze een aantal interne community ’s op, waaronder de Magenta Pride Community. T-Mobile zet zich in voor een inclusieve samenleving en streeft naar een onbevooroordeelde organisatiecultuur waarin iedereen vrij is om te denken en zeggen wat zij vinden. Dat is niet alleen een sociale plicht, het is nodig om relevant te blijven als bedrijf, als werkgever en telecomaanbieder voor een diverse groep klanten.

Tisha van Lammeren, CCO T-Mobile: “Als ambassadeur van ons Diversity & Inclusion programma vind ik het belangrijk dat we kritisch blijven kijken naar de gelijkwaardigheid binnen onze organisatie. Wij zijn een bedrijf waar iedereen zichzelf kan zijn. Bovenal willen we dat mensen vrij zijn om hun ware zelf te zijn en hun identiteit en ook hun seksuele geaardheid omarmen. We zijn er nog niet, daarom blijven we continu in gesprek met onze eigen LGBTQIA+ community en andere community‘s op onze reis naar nog meer inclusief werkgeverschap om T-Mobile inclusief te maken”.

Meer informatie
Meer weten over wat T-Mobile doet voor de LGBTQIA+ community? Kijk dan op www.t-mobile.nl/over-ons/lgbtq. Meer informatie over het complete Connect to Change-plan is hier te vinden: www.t-mobile.nl/over-ons/maatschappij.

----------- English version ------------

T-Mobile makes birth leave for rainbow families equal to straight couples

Magenta telecoms provider also enables transition leave

 

Non-hetero couples who have a child can now take the same amount of birth leave as their straight colleagues at T-Mobile. In addition, T-Mobile is making transition leave possible. This allows transgender employees who are in their transition process to take leave without giving up their own days off to do so. With this, the telecoms provider takes another step in their ambition to become an inclusive employer. 

Feeling tolerance and freedom to be your true self are important values for T-Mobile. The telecom provider is committed to an inclusive society and strives for an unbiased organisational culture where everyone is free to think and say what they think. And where everyone has equal rights. This is why T-Mobile is pulling birth leave for employees who are not legally entitled to paid birth leave for everyone, such as rainbow families or multi-parent families. In addition, the telecoms provider offers transgender colleagues a special transition leave that they can use during their transition process. 

Soren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands; "I am immensely proud of the diversity within our organisation. Together we have a clear mission: we won't stop until everyone is connected. We want to involve and connect everyone, also internally. That's why we work hard to create a working environment where everyone feels welcome, safe and free. Our ambition is to be a fully inclusive and attractive employer for all. Offering equal and inclusive employment conditions is a part of that."

Connect to Change 
T-Mobile's social goals have been established in the Connect to Change plan and translated into a Diversity & Inclusion programme, among other things. Since last year, for instance, employees can decide for themselves on which cultural holidays they take leave, T-Mobile made gender-neutral toilets available and set up a number of internal communities, including the Magenta Pride Community. T-Mobile is committed to an inclusive society and strives for an unbiased organisational culture where everyone is free to think and say what they think. This is not only a social duty, it is necessary to remain relevant as a company, as an employer and telecoms provider for a diverse group of customers.

Tisha van Lammeren, CCO T-Mobile: "As an ambassador of our Diversity & Inclusion programme, I think it is important that we continue to take a critical look at equality within our organisation. We are a company where everyone can be themselves. Above all, we want people to be free to be their true selves and embrace their identity, including their sexual orientation. We still have a long way to go, which is why we continue to have ongoing conversations with our own LGBTQIA+ community and other communities on our journey to become even more inclusive employers to make T-Mobile inclusive." 

Learn more 
Want to know more about what T-Mobile is doing for the LGBTQIA+ community? Visit www.t-mobile.nl/over-ons/lgbtq. More information on the complete Connect to Change plan can be found here: www.t-mobile.nl/over-ons/maatschappij.