Den Haag,
24
februari
2022
|
07:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile zet groei voort in 2021 en passeert omzetmijlpaal van EUR 2 miljard

T-Mobile Nederland is zeer tevreden over haar aanhoudende groei, zo blijkt uit de jaarcijfers van 2021. De totale omzet groeide naar ruim EUR 2,07 miljard en de provider werd de nummer één op Mobile Service Revenue op basis van het hele jaar. T-Mobile verwelkomde 192.000 mobiele postpaid klanten en het aantal vaste klanten steeg met 57.000. Inmiddels maken bijna 7 miljoen mobiele klanten gebruik van het mobiele netwerk van T-Mobile en 739.000 klanten van haar vaste netwerk. De provider breidde haar aanbod voor snel vast internet tegen betaalbare prijzen uit naar 3,3 miljoen huishoudens door heel Nederland.

Samenvatting Q4 2021
Het laatste kwartaal van 2021 laat een groei zien van omzet, aantal klanten en EBITDA jaar-over-jaar:

 • Netto groei in Q4 met +58.000 mobiele postpaid en +18.000 vaste klanten;
 • Totale omzet van EUR 537 miljoen jaar-over-jaargroei van +6,2%;
 • EBITDA na Lease aanpassing* EUR 155 miljoen, jaar-over-jaar groei van +14,8%.

Samenvatting volledig jaar 2021
T-Mobile realiseert groei op de belangrijkste prestatie indicatoren gedurende het jaar 2021:

 • Het totale mobiele klantenbestand groeide met 3% jaar-over-jaar door groei met  192.000 extra postpaid klanten tot een totaal van 6,9 miljoen;
 • Het aantal vaste klanten bedroeg 739.000, een stijging van 57.000 extra klanten (+8,4%);
 • De totale omzet bedroeg EUR 2.071 miljoen. Een stijging op jaarbasis van +6,4%, gedreven door de groei van inkomsten uit mobiele diensten van +13,0%, als gevolg van de overname van Simpel en autonome groei;
 • T-Mobile is nu de nummer 1 provider in Nederland wat betreft Mobile Service Revenue;
 • EBITDA na Lease adj.* +14,5% jaar-over-jaar, ter waarde van EUR 635 miljoen;
 • Deutsche Telekom AG en Tele2 Sverige AB hebben een overeenkomst aangekondigd over de verkoop van hun aandelen in T-Mobile Nederland aan fondsen geadviseerd door Apax Partner LLP en Warburg Pincus LLC tegen een ondernemingswaarde van EUR 5,1 miljard.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: "Voor de allereerste keer zijn we de totale omzetgrens van EUR 2 miljard gepasseerd. Tegelijk hebben we het beter gedaan dan al onze concurrenten op het gebied van Mobile Service Revenue. Voor het 26e achtereenvolgende kwartaal groeiden we in netto toegevoegde klanten, ondanks dat we onze winkels opnieuw moesten sluiten. Ik ben trots dat we dit resultaat hebben behaald, mede te danken aan de mentaliteit en inzet van onze medewerkers. We zullen ons groeipad in zowel de mobiele als de vaste markt blijven volgen. Dat doen we onder de nieuwe eigenaars, zodra de overname is verwezenlijkt. We kijken ernaar uit om onze challengerstrategie voort te zetten, als customer champion in de Nederlandse telecommunicatiemarkt. We blijven onze concurrenten uitdagen op het gebied van klantenservice, kwaliteit en prijs. En we blijven toegewijd aan onze belofte om de best mogelijke klantervaring te leveren."

Uitdagen van de vaste markt
T-Mobile lost haar belofte in om snel vast internet tegen een betaalbare prijs aan te bieden aan Nederlandse consumenten en bedrijven. Ondersteund door de uitrol van glasvezel door haar partners streeft T-Mobile ernaar om meer dan 1 miljoen huishoudens te voorzien van supersnel glasvezelinternet, voornamelijk in steden als Amsterdam, Delft, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Eindhoven. Daarnaast maakt T-Mobile gebruik van de bestaande infrastructuur van andere netwerkleveranciers om 1Gbit/s vast internet aan te bieden, onder de voorwaarde van eerlijke zogeheten wholesaletarieven. In totaal kunnen nu meer dan 3,3 miljoen Nederlandse huishoudens kiezen voor het snelst beschikbare internet.

Søren Abildgaard: "We hebben onlangs 1 miljoen huishoudens toegevoegd aan onze magenta glasvezel footprint. En kunnen we nu supersnel glasvezel aanbieden aan 3,3 miljoen huishoudens in Nederland. Ook breiden we ons aanbod uit naar steeds meer kleine bedrijven. Uiteindelijk is ons doel het zo snel mogelijk aanbieden van supersnel internet van hoge kwaliteit tegen betaalbare prijzen aan ieder huishouden en bedrijf in Nederland. Wij pleiten voor een open toegangsmodel met eerlijke wholesaletarieven dat dit voor iedereen mogelijk maakt. Wij zullen andere eigenaren van glasvezelnetwerken blijven uitdagen om dit model te omarmen.”

Verantwoordelijk ondernemen als noodzaak 
T-Mobile zet zich in om een relevante en positieve maatschappelijke impact te hebben en bij te dragen aan een betere wereld. Met haar kennis, mensen, producten en diensten zorgt het bedrijf ervoor dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volledig geïntegreerd is in haar bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering. Het jaarverslag over de CSR-activiteiten toont de resultaten. Søren Abildgaard: "We leven in een decennium van klimaatactie, waarin digitalisering een cruciale rol kan spelen voor een betere toekomst. De combinatie van de energietransitie en de overgang naar een meer digitale wereld wordt de 'Twin Transition' genoemd. Toegang tot data en verbonden zijn maakt kennisdeling en samenwerking mogelijk. We zijn er trots op dat T-Mobile een steeds betekenisvollere rol met betrekking tot digitalisering realiseert en mogelijk maakt, omdat dit van belang is in de duurzame ontwikkeling. Op het gebied van duurzaamheid hebben we onze eerste stappen gezet naar een meer maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Zo hebben we in 2021 10.077 MWh minder energie verbruikt. Deze vermindering staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van meer dan 3.500 Nederlandse huishoudens. Als challenger hebben we ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren."

Naast duurzaamheid richt het Connect to Change plan van T-Mobile zich ook op het creëren van een meer inclusieve samenleving. De samenwerking met Join us is daar een voorbeeld van. "Onze collega's hebben geholpen bij het bouwen en lanceren van een online community die jongeren die worstelen met eenzaamheid met elkaar in contact brengt. De community helpt hen een manier te vinden om met hun gevoel van eenzaamheid om te gaan. Een enorme maatschappelijke uitdaging tijdens de pandemie van de afgelopen twee jaar", aldus Abildgaard, die trots is op de stappen die het bedrijf neemt om een meer inclusieve werkomgeving te creëren. Bijvoorbeeld door het genereren van inzichten via een bedrijfsbrede enquête over psychologische veiligheid en gelijke carrièrekansen.

---

*EBITDA aangepast na lease: Door de toepassing van IFRS 16 - Leaseovereenkomsten worden onze operationele prestaties gemeten op basis van EBITDA na lease (EBITDA AL) in plaats van EBITDA. Bij het bepalen van de EBITDA AL wordt de EBITDA gecorrigeerd voor de afschrijving van geactiveerde gebruiksrechten en rentelasten voor de opgenomen leaseverplichtingen.

----- English version ------

T-Mobile continues growth path in 2021; crosses revenue milestone of EUR 2 billion

 

T-Mobile Netherlands is very satisfied with its continued growth as showed in the full year results of 2021. The total revenue grew to more than EUR 2.07 billion, while T-Mobile became the number one in Mobile Service Revenue on a full-year basis. T-Mobile welcomed 192,000 mobile postpaid customers and the number of fixed customers increased by 57,000. Nearly 7 million mobile customers are now using the T-Mobile mobile network, while 739,000 customers make use of its fixed network. T-Mobile extended its offer of high-speed fixed internet everywhere in the Netherlands at affordable prices to 3.3 million households.

Summary Q4 2021
Q4 2021 showed increased growth on net adds and EBITDA Year on Year (YoY):

 • Net adds grew in Q4 +58,000 mobile postpaid and +18,000 fixed customers;
 • Total revenue of EUR 537 million YoY +6.2%;
 • EBITDA After Lease adj.* EUR 155 million, YoY growth of +14.8%.

Summary Full Year 2021
T-Mobile achieves growth on key performance indicators during the full year 2021:

 • Total mobile customer base grew by 3% YoY, driven by postpaid customer base growth of 192,000 additional postpaid customers to a total of 6.9 million;
 • Number of fixed customers amounted to 739,000, an increase of 57,000 additional customers (+8.4%);
 • Total revenue amounted to EUR 2,071 million. YoY increase of +6.4%, fueled by mobile service revenue growth of +13,0% due to Simpel acquisition and organic growth;
 • T-Mobile is now the #1 provider in the Netherlands on Mobile Service Revenue;
 • EBITDA after Lease adj.* +14,5% YoY, amounting to EUR 635 million;
 • Deutsche Telekom AG and Tele2 Sverige AB have announced an agreement on the sale of their shares in T-Mobile Netherlands to funds advised by Apax Partner LLP and Warburg Pincus LLC at an enterprise value of EUR 5.1 billion.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: "For the first time ever we passed the mark of EUR 2 billion in total revenue, whilst we also outperformed all of our competitors on Mobile Service Revenue. We grew for the 26th consecutive quarter in net adds despite the fact we had to close our stores again. I’m so proud we achieved this result, also thanks to the mindset and commitment of our employees. We will pursue our growth path in both the mobile and fixed market. We will continue to do so under the contemplated new ownership once effectuated. We are looking forward to continue our challenger strategy as the customers’ champion in the Dutch telecommunications market, as we challenge our competitors on customer service, quality and price. We will remain dedicated to our promise to deliver the best possible customer experience.”

Challenge the fixed market
T-Mobile is delivering on its promise to offer high-speed fixed internet at an affordable price to the benefit of Dutch consumers and businesses. Supported by the roll-out of fiber by its partners, T-Mobile is aiming to offer high-speed fiber internet to more than 1 million households, mainly in cities such as Amsterdam, Delft, Haarlem, The Hague, Rotterdam, Utrecht, Venlo and Eindhoven. On top of that T-Mobile makes use of the existing infrastructure from other network suppliers to offer 1Gbit/s fixed internet, on the precondition of fair wholesale rates. In total, more than 3.3 million Dutch households can choose the fastest internet available.

Søren Abildgaard: “We recently added 1 million households to our magenta fiber footprint. We can now offer superfast fiber to 3.3 million households in The Netherlands. We are also extending our offer to more and more small businesses. In the end our goal is to offer superfast, high-quality internet to every household and business in the Netherlands at affordable prices as soon as possible. We advocate an open access model with fair wholesale prices that makes this possible for everyone. We will keep challenging other owners of Fiber to the Home networks to embrace this model.”

Responsible business as a necessity 
T-Mobile is committed to make a relevant and positive societal impact and contribute to a better world. With its knowledge, people, products and services the company is making sure Corporate Social Responsibility is fully integrated in its business strategy and operations. The annual report on the CSR activities shows the results. Søren Abildgaard: “We live in a decade of climate action, in which digitalization can play a crucial role for a better future. The combination of the energy transition and the transition towards a more digital world is called the ‘Twin Transition’. Access to data and a connection enables knowledge sharing and collaboration. We are proud that T-Mobile is realizing and enabling a more and more meaningful role for digitalization as it plays a part in the sustainable development. Regarding sustainability we took our first steps towards a more socially responsible business. For example, we  used 10,077 MWh less energy in 2021. This reduction is equivalent to the annual energy consumption of more than 3,500 Dutch households. As a challenger we’ve set ambitious targets for the upcoming years.” 

Next to sustainability, the Connect to Change plan also focusses on creating a more inclusive society. Our collaboration with Join us demonstrates that. “Our colleagues have helped build and launch an online community which connects young people to each other who are struggling with loneliness. The community helps them to find a way to deal with  their feelings of loneliness. A huge societal challenge of the last two years during the pandemic”, says Abildgaard, who is also proud of all the steps the company is taking on creating a more inclusive working environment. By for example generating insights with a companywide survey on psychological safety and equal career opportunities.

---

*EBITDA adjusted after lease: Due to the application of IFRS 16 - Leases, our operating performance is measured on the basis of EBITDA after leases (EBITDA AL) instead of EBITDA. When determining the EBITDA AL, the EBITDA is adjusted for the amortization of capitalized rights of use and interest expenses for the recognized lease liabilities.

T-Mobile Netherlands results 2021