Den Haag,
24
februari
2022
|
12:00
Europe/Amsterdam

T-Mobile zet haar duurzame en maatschappelijke impact uiteen: CSR rapport 2021

Telecomprovider neemt haar verantwoordelijkheid: van vermindering van energieverbruik tot het bestrijden van eenzaamheid

Vandaag presenteert T-Mobile Nederland haar Corporate Social Responsibility rapport van 2021, waarin alle sociaal maatschappelijke activiteiten en de impact daarvan zijn samengevat. T-Mobile pakt haar sociale verantwoordelijkheid door zich in te zetten op een manier die het beste bij de kern van de organisatie past: iedereen in verbinding brengen. Met het Connect to Change plan heeft T-Mobile ook in 2021 weer belangrijke acties ondernomen om dit te bereiken.

De missie van T-Mobile is: “We won’t stop until everyone is connected". Dit is niet alleen een commerciële missie, maar ook een maatschappelijke. De telecomprovider wil bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving en ervoor zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden binnen de digitale wereld.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “Iedereen verdient toegang tot wat onze technologie te bieden heeft. We willen niemand achterlaten of buitensluiten. Dat is onze missie. We leven in een wereld waar digitalisering een cruciale rol speelt in het creëren van een betere toekomst. Als een van de grootste telecomproviders in Nederland hebben wij een impactvolle rol in deze transitie. De passie van Team Magenta zetten we dan ook met trots in om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Samen gaan we ervoor zorgen dat iedereen verbonden is. En we stoppen niet tot we dat bereikt hebben". 

Het in 2021 gelanceerde Connect to Change plan brengt alle sociale en duurzaamheidsactiviteiten samen. Deze activiteiten zorgen ervoor dat de wereld leefbaarder en inclusiever wordt. Het plan bestaat uit vier programma’s van waaruit verschillende projecten en/of initiatieven worden opgestart. Ieder programma heeft een duidelijk doel dat bijdraagt aan een of meerdere Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De hoogtepunten uit het 2021 rapport worden hieronder uitgelicht.

Duurzaamheid
T-Mobile pakt een actieve rol in de transitie naar een circulaire en klimaatvriendelijke economie. Zo wil de telecomprovider zelf vanaf 2025 energieneutraal zijn. De organisatie werkt samen met leveranciers om nieuwe productie- en afvalstromen te minimaliseren. Naast het gebruik van 100% groene stroom heeft T-Mobile in 2021 10.077 MWh minder energie gebruikt. Deze reductie staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van meer dan 3.500 Nederlandse huishoudens. Met de 300 zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor in Den Haag heeft de telecomprovider 60.000 kWh hernieuwbare energie geproduceerd. 

Diversiteit & Inclusie
“We stoppen pas als iedereen verbonden is”. is een belangrijk drijfveer binnen T-Mobile. Het belangrijkste doel voor T-Mobile is om een inclusieve werkomgeving aan te bieden waar iedereen zich welkom voelt en veilig en vrij om zichzelf te zijn. Een belangrijk onderdeel daarin is het aanbieden van inclusieve arbeidsvoorwaarden. Op de internationale dag van de culturele diversiteit introduceerde T-Mobile voor haar werknemers inwisselbare feestdagen. Vanaf het najaar van 2021 hebben medewerkers de vrijheid om zelf te kiezen op welke feestdagen zij verlof opnemen.

Innovatie voor de maatschappij
T-Mobile werkt samen met  start-ups en studenten die een positief verschil willen maken in onze samenleving. De telecomprovider heeft daarom zo'n 25 impactvolle bedrijven en start-ups geholpen met verdere ontwikkeling, begrip, validatie en verkenning van hun product/dienst die de wereld vooruit helpt en mensen verbindt. Op deze manier draagt T-Mobile bij aan een klimaatvriendelijke samenleving, waarbij technologie wordt gebruikt om zorg en onderwijs te innoveren.

Digitale Inclusie
Het programma digitale inclusie richt zich op mensen die niet kunnen deelnemen aan, of zich niet betrokken voelen bij, de (digitaliserende) samenleving. Denk hierbij aan eenzaamheid, sociale isolatie of het gebrek aan digitale vaardigheden. T-Mobile zet zich in om iedereen bij de digitale samenleving te betrekken en daaraan deel te laten nemen. Een belangrijke samenwerking die in 2021 is gestart, is de samenwerking met Join us die zich inzet om chronische eenzaamheid onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar te bestrijden. Eenzaamheid onder jongeren is, mede door de pandemie, de afgelopen jaren gestegen. T-Mobile draagt bij aan de doelstellingen van Join us met kennis en vaardigheden op het gebied van online communities om zo mensen met elkaar te verbinden en daarmee jongeren te ondersteunen.

CSR als leidraad voor dagelijkse beslissingen
Pieter de Klein, Directeur Strategy and Transformation: “Bij T-Mobile wordt CSR steeds vaker een belangrijke graadmeter bij het nemen van beslissingen. Als één van de grootste telecomproviders van Nederland hebben we een belangrijke rol in de maatschappij te vervullen en nemen we onze verantwoordelijkheid daarin serieus. Het afgelopen jaar hebben we weer mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Om onze doelen te halen, kijken we natuurlijk ook naar onze eigen bedrijfsvoering. Zo werken we waar mogelijk circulair, zijn onze producten steeds klimaatvriendelijker en helpen we klanten bij het maken van duurzame keuzes.”

Bekijk hier meer informatie over het Connect to Change plan en lees hier het volledige rapport over 2021.

 

----- English version ------

 

T-Mobile presents its sustainable and societal impact in the CSR report 2021

Telecom provider takes its responsibility: from a reducing energy consumption to fighting loneliness

Today, T-Mobile Netherlands presents its 2021 Corporate Social Responsibility report, in which all social activities and their impact are summarized. T-Mobile takes its social responsibility by committing itself in a way that best suits the core of the organization: by connecting everyone. With the Connect to Change plan, T-Mobile has again taken important steps in 2021 to achieve this.

T-Mobile's mission statement is: "We won't stop until everyone is connected." This is not only a commercial mission, but also a social one. The telecom provider wants to contribute to an inclusive and sustainable society and ensure that everyone can make use of the possibilities within the digital world.

Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile Netherlands: “Everyone deserves access to what our technology has to offer. We don't want to exclude anyone or leave them behind. That is our mission. We live in a world where digitization plays a crucial role in creating a better future. As one of the largest telecom providers in the Netherlands, we have an impactful role in this transition. We are therefore proud to use the passion of Team Magenta to make a positive contribution to society. Together we will ensure that everyone is connected. And we won’t stop until we have achieved that.”

The Connect to Change plan launched in 2021 brings all social and sustainability activities together. These activities ensure that the world becomes more liveable and inclusive. The plan consists of four programs through which various projects and/or initiatives are started. Each program has a clear goal that contributes to one or more Sustainable Development Goals of the United Nations. Main points from the 2021 report are highlighted below.

Sustainability
T-Mobile plays an active role in the transition to a circular and climate-friendly economy. For example, the telecom provider itself wants to be energy neutral from 2025. The organization works with suppliers to minimize new production and waste flows. In addition to using 100% green energy, T-Mobile used 10,077 MWh less energy in 2021. This reduction is equivalent to the annual energy consumption of more than 3,500 Dutch households. The 300 solar panels on the roof of the telecom providers head office in The Hague, produced 60,000 kWh of renewable energy.

Diversity & Inclusion
"We won't stop until everyone is connected," is an important motivation at T-Mobile. T-Mobile’s main goal is to offer an inclusive work environment where everyone feels welcome and safe and free to be themselves. An important part of this is offering inclusive terms and conditions of employment. On the International Day of Cultural Diversity, T-Mobile introduced exchangeable holidays for its employees. From the autumn of 2021, employees have the freedom to choose during which public holidays they take leave.

Innovation for society
T-Mobile works together with start-ups and students who want to make a positive difference in our society. The telecom provider has helped around 25 companies and start-ups with further development, understanding, validation and exploration of their product/service that moves the world forward and connects people. In this way, T-Mobile contributes to a climate-friendly society, where technology is used to innovate care and education.

Digital Inclusion
The digital inclusion program focuses on people who are unable to participate in, or who do not feel involved in, a (digitizing) society. People dealing with loneliness, social isolation or the lack of digital skills. T-Mobile is committed to involving everyone with, and helping them participate in, the digital society. An important collaboration that started in 2021 is the one with Join us, which is committed to battling chronic loneliness amongst young people aged from 12 to 25 years old. Loneliness amongst young people has increased in recent years, partly due to the pandemic. T-Mobile contributes to the objectives of Join us with knowledge and skills in the field of online communities in order to connect people and thus support young people.

CSR as a guideline for day-to-day decisions
Pieter de Klein, Director of Strategy and Transformation: “At T-Mobile, CSR is becoming an increasingly important indicator in decision-making. As one of the largest telecom providers in the Netherlands, we have an important role to play in society and we take that responsibility seriously. Last year we took great steps, but we are not there yet. In order to achieve our goals, we naturally also look at our own business operations. For example, we work circularly where possible, our products are increasingly climate-friendly and we help customers make sustainable choices.

Read more on the Connect to Change plan here and read the full 2021 report here.