Den Haag,
20
juni
2023
|
08:01
Europe/Amsterdam

T-Mobile zet verder in op dienstverlening op Noordzee

Nieuwe samenwerking tussen T-Mobile en Tampnet zorgt voor betaalbare roaming op zee

T-Mobile zet vandaag een volgende stap in het creëren van betaalbare mobiele dienstverlening op de Noordzee voor klanten van T-Mobile, Tele2, BEN en Simpel. Door samen te werken met roamingpartner Tampnet, breidt de telecomprovider haar dienstverlening op zee verder uit. T-Mobile vergroot de bereikbaarheid van het netwerk waardoor klanten een goedkoper alternatief hebben voor de satelliet of marifoon. Verbinding via het roamingnetwerk bespaart internetgebruikers op de Noordzee duizenden euro’s per gigabyte. Voornamelijk offshore-diensten, windmolenparken en schepen, die de drukstbezochte vaarroute van Europa bevaren, profiteren van deze netwerkuitbreiding van T-Mobile.

Dankzij deze overeenkomst tussen Tampnet en T-Mobile wordt roaming op het Noordzee offshore netwerk van Tampnet voor het eerst betaalbaar voor iedereen die daar gebruik van wil maken. Thibaud Rérolle, Chief Technology Information Officer bij T-Mobile: “We dagen onszelf elke dag uit om kwaliteit van wereldklasse te leveren en onze klanten de best mogelijke netwerkervaring te bieden, waar zij zich ook bevinden. En dat voor een eerlijk en betaalbaar tarief. De uitbreiding van ons eigen netwerk op Noordzee en de samenwerking met Tampnet is een goede stap voorwaarts. Dit versnelt de ontwikkeling van bijvoorbeeld windmolenparken, maar ook de Nederlandse offshore-industrie. We stoppen niet tot iedereen verbonden is.”  

Dekking op Noordzee 
In 2021 won T-Mobile de veiling van de vergunningen voor het bieden van 5G-dekking via de 700 MHz op de Noordzee. Mede dankzij die vergunning heeft T-Mobile afgelopen jaar haar 4G/5G netwerk in delen van het Noordzeegebied verder uitgebreid. Dit gebeurde door het plaatsen van extra antennes op land richting de Noordzee, maar ook via uitbreiding van T-Mobile opstelpunten waarbij gebruik wordt gemaakt van de windmolenparken op zee. Nu is de T-Mobile Noordzee dienstverlening verder uitgebreid met de samenwerking en toegang tot het Tampnet offshore netwerk. Rérolle: “We zijn verheugd over de goede samenwerking met een partij als Tampnet die haar netwerk beschikbaar stelt voor deze significante verbetering van de mobiele bereikbaarheid voor alle gebruikers op flinke delen van de Noordzee.” Deze dekking is voor elke abonnee beschikbaar. 

 Extra interessant voor windparkontwikkelaars en zeevaarders 
Goede bereikbaarheid van het netwerk tegen aantrekkelijke tarieven is onder andere essentieel voor de bouw en doorontwikkeling van windmolenparken op zee, een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van ons land. De sterke dekking, verbeterde capaciteit en betaalbare tarieven gelden voor zowel bellen als data. Iedereen heeft hier baat bij: vissers, plezierzeilers, beroepsvaart, loodswezen, de douane, Kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Dat geldt ook voor de medewerkers van CrossWind (een joint-venture van Shell en Eneco) die momenteel in het gebied voor de kust van Egmond aan Zee het nieuwe windpark Hollandse Kust Noord bouwen. Bas van den Kieboom, windturbine projectengineer bij CrossWind: Dankzij de nieuwe verbinding kunnen we het windpark sneller en efficiënter in bedrijfstellen, doordat we op onze installatieschepen voortaan beschikken over mobiel internet. Ook zal het mobiele netwerk een cruciale rol gaan spelen bij de communicatie tussen zee en land. Denk dan aan de communicatie met de Kustwacht en de KNRM bij noodgevallen tijdens werkzaamheden aan het windpark, maar ook aan de communicatie met onze windturbine experts op de vaste wal.”
 

----- English version -----
 

T-Mobile further bets on North Sea services

New partnership between T-Mobile and Tampnet provides affordable roaming at sea
 

Today, T-Mobile takes another step in creating affordable mobile service on the North Sea for customers of T-Mobile, Tele2, BEN and Simpel. By working with roaming partner Tampnet, the telecom provider is further expanding its services at sea. T-Mobile is increasing network coverage giving customers a cheaper alternative to satellite or VHF. Connection via the roaming network saves internet users in the North Sea thousands of euros per gigabyte. Mainly offshore services, wind farms and ships, which navigate Europe's busiest shipping route, benefit from this network expansion by T-Mobile.

Thanks to this agreement between Tampnet and T-Mobile, roaming on Tampnet's North Sea offshore network will become affordable for the first time for anyone who wants to use it. Thibaud Rérolle, Chief Technology Information Officer at T-Mobile: "We challenge ourselves every day to deliver world-class quality and provide our customers with the best possible network experience wherever they are. Always at a fair and affordable rate. The expansion of our own North Sea network and the cooperation with Tampnet is a good step forward. This accelerates the development of wind farms, for instance, but also the Dutch offshore industry. We won't stop until everyone is connected."

Coverage on the North Sea 
In 2021, T-Mobile won the auction of licences to provide 5G coverage over 700 MHz in the North Sea. T-Mobile has continued to expand its 4G/5G network in parts of the North Sea area over the past year, partly thanks in part to this license  This was done by placing additional antennas on land towards the North Sea, but also through expansion of T-Mobile set-up points using the offshore wind farms. The T-Mobile North Sea service is now further extended with the cooperation and access to the Tampnet offshore network. Rérolle: "We are delighted to be working with a party like Tampnet who is making its network available for this significant improvement in mobile coverage for all users on substantial parts of the North Sea." This coverage is available to every client. By extending the service, T-Mobile is taking the next step in making a faster and better network affordable for everyone.

More interesting for wind farm developers and seafarers
Good network coverage at attractive rates is, among other things, essential for the construction and further development of offshore wind farms. This is an important part of making our country more sustainable. Strong coverage, improved capacity and affordable rates apply to both calls and data traffic. Everyone can benefit from these attractive rates. From fishermen to pleasure cruisers, commercial shipping, pilotage, customs, Coast Guard and the Royal Dutch Rescue Society (KNRM). This also applies to the employees of the new wind farm to be built by consortium Crosswind (joint-venture off Eneco & Shell) who are currently building the new Hollandse Kust Noord wind farm along the coast of Egmond aan Zee. Bas van den Kieboom, wind turbine project engineer at CrossWind: "The new connection will allow us to commission the wind farm faster and more efficiently, as we will now have mobile internet access on our installation vessels. The mobile network will also play a crucial role in communication between sea and land. For example the communication with the Coast Guard and KNRM in case of emergencies during work on the wind farm, but also communication with our wind turbine experts on the mainland."