Den Haag,
29
september
2022
|
16:45
Europe/Amsterdam

T-Mobile zet zich in tijdens Week tegen Eenzaamheid

Vandaag begint de Week tegen Eenzaamheid en deze is relevanter dan ooit. Uit onderzoek van het CBS, dat vandaag werd gepubliceerd, blijkt dat 4 op de 10 Nederlanders zich eenzaam voelt. T-Mobile verbindt elke dag miljoenen mensen via haar netwerk, maar neemt haar maatschappelijke rol als één van de grootste telecomproviders van Nederland ook zeer serieus. Al enige tijd zet zij zich in om eenzaamheid tegen te gaan. Vandaag zet de telecomprovider een extra stap door zich aan te sluiten bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.  

Met de coalitie Één tegen Eenzaamheid slaan bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen de handen ineen om eenzaamheid te verminderen. Bij T-Mobile staat digitale inclusie al enige tijd hoog op de agenda. Dit programma richt zich op mensen die niet kunnen deelnemen aan, of zich niet betrokken voelen bij, de (digitaliserende) samenleving. Denk hierbij aan eenzaamheid, sociale isolatie of het gebrek aan digitale vaardigheden en/of middelen. De telecomprovider zet zich daarom in om iedereen bij de digitale samenleving te betrekken en daaraan deel te laten nemen.

Tisha van Lammeren, CCO T-Mobile en ambassadeur van het programma Digitale Inclusie: “Verbinding is een basisbehoefte voor mensen. We hebben die verbinding nodig om het gevoel te hebben ergens bij te horen, want dat geeft ons een reden van bestaan. Vanuit mijn eigen ervaring weet ik hoe belangrijk dit is en wat het met je doet als je die verbinding niet hebt. Daarom maak ik mij er persoonlijk hard voor om samen met Join Us ervoor te zorgen dat jongeren in verbinding blijven en een weg naar hulp vinden wanneer ze er zelf niet uitkomen. Niet alleen met woorden maar ook vooral door daden.” Binnen de coalitie ligt de focust op drie speerpunten: maatschappelijke aandacht creëren voor eenzaamheid, het taboe op eenzaamheid doorbreken en bespreekbaar maken en een trendbreuk teweegbrengen zodat er in de samenleving meer vanzelfsprekend naar elkaar wordt omgekeken.

Oog voor eenzaamheid
Naast het ondertekenen van de coalitie vraagt T-Mobile ook aandacht voor een actie die haar maatschappelijke partner Join Us is gestart. Samen zetten zij zich al enige tijd in om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden. Eerder werkten zij samen met Typhoon aan het lied ‘Alleen In De Pauze’. Deze week start Join Us een actie op sociale media waarin zij iedereen oproept om oog te hebben voor eenzame jongeren en Sichting Join Us in dit doel te steunen. Deel een foto op sociale media, doneer aan Join Us en tag drie vrienden om hetzelfde te doen. T-Mobile roept al haar medewerkers ook mee te doen met de actie.

Nog meer slagkracht
Met het toetreden tot de coalitie en de extra aandacht voor Join Us hoopt Margreet Hoekstra, ambassadeur van het CSR Digitale Inclusie programma en Chief Legal & Regulatory Affairs bij T-Mobile Nederland, dat mensen zich bewust worden van hoe groot het probleem is: “Ruim 200.000 jongeren geven aan zich eenzaam te voelen, dat terwijl we digitaal juist steeds meer met elkaar zijn verbonden. Dit laat zien hoe belangrijk het is dat T-Mobile ook verder kijkt dan alleen het faciliteren van een digitale verbinding. Onze missie om iedereen met elkaar te verbinden is op deze manier niet alleen een commerciële, maar ook een maatschappelijke missie.

----- English version ------

T-Mobile is dedicated to fight loneliness during the Week against Loneliness
 

Today marks the start of the Week against Loneliness and it is more relevant than ever. Research by CBS, published today, shows that 4 in 10 Dutch people feel lonely. T-Mobile connects millions of people every day through its network, but it also takes its social role as one of the largest telecoms providers in the Netherlands very seriously. For some time now, it has been committed to combating loneliness. Today, the telecom provider is taking an extra step by joining the National Coalition against Loneliness. 

With the Één tegen Eenzaamheid coalition, companies, civil society organisations and government institutions join forces to reduce loneliness. At T-Mobile, digital inclusion has been high on the agenda for some time. This programme focuses on people who cannot participate in, or do not feel involved in, the (digitalising) society. Examples include loneliness, social isolation or lack of digital skills and/or resources. The telecoms provider is therefore committed to getting everyone involved and participating in the digital society.

Tisha van Lammeren, CCO T-Mobile and ambassador of the Digital Inclusion programme: "Connection is a basic need for people. We need that connection to have a sense of belonging somewhere, because it gives us a reason to exist. From my own experience, I know how important this is and what it does to you if you don't have that connection. That's why I personally make it my business to work with Join Us to ensure that young people stay connected and find help when they can't do it on their own anymore. Not just with words, but especially through deeds." Within the coalition, the focus is on three spearheads: creating social attention for loneliness, breaking the taboo on loneliness and making it negotiable, and working on a change in society so that people in society look out for each other more naturally.

Eye for loneliness
Besides signing the coalition, T-Mobile is also drawing attention to an action started by its partner Join Us. Together, they have been working together for some time to combat loneliness among young people. Earlier, they collaborated with Typhoon on the song 'Alleen In De Pauze'. This week, Join Us is launching a campaign on social media calling on everyone to take notice of lonely, young people and to support Join Us Foundation in this cause. Share a photo on social media, donate to Join Us and tag three friends to do the same. T-Mobile is also calling on all its employees to join the action.

Even more striking power
By joining the coalition and paying extra attention to Join Us, Margreet Hoekstra, ambassador of the CSR Digital Inclusion programme and Chief Legal & Regulatory Affairs at T-Mobile Netherlands, hopes that people will become aware of how big the problem is: “More than 200.000 young people say they feel lonely, at a time when we are increasingly digitally connected. This shows how important it is that T-Mobile also looks beyond just facilitating a digital connection. In this way, our mission to connect everyone is not only a commercial, but also a social mission.”