Den Haag,
08
juni
2021
|
15:17
Europe/Amsterdam

Team Magenta komt tot leven op nieuwe recruitmentwebsite T-Mobile

Gamification en augmented reality zorgen voor ultieme candidate experience

T-Mobile brengt ‘Team Magenta’ tot leven op haar nieuwe recruitmentwebsite die deze week is gelanceerd. Van een eigen talkshow tot augmented reality en gamification: door gebruik te maken van innovatieve communicatiemiddelen en technologieën kunnen sollicitatiekandidaten ervaren hoe het is om bij T-Mobile te werken en onderdeel te zijn van Team Magenta. De wekelijkse talkshow T-Mobile Talent Show, waarin medewerkers vertellen over werken bij T-Mobile, laat kandidaten alvast proeven aan de sfeer en bedrijfscultuur. De nieuwe website laat de diversiteit van Team Magenta zien en past in de ambitie van T-Mobile om een 100% inclusieve werkgever te zijn.

Met teammagenta.nl wil T-Mobile het leuk en makkelijk maken om te solliciteren. Tegelijkertijd is het een manier om kandidaten te laten weten, ervaren en voelen dat T-Mobile een inclusieve organisatie is waar iedereen gelijk is en diversiteit omarmt wordt. Met de nieuwe recruitmentstrategie wil T-Mobile een zo goed mogelijke match maken tussen de persoonlijke skills van kandidaten en de openstaande vacatures. De telecomprovider groeit snel en heeft op dit moment ruim 80 openstaande vacatures in uiteenlopende functies.

De kracht van Team Magenta
Team Magenta maakt T-Mobile de werkgever die ze is. Daarom wil de organisatie kandidaten een zo goed mogelijk beeld geven van haar medewerkers. Saskia Bekkers, directeur HR: “We zijn supertrots op de grote diversiteit in onze organisatie. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn omdat we geloven dat dat bijdraagt aan de kracht van Team Magenta. Een divers en inclusief team dat gedreven is om de klanten van T-Mobile de beste ervaring en service te bieden. En dat niet stopt tot iedereen verbonden is. Met onze nieuwe website kunnen we een nog betere match maken met talent dat daarbij past.”

Augmented reality en gamification
Bij T-Mobile, een grote telecomprovider, spelen innovatie en technologie een grote rol in het werk. Dat is ook terug te zien in de nieuwe recruitmentaanpak. Zo kan een kandidaat met interesse in het werken bij een van de T-shops alvast digitaal rondlopen op zijn of haar toekomstige werkplek met augmented reality. Ook wordt gamification ingezet om de skills van kandidaten vooraf te testen, zodat de beste match kan worden gemaakt.* Maar de telecomprovider gaat verder dan de inzet van technologie. In de wekelijkse talkshow T-Mobile Talent Show vertellen medewerkers over hoe het is om bij T-Mobile te werken. De eerste aflevering staat al online.

Van customer experience tot candidate experience
De nieuwe website en het nieuwe recruitmentproces maken het zo leuk én makkelijk mogelijk voor kandidaten om te solliciteren bij T-Mobile. Martijn Smit, Talent Aquisition Lead bij T-Mobile en verantwoordelijk voor de nieuwe aanpak: “T-Mobile heeft bakken kennis en ervaring met het creëren van de beste customer experience. Die zetten we nu ook in voor de ultieme beleving van sollicitatiekandidaten. Van een welkomstvideo van onze CEO Søren Abildgaard tot een video waarin we laten zien hoe een kandidaat van de parkeergarage naar het hoofdkantoor kan lopen, aan elke stap in het proces hebben we gedacht.”

De vernieuwde recruitmentwebsite van T-Mobile is hier te bekijken.

*Het verzamelen van gegevens voor recruitmentdoeleinden verloopt volledig volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

----- English version ------

Team Magenta comes to life on new recruitment website T-Mobile

Gamification and augmented reality provide ultimate candidate experience

T-Mobile brings 'Team Magenta' to life on its new recruitment website that was launched this week. From its own talk show to augmented reality and gamification: by using innovative communication tools and technologies, job candidates can experience what it is like to work at T-Mobile and to be part of Team Magenta. The weekly talk show T-Mobile Talent Show, in which employees talk about working at T-Mobile, gives candidates a taste of the atmosphere and corporate culture. The new website shows the diversity of Team Magenta and is in line with T-Mobile's ambition to be a 100% inclusive employer.

With teammagenta.nl, T-Mobile wants to make it as fun and easy to apply for a job. At the same time it is a way for candidates to know, experience and feel that T-Mobile is an inclusive organization where everyone is equal and diversity is being embraced. With the new recruitment strategy, T-Mobile wants to make the best possible match between the personal skills of candidates and the open vacancies. The telecom provider is growing rapidly and currently has over 80 vacancies in a variety of positions.

The power of Team Magenta
Team Magenta makes T-Mobile the employer it is. Therefore, the organization wants to give candidates the best possible idea of its employees. Saskia Bekkers, director of HR: "We are very proud of the great diversity in our organization. We find it important that everyone can be themselves because we believe that contributes to the strength of Team Magenta. A diverse and inclusive team that is driven to provide the best experience and service to the customers of T-Mobile. And that doesn't stop until everyone is connected. With our new website, we can make an even better match with talent that fits that purpose."

Augmented reality and gamification
At T-Mobile, a large telecom provider, innovation and technology play a big role in the business. This is also reflected in the new recruitment approach. For example, a candidate interested in working at one of the T-shops can already take a digital tour of his or her future workplace with augmented reality. Also, gamification is being used to test the skills of candidates in advance, so that the best match can be made.* But the telecom provider goes beyond the use of technology. In the weekly talk show T-Mobile Talent Show, employees talk about what it's like to work at T-Mobile. The first episode has been published online already.

From customer experience to candidate experience
The new website and the new recruitment process make it as fun and easy as possible for candidates to apply for a job at T-Mobile. Martijn Smit, Talent Aquisition Lead at T-Mobile and responsible for the new approach: "T-Mobile has extensive knowledge and experience in creating the best customer experience. We are now also using this for the ultimate experience of job candidates. From a welcome video by our CEO Søren Abildgaard to a video showing how a candidate can walk from the parking garage to the headquarters, we have thought of every step in the process."

T-Mobile's redesigned recruitment website can be viewed here.

*The collection of data for recruitment purposes is done fully in accordance with the guidelines of the General Data Protection Regulation (GDPR).