Den Haag,
03
juni
2022
|
08:26
Europe/Amsterdam

Typhoon doorbreekt taboe rond eenzaamheid onder jongeren met ‘Alleen In De Pauze’

Naast ontmoetingen in ‘real life’ helpt digitaal contact eenzame jongeren het beste

Met zijn nieuwe single ‘Alleen In De Pauze’ wil Typhoon het taboe rond eenzaamheid onder jongeren doorbreken. Hiphopmuzikant Glenn de Randamie heeft het nummer geschreven aan de hand van zijn eigen ervaringen en gesprekken met jongeren die zich vaak alleen, buitengesloten of geïsoleerd voelen. Hiermee wil hij een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe rond eenzaamheid, een chronisch probleem onder 200.000 jongeren in Nederland. “Ik herken veel van de emoties van de jongeren uit mijn eigen jeugd.”

Het idee voor het nummer is ontstaan door de samenwerking tussen Typhoon, Join Us en T-Mobile. Stichting Join Us werd in 2018 opgericht door Jolanda van Gerwe om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken en aan te kaarten. Dat wordt gedaan door jongeren van 12 tot 30 jaar samen te brengen én te helpen sociaal sterker te worden. “Het nummer van Typhoon is een muzikaal kunstwerk, omdat het precies verwoordt hoe jongeren zich kunnen voelen”, zegt Van Gerwe. “Het is bijzonder dat Typhoon en T-Mobile zich op deze manier inzetten en ons helpen om eenzaamheid onder jongeren aan te kaarten en aan te pakken.”

Aandacht voor eenzaamheid
Typhoon is sinds september 2021 ambassadeur van Join Us. “Door de gesprekken met de jongeren die zijn aangesloten bij Join Us moet ik vaak terugdenken aan mijn jeugd”, vertelt Glenn. “Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het is om goed met gevoelens van eenzaamheid om te gaan. Mijn muziek heeft mij een stem gegeven en zorgde ervoor dat ik zag dat ik niet de enige was. Helaas is het probleem nog steeds actueel en daarom vind ik het belangrijk dat er meer aandacht voor komt. Ik weet wat het doet als er juist wel over gesproken wordt. Met ‘Alleen In De Pauze’ wil ik jongeren in deze situatie een hart onder de riem steken, maar ook ouders en opvoeders bewust maken van deze problematiek en laten zien dat er partijen zijn, zoals Join Us, waar deze jongeren naartoe kunnen.”

Digitaal contact helpt: ik heb iemand
Uit recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van T-Mobile onder bijna 1000 jongeren, blijkt dat toegang tot de digitale wereld een rol speelt in het tegengaan van eenzaamheid. Digitaal contact kan jongeren helpen wanneer zij zich eenzaam voelen. Van de jongeren die zich vaak eenzaam voelen geeft bijna 82% aan dat zij zich beter voelen als anderen digitaal contact met hen zoeken. Bijna twee derde van de ondervraagden geeft aan dat hen dat zelfs opvrolijkt. Het onderzoek laat zien dat digitale redzaamheid versterken een belangrijk element is in het helpen van jongeren die zich vaak eenzaam voelen. “Weten dat je iemand hebt die aan je denkt, vermindert op dat moment voor veel jongeren het gevoel van eenzaamheid”, weet Jolanda van Join Us. “Maar er is meer voor nodig om hun eenzaamheid te doorbreken.”

Offline en online ontmoetingen
“Join Us helpt jongeren die zich chronisch eenzaam voelen door het organiseren van online en offline ontmoetingen”, stelt Tisha van Lammeren, CCO T-Mobile en ambassadeur van het programma Digitale Inclusie. “Binnen T-Mobile willen wij dat iedereen, echt iedereen, kan participeren in de maatschappij. Onze technologie levert daarin een belangrijke bijdrage. Daarom steunen wij met woorden en daden Join Us. Dit nummer draagt bij aan de bekendheid van de stichting. Zo willen we nog meer jongeren laten participeren in de maatschappij.” T-Mobile is sinds 2021 maatschappelijk partner van Join Us. Tisha: “We vinden het belangrijk dat we een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen.” Voor deze jongeren gaat het naast de verbinding in de online wereld, ook om verbinding in de offline wereld. “Door het nummer ‘Alleen In De Pauze’ van Typhoon samen te lanceren bundelen we onze krachten en laten we deze jongeren zien dat Join Us ze kan helpen.”

Het nummer is hier te beluisteren. De videoclip van ‘Alleen In De Pauze’ wordt op 8 juni gelanceerd. Er is ook een podcastserie beschikbaar over het onderwerp via www.t-mobile.nl/ikhebiemand

--------- English version --------

Typhoon breaks with taboo around loneliness amongst young people with the song 'Alone during the break'

Besides meeting in 'real life', digital contact helps lonely young people best


With his new single ‘Alone during the break’, Typhoon wants to break with the taboo around loneliness amongst young people. Hip-hop musician Glenn de Randamie wrote the song based on his own experiences and conversations with young people who often feel alone, excluded or isolated. With this, he wants to contribute to breaking the taboo around loneliness, a chronic problem among 200,000 young people in the Netherlands. "I recognise many of the emotions of young people from my own youth," he says. 

The idea for the song came about through the collaboration between Typhoon, Join Us and T-Mobile. The Join Us foundation was founded in 2018 by Jolanda van Gerwe to tackle and address loneliness among young people. This is done by bringing young people aged 12 to 30 together AND helping them become socially stronger. "Typhoon's song is a work of musical art because it expresses exactly how young people can feel," says Van Gerwe. "It is special that Typhoon and T-Mobile are getting involved in this way and helping us to raise awareness and tackle loneliness among young people." 

Addressing loneliness 
Typhoon has been a Join Us ambassador since September 2021. "Talking to the young people affiliated with Join Us often makes me think back to my childhood," says Glenn. "I experienced myself how difficult it is to cope well with feelings of loneliness. My music gave me a voice and made me see that I was not the only one. Unfortunately, the problem is still there and that's why I think it's important to raise awareness. I know what it does when it does get talked about. With 'Alone during the break', I want to give a heads up to young people in this situation, but also make parents and educators aware of this issue and show that there are parties, such as Join Us, where these young people can go." 

Digital contact helps: I have someone 
Recent research commissioned by T-Mobile among nearly 1,000 young people shows that access to the digital world plays a role in combating loneliness. Digital contact can help young people when they feel lonely. Among young people who often feel lonely, almost 82% say they feel better when others contact them digitally. Almost two-thirds of those surveyed say it even cheers them up. The survey shows that strengthening digital literacy is an important element in helping young people who often feel lonely. "Knowing that you have someone thinking about you reduces the feeling of loneliness at that moment for many young people," Jolanda from Join Us knows. "But it takes more to break through their loneliness." 

Offline and online meetings 
"Join Us helps young people who feel chronically lonely by organising online and offline encounters," states Tisha van Lammeren, CCO T-Mobile and ambassador of the Digital Inclusion programme. "Within T-Mobile, we want everyone, really everyone, to be able to participate in society. Our technology makes an important contribution to that. That is why we support Join Us. This issue helps raise awareness. This is how we want to achieve that more young people participate in society." T-Mobile has been a social partner of Join Us since 2021. Tisha: "We think it is important that we contribute to solving social problems." For these young people, besides connecting in the online world, it's also about connecting in the offline world. "By launching Typhoon's song 'Alone during the Break' together, we are joining forces and showing these young people that Join Us can help them." 

You can listen to the song here. The music video for 'Only In The Pause' will be launched on 8 June. A podcast series is also available on the subject at www.t-mobile.nl/ikhebiemand.