Den Haag,
12
november
2020
|
07:00
Europe/Amsterdam

Voortdurende groei: 79.000 nieuwe klanten voor T-Mobile Nederland in Q3

T-Mobile Nederland heeft zijn groei in het derde kwartaal van 2020 voortgezet. De omzet en het aantal klanten groeide in alle segmenten. T-Mobile zag de omzet uit mobiele diensten stijgen met 0,4% op jaarbasis (YoY) en de omzet uit vaste telefonie met 5,6% op jaarbasis. Dit kwartaal voegde het bedrijf 62.000 nieuwe postpaid mobiele klanten toe aan het snelste en best geteste 4G-netwerk in Nederland en 17.000 nieuwe vaste klanten. De groei werd gerealiseerd ondanks de grote negatieve impact van de coronacrisis.

Q3 laat opnieuw groei zien in zowel mobiel als vast (jaar-op-jaar)

  • Het aantal mobiele klanten (SIM's) bedroeg 5,8 miljoen; het aantal vaste klanten 661.000.
  • Totaal aantal postpaid klanten netto steeg met +62.000 en het aantal vaste klanten netto met +17.000.
  • Totale omzet: €484 miljoen (+1% YoY). Met name door de groei van de inkomsten uit mobiele en vaste telefonie, hoewel de inkomsten uit roaming onder druk stonden als gevolg van de coronacrisis.
  • EBITDA aangepast na lease*: €141 miljoen (+6,8%): gedreven door commerciële groei, synergieën van de fusie en lagere indirecte kosten.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: "We hebben opnieuw geweldige resultaten geboekt en hebben een sterk commercieel momentum behouden, ondanks de enorme impact van de coronacrisis. We zien een negatieve impact van de crisis op onze inkomsten uit roaming. Ik ben heel erg trots op ons volledige Magenta-team, dat opnieuw veerkrachtig was en keihard bleef werken om onze klanten te bedienen en ervoor zorgt dat mensen verbonden blijven in deze crisis".

Landelijk 5G in Nederland
In Q3 lanceerde T-Mobile 5G na het verkrijgen van de juiste frequenties. Vanaf 27 oktober is het 5G-netwerk landelijk beschikbaar in Nederland. Dit betekent dat 90% van de inwoners van Nederland in het 5G-dekkingsgebied van T-Mobile wonen. Door het enorme succes van T-Mobile en Tele2 Unlimited gaat meer dan 50% van het totale mobiele dataverkeer dat in Nederland wordt verwerkt over het T-Mobile netwerk. Door het netwerk voortdurend verder te verbeteren, zorgt T-Mobile voor voldoende capaciteit om verdere groei van het dataverkeer te faciliteren. Dit wordt gedreven door een toenemend aantal Unlimited-klanten en de nieuwe mogelijkheden van 5G.

T-Mobile heeft onlangs de overname van Simpel aangekondigd en wacht op een beslissing van de Autoriteit Consument en Markt hierover. Door deze overname zouden er ongeveer 1 miljoen klanten bijkomen.

Iedereen toegang geven tot supersnel internet
T-Mobile zette haar missie voort om de vaste markt te bevrijden. T-Mobile is gestart met de uitrol van Fiber to the Home (FttH) in Den Haag, Loosduinen en Eindhoven. Søren Abildgaard: "Het netwerk in Den Haag Segbroek is voltooid; steeds meer klanten genieten van supersnel internet. Zowel in Den Haag als in Eindhoven openen we dit nieuwe FttH-project met een groothandelsaanbod dat een open access model mogelijk maakt. Wij bepleiten dit model overal in Nederland omdat het iedereen toegang geeft tot supersnel vast internet. Het is teleurstellend dat andere eigenaren van FttH-netwerken dit model niet omarmen.” Voor het einde van het jaar zal T-Mobile nieuwe FttH projecten aankondigen.

*EBITDA aangepast na lease: Door de toepassing van IFRS 16 - Huurovereenkomsten, worden onze operationele prestaties gemeten door EBITDA na huurcontracten (EBITDA AL) in plaats van EBITDA. Bij het bepalen van EBITDA AL, wordt EBITDA aangepast door de afschrijving van geactiveerde gebruiksrechten en rentekosten voor de erkende huurverplichtingen. 

 

----- English version ------

Ongoing growth: 79,000 new customers for T-Mobile Netherlands in Q3

The Hague, 12th November 2020 – T-Mobile Netherlands continued its growth in the third quarter of 2020. Revenue and customers grew in all segments. T-Mobile saw its mobile service revenue increase with 0.4% Year-on-Year (YoY) and the fixed line revenue with 5.6% YoY. This quarter the company added 62,000 new postpaid mobile customers to the fastest and best tested network in the Netherlands and 17,000 new fixed customers. The growth was realized despite the significant negative impact of Covid-19.

Q3 shows growth in both mobile and fixed again (Year-on-Year)

  • Number of mobile customers (SIMs) amounted to 5.8 million; number of fixed customers to 661,000.
  • Total postpaid net adds +62,000 and fixed net adds +17,000.
  • Total revenue: €484 million (+1% YoY). This was mainly driven by growth of both mobile, fixed revenues although roaming revenues are under pressure due to COVID-19.
  • EBITDA AL Adj.*: €141 million (+6.8%): driven by commercial growth, synergies of the merger as well as lower indirect costs.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “We achieved amazing results again and kept strong commercial momentum despite being confronted with a stronger impact of the corona crisis. We felt a negative impact of the crisis on our roaming revenues. I’m very proud of our complete Magenta team, which was again resilient and kept on working very hard to serve our customers and make sure people stay connected in this ongoing crisis.”

Nationwide 5G in the Netherlands
In Q3 T-Mobile launched 5G after obtaining the right frequencies. As of October 27th the 5G-network is available nationwide in the Netherlands. This means 90% of the inhabitants of the Netherlands live in the 5G coverage area of T-Mobile. Due to the massive success of T-Mobile and Tele2 Unlimited, the T-Mobile network carries more than 50% of the total mobile data traffic processed in The Netherlands. By continuously improving the network T-Mobile ensures to have sufficient capacity to facilitate further data traffic growth which is driven by an increasing number of Unlimited customers and the new opportunities of 5G. 

T-Mobile recently announced the acquisition of Simpel and is awaiting a decision from the Dutch regulator. This acquisition would add approximately 1 million customers.

Giving everybody access to superfast internet
T-Mobile continued its mission to liberate the fixed market. T-Mobile started the roll-out of Fiber to the Home (FttH) in The Hague, Loosduinen and Eindhoven. Søren Abildgaard: “The network in Den Haag Segbroek is completed; everyday more and more customers are enjoying superfast internet. In both Den Haag and Eindhoven we open up this new FttH projects with a wholesale offer facilitating an open access model. We advocate this model everywhere in The Netherlands since it gives everybody access to superfast fixed internet. It’s disappointing that other owners of FttH networks don’t embrace this model.” Before the end of the year T-Mobile will announce new FttH projects.

*EBITDA AL Adjusted: Due to the application of IFRS 16 – Leases, our operating performance is measured by EBITDA after leases (EBITDA AL) rather than EBITDA. In determining EBITDA AL, EBITDA is adjusted by the depreciation of capitalized usage rights and interest expenses for the recognized lease liabilities.