Den Haag,
12
mei
2021
|
07:00
Europe/Amsterdam

Voortdurende groei van T-Mobile Nederland in Q1

De totale omzet van T-Mobile Nederland is met 7,8 procent gegroeid in het eerste kwartaal van 2021. Ondanks de impact van Covid-19 en toenemende concurrentie groeide het aantal mobiele klanten met 12.000 en het aantal vaste klanten met 11.000. T-Mobile gaat glasvezelinternet met een hoge snelheid in overwegend stedelijke gebieden aanbieden met haar nieuwe partner Open Dutch Fiber, die een nieuw glasvezelnetwerk gaat bouwen voor 1 miljoen huishoudens. In de komende vijf jaar krijgen deze 1 miljoen huishoudens toegang tot supersnel glasvezelinternet tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Op deze manier levert T-Mobile een substantiële bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland.

Samenvatting Q1 2021
Q1 2021 laat een stijgende groei zien in omzet, aantal klanten en EBITDA van kwartaal op kwartaal:

  • Q1 netto groei met +12.000 mobiele en +11.000 vaste klanten;
  • Totale omzet Q1 van € 513 miljoen, jaar-over-jaar groei van +7,8%;
  • Jaar-over-jaar EBITDA na lease aanpassing* € 151 miljoen, een groei van +11,0%
  • Simpel is met succes geïntegreerd in de T-Mobile-familie met behoud van commercieel momentum;
  • T-Mobile gaat een samenwerking aan met Open Dutch Fiber, dat glasvezel gaat uitrollen naar 1 miljoen huishoudens.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland: “Ik ben heel trots dat wij deze resultaten hebben bereikt. Door de verlengde lockdown waren onze winkels gesloten, wat de groei van ons klantenbestand beperkte. Desalniettemin, groeiden we voor het 23ste opeenvolgende kwartaal. Het getuigt van een grote betrokkenheid van onze medewerkers. Ook werkend vanuit huis, behalen ze geweldige resultaten.”

In het afgelopen 1,5 jaar heeft T-Mobile, samen met Primevest Capital Partners, de aanleg van glasvezel aangekondigd voor 130.000 huishoudens in Den Haag, Eindhoven en Rotterdam. Hiervan is inmiddels meer dan de helft gerealiseerd. In april 2021 hebben T-Mobile en Open Dutch Fiber (een initiatief van KKR en DTCP) een overeenkomst getekend voor een vertienvoudiging van deze initiële uitrol, waarmee de digitalisering van Nederland een flinke impuls krijgt.

Søren Abildgaard: “We bieden supersnel internet tegen betaalbare prijzen zo snel mogelijk aan in zoveel mogelijk steden. We pleiten voor een open access model met redelijke tarieven dat dit voor iedereen mogelijk maakt. We blijven andere eigenaren van glasvezelnetwerken aanmoedigen om dit model te omarmen. Open Dutch Fiber geeft het goede voorbeeld! Ondertussen blijven we ook de mobiele markt uitdagen. Meer dan 6,8 miljoen mobiele klanten maken gebruik van het door Umlaut** uitgeroepen beste mobiele netwerk ter wereld. Zelfs als nummer één op de mobiele markt, blijven we de markt uitdagen op het gebied van kwaliteit en prijs.”

Meer dan cijfers
Als toonaangevende telecomaanbieder neemt T-Mobile een steeds actievere rol in de maatschappij in. Søren Abildgaard: “Het is onze missie ervoor te zorgen dat iedereen verbonden is. Iedereen verdient toegang tot de mogelijkheden die onze technologie te bieden heeft. We willen niemand buitensluiten. Deze missie is elke dag richtinggevend voor T-Mobile Nederland. Onlangs presenteerden we ons Connect to Change CSR plan dat onze initiatieven op het gebied van sociale impact in 2020 laat zien. Van activiteiten die bijdragen aan een klimaatvriendelijke samenleving, het gebruik van technologie om de gezondheidszorg en het onderwijs te innoveren tot aan het bestrijden van eenzaamheid en sociale isolatie. T-Mobile zet zich in om bij te dragen aan een samenleving die leefbaarder en inclusiever is voor iedereen. Het meest recente voorbeeld is de samenwerking die we zijn aangegaan met ‘Stichting Join us’ om eenzaamheid onder 50.000 jongeren te verminderen door ze met elkaar in contact te brengen en ze sociaal sterker te maken.” De samenwerking met ‘Stichting Join us’ is minstens voor de komende drie jaar en maakt deel uit van de lange termijn CSR-strategie van T-Mobile.

 ---

*EBITDA aangepast na lease: Door de toepassing van IFRS 16 - Leaseovereenkomsten worden onze operationele prestaties gemeten op basis van EBITDA na lease (EBITDA AL) in plaats van EBITDA. Bij het bepalen van de EBITDA AL wordt de EBITDA gecorrigeerd voor de afschrijving van geactiveerde gebruiksrechten en rentelasten voor de opgenomen leaseverplichtingen.

**Hoogste mobiele benchmarkscore (962 van de mogelijke 1000 punten) wereldwijd getest door Umlaut in oktober / november 2020.

----- English version ------

Ongoing growth of T-Mobile Netherlands in Q1 2021

Total revenue of T-Mobile Netherlands grew by 7.8% in Q1 of 2021. Despite the impact of Covid-19 and stronger competition, the number of mobile postpaid customers grew by 12,000 while the number of fixed customers increased by 11,000. T-Mobile, will make high-speed fiber internet available in predominantly urban areas via its new partner Open Dutch Fiber who will built a new fiber network to 1 million households. Over the next five years these 1 million households will be able to get access to mega-fast fiber internet at a very attractive rate. In this way T-Mobile delivers a substantial contribution to the further digitalization of The Netherlands.

Summary Q1 2021

Q1 2021 shows increasing growth on revenue, net adds and EBITDA quarter over quarter:

  • Net adds growth in Q1 +12,000 mobile postpaid and +11,000 fixed customers;
  • Total revenue Q1 of € 513 million Year on Year growth of +7.8%;
  • Year on Year EBITDA After Lease adj.* € 151 million, growth of +11.0%
  • Simpel was successfully integrated into the T-Mobile family while keeping commercial momentum;
  • T-Mobile partnered with Open Dutch Fiber who will roll out fiber to 1 million households.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands: “I’m very proud we achieved these results. Due to the extended lockdown our shops were closed, which limited the growth of our customer base. Nevertheless, we grew for the 23rd consecutive quarter. It shows great commitment of our employees. Even while working from home, they achieve great results.”

In the past year and a half T-Mobile, together with Primevest Capital Partners, has announced the availability of fiber for 130,000 households in The Hague, Eindhoven and Rotterdam of which more than half is already realized. In April 2021 T-Mobile and Open Dutch Fiber (an initiative of KKR and DTCP) have signed an agreement that will result in a tenfold increase of this initial roll out, thereby giving a major boost to the process of fiber coverage of The Netherlands.

Søren Abildgaard: ”We are disrupting the fixed market. We will offer superfast internet at affordable prices in as many cities as possible, as soon as possible. We advocate an open access model with reasonable wholesale prices that make this possible for everyone. We keep challenging other owners of FttH networks to embrace this model. Open Dutch Fiber is leading by example already! In the meantime we keep on challenging the mobile market as well. Over 6,8 million mobile customers are continuing to enjoy the Umlaut-proclaimed** best mobile network worldwide. Even as the number one in the mobile market we will be challenging the market on quality and price.

More than numbers
As a leading telco provider T-Mobile takes a more and more active role in society. Søren Abildgaard: “It is our mission to make sure everyone is connected. Everybody deserves access to the opportunities our technology has to offer. We do not want to leave anyone behind. This mission guides T-Mobile Netherland every day. We recently presented our Connect to Change CSR report that showcase our social impact initiatives in 2020. From activities that contribute to a climate-friendly society, the use of technology to innovate healthcare and education to fighting loneliness and social isolation. T-Mobile is committed to contributing to a society that is more livable and inclusive for everyone. The most recent example is the partnership we signed with the ‘Join us Foundation’ to reduce loneliness among 50.000 young by bringing them in touch with each other and by making them socially stronger.” The partnership with the ‘Join us Foundation’ is for the next three years at least and is part of the longterm CSR strategy of T-Mobile.

 ---

*EBITDA adjusted after lease: Due to the application of IFRS 16 - Leases, our operating performance is measured on the basis of EBITDA after leases (EBITDA AL) instead of EBITDA. When determining the EBITDA AL, the EBITDA is adjusted for the amortization of capitalized rights of use and interest expenses for the recognized lease liabilities.

**Highest mobile benchmark score (962 out of possible 1000 points) worldwide tested by Umlaut in October/November2020.