Den Haag,
24
januari
2022
|
08:01
Europe/Amsterdam

“We willen op glasvezel de grootste en snelste worden”

T-Mobile breidt 1 Gbit/s glasvezelaanbod uit naar 3,3 miljoen huishoudens

T-Mobile Nederland breidt per vandaag het aantal huishoudens waar zij haar 1Gbit/s glasvezelaanbod beschikbaar heeft uit met 1 miljoen naar in totaal 3,3 miljoen. T-Mobile heeft de ambitie om de grootste en snelste aanbieder van betaalbaar supersnel glasvezel in Nederland te worden. T-Mobile wil snel internet aanbieden tegen een aantrekkelijk tarief, voor iedereen. In elke straat, voor elk huis en niet alleen in kleine steden en dorpen, maar ook in flats en grote steden. Op deze manier levert T-Mobile een substantiële bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland.  

Vanaf 24 januari kunnen klanten met toegang tot glasvezel bij T-Mobile kiezen voor standaard hogere internetsnelheid dan tot nu toe aangeboden werd. Het nieuwe aanbod geeft keuze uit snelheden van 100Mbit/s, 400Mbit/s, of 1Gbit/s. De combinatie van een mobiel abonnement met een abonnement voor thuis levert bovendien extra klantvoordelen op. T-Mobile heeft nu voor nog meer huishoudens een aanbod voor supersnel internet via glasvezel voor een tarief dat nog steeds aanzienlijk lager geprijsd is dan bij andere grote aanbieders.  

De grootste glasvezelaanbieder van Nederland 
T-Mobile heeft de ambitie om op glasvezel de grootste en snelste te worden. Om dat te bereiken, werkt T-Mobile zoals eerder aangekondigd samen met Open Dutch Fiber en Primevest aan de uitrol van glasvezel naar ruim 1 miljoen huishoudens. Daarbij wordt gekozen voor stedelijke gebieden waar nu nog geen glasvezel ligt. Daarnaast wordt, waar mogelijk en indien betaalbaar, gebruik gemaakt van de beschikbare infrastructuur van andere netwerkaanbieders. T-Mobile hoopt zo het potentieel totaal aantal huishoudens en bedrijven waar zij supersnel internet via glasvezel kan aanbieden verder uit te breiden in de komende jaren.  

Iedereen verdient betaalbaar en snel internet thuis 
Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer van T-Mobile Nederland, wil graag verder groeien en hoopt dat bestaande hindernissen om die ambitie te realiseren snel worden weggenomen. “Overal in Nederland moeten mensen betaalbaar snel internet kunnen gebruiken. Wij zijn niet de eigenaar van het netwerk, maar vaak wel de hoofdhuurder. Helaas betalen we nu nog in grote delen van Nederland de eigenaar van dat netwerk aanzienlijk meer voor de huur dan dat wij onze klanten in rekening kunnen brengen. Een bizarre en onacceptabele situatie die nadelig werkt voor de consument. Wij hopen dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) binnenkort de markt weer reguleert zodat wholesale-toegang tot het netwerk tegen realistische inkoopprijzen gewaarborgd is. Beschikbaarheid van glasvezel zou een basisvoorziening voor ieder huishouden moeten zijn. Iedereen verdient betaalbaar snel internet en moet de keuze hebben uit meer dan een aanbieder. De afgelopen tijd waarin kinderen thuis onderwijs volgden en wij thuis moesten werken heeft nogmaals expliciet aangetoond hoe belangrijk dit is.” 

Naar een glasvezelrijk Nederland 
T-Mobile wil dat Nederland van een glasvezelarm land een glasvezelrijk land wordt. Tisha van Lammeren: “Vanaf 24 januari maken wij voor 1 miljoen extra huishoudens ons 1 Gbit/s glasvezelaanbod beschikbaar. En dit is nog maar de eerste stap. We willen onze strategie voor mobiel internet ook vertalen naar de markt voor vast internet. Ook thuis willen consumenten Unlimited internetgebruik met hoge snelheden tegen een aantrekkelijk tarief. Een bijkomend voordeel van meer glasvezel is dat het niet alleen supersnel, maar ook heel milieuvriendelijk is. Het verbruikt namelijk veel minder energie dan andere vaste netwerken. Het elektriciteitsverbruik van glasvezel is tot zeventien keer lager dan netwerken die stroomsignalen gebruiken.”

 

----- English version ------

 

“We want to become the largest and quickest supplier of glass fiber”


T-Mobile extends 1 Gbit/s glass fiber offering to 3.3 million households

T-Mobile has extended the number of households where it offers 1 Gbit/s glass fiber with 1 million to a total of 3.3 million. T-Mobile’s ambition is to become the largest and fastest supplier of affordable, super-fast glass fiber in the Netherlands. T-Mobile wants to offer everyone quick internet for an attractive price. In each street, for every household and not just in small cities and villages but also in apartment buildings and large cities. By doing so, T-Mobile offers a sustainable contribution to the further digitization of the Netherlands.

From the 24 January customers with access to T-Mobile glass fiber can choose for a standard higher internet speed than that was offered until now. The new offer means customers can choose between speeds of 100Mbit/s, 400Mbit/s and 1Gbit/s. The combination of a mobile plan with a plan for at home gives customers additional advantages. T-Mobile now offers even more households super-fast glass fiber at a rate that is still priced considerably lower than the competition.

The largest glass fiber supplier of the Netherlands
T-Mobile has the ambition to become the largest and quickest supplier of glass fiber. To achieve that, T-Mobile is working with Open Dutch Fiber and Primevest, on the roll-out of glass fiber to more than 1 million households. The choice has been made to roll-out in urban areas where glass fiber is not  yet available. On top of that, where possible and affordable, use will be made of the current infrastructure from other network suppliers. T-Mobile hopes to extend the potential number households and companies where it offers super quick internet via glass fiber the coming years.

Everyone deserves affordable and quick internet at home
Tisha van Lammeren, Chief Commercial Office T-Mobile Netherlands, wants to grow further and hopes that existing barriers to achieve this ambition will be removed quickly. “Everywhere in the Netherlands people should be able to access affordable, quick internet. We are not the owner of the network, but often the main lessee. Unfortunately, in large parts of the Netherlands we still pay a substantial amount more for the rent to the owners than what we can charge our customers. A bizarre and unacceptable situation that is disadvantageous for the customer. We hope that the Dutch Competition and Markets Authority (Autoriteit Cosument & Markt, ACM) will regulate the market again so that the wholesale access to the network at realistic purchasing prices is guaranteed. Availability of glass fiber should be a basic provision for every household. Everyone deserves affordable, quick internet and should be able to choose from more than one supplier. The last couple of years in which children were home schooled and we had to work at home, have proven once again how important this is.”

On to a rich glass fiber Netherlands
T-Mobile wants to change the Netherlands from a low-fiber into a high glass fiber country. Tisha van Lammeren: “From 24 January we are giving 1 million extra households access to our 1 Gbit/s glass fiber offering. And that is just the first step. We want to adapt our strategy for mobile internet to the fixed internet market. Customers are asking for Unlimited internet use with high speeds at an attractive rate at home too. An additional advantage of more glass fiber is not only that it is ultra-quick, but also environmentally friendly. It uses a lot less energy than other fixed networks. The electricity consumption of glass fiber is up to seventeen times lower than networks that use voltage signals.”