Den Haag,
04
juli
2022
|
11:50
Europe/Amsterdam

Wereldwijde koploper 5G en beste klantervaring door nieuwe samenwerking

T-Mobile Nederland heeft Ericsson gekozen als leverancier voor de vernieuwing van haar mobiele radionetwerk. Aan de keuze is een intensief selectieproces voorafgegaan. In de beoordeling is gekeken naar onder andere kwaliteit, apparatuur performance, innovatie, duurzaamheid en uiteraard kosten. Ericsson kwam daarbij als beste uit de bus. T-Mobile gaat met Ericsson een langdurige verbintenis aan voor de levering van het mobiele radionetwerk voor zowel 5G, als ook voor het huidige 3G en 4G. T-Mobile en Ericsson zullen gezamenlijk werken aan nieuwe innovaties om het meest bekroonde netwerk van Nederland verder te ontwikkelen. 

Samen vooruitstrevend op het gebied van radionetwerken 
T-Mobile is de koploper in de wereld op het gebied van mobiele netwerken. Verschillende nieuwe technologieën zijn de afgelopen jaren als eerste op grote schaal ingezet in het T-Mobile netwerk. Dat heeft zich vertaald in meerdere prijzen voor het beste netwerk van de wereld in de afgelopen 6 jaar. Ericsson heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in zijn R&D voor het radionetwerk. Dat heeft erin geresulteerd dat Ericsson op dit moment het meest vooruitstrevend is en het beste kan voldoen aan de strenge eisen die T-Mobile stelt aan een netwerkleverancier. 

T-Mobile ook weer koploper in 5G 
Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we met behulp van Ericsson onze klanten de beste mobiele telecombeleving blijven bieden. We zijn al sinds jaar en dag leidend in 4G en dat zijn en blijven we ook met 5G. In de afgelopen jaren hebben we een wereldwijd geprezen 4G netwerk aangelegd. Het is onze ambitie om ook op het gebied van 5G tot de wereldtop te blijven behoren. Ericsson heeft ons met zijn plannen en ambities getoond hoe wij dat samen mogelijk kunnen maken. We staan te popelen om klanten een sublieme 5G gebruikservaring te bieden. Klanten gaan een nog veel sneller en nog betrouwbaarder netwerk ervaren. Ook qua prijs blijven we concurrerend. Wij kunnen niet wachten om hiermee te starten!” 

De volgende stap in het 5G netwerk 
T-Mobile verwacht volgend jaar in de 3,5 GHz veiling voldoende frequenties te kunnen verkrijgen. T-Mobile heeft de ambitie om haar klanten nog meer bandbreedte en capaciteit op het 5G netwerk te bieden. Dit is de volgende stap om de consument en de zakelijke markt de beste 5G ervaring te kunnen aanbieden. Klanten ervaren dan een veel hogere snelheid; zelfs op plekken waar veel mensen samen komen. T-Mobile komt hiermee tegemoet aan de toenemende behoefte aan o.a. het delen van video’s en livestreaming. Voor zakelijke gebruikers kan gedacht worden aan toepassingen voor openbare orde en veiligheid, als ook andere industriële toepassingen waarbij een hoge bandbreedte en lage latentie vereist is. 

----- English version ------


Global leader in 5G and best customer experience through new partnership 


T-Mobile Netherlands has chosen Ericsson as its supplier for the renewal of its mobile radio network. The choice was preceded by an intensive selection process. The assessment took into account quality, equipment performance, innovation, sustainability and, of course, costs. Ericsson came out on top. T-Mobile will enter into a long-term commitment with Ericsson for the supply of the mobile radio network, both for 5G and for the current 3G and 4G. T-Mobile and Ericsson will work together on new innovations to further develop the Netherlands' most awarded network. 

Together at the forefront of radio networks 
T-Mobile is the world leader in mobile networks. Various new technologies have been deployed first on a large scale in the T-Mobile network in recent years. This has translated into several awards for the best network in the world in the past 6 years. Ericsson has invested heavily in its R&D for the radio network in recent years. As a result, Ericsson is currently the most advanced and can best meet T-Mobile's stringent requirements for a network supplier. 

T-Mobile also leading the way again in 5G 
Søren Abildgaard, CEO of T-Mobile Netherlands: "I am confident that with the support of Ericsson we will continue to offer our customers the best mobile telecom experience. We have been leading in 4G for many years and we are and will continue to be so with 5G. In recent years, we have built a globally acclaimed 4G network. Our ambition is to remain among the world's leaders in 5G as well. Ericsson has shown us with its plans and ambitions how we can make this possible together. We are eager to offer customers a sublime 5G user experience. Customers are going to experience an even much faster and even more reliable network. We will also remain competitive in terms of price. We can't wait to get started with this!

The next step in the 5G network 
T-Mobile expects to obtain sufficient frequencies in the 3.5 GHz auction next year. T-Mobile has the ambition to offer its customers even more bandwidth and capacity on the 5G network. This is the next step to be able to offer the consumer and business market the best 5G experience. Customers will experience much higher speeds; even in places where many people congregate. With this, T-Mobile meets the increasing need for video sharing and live streaming, among other things. For business users, think of public order and security applications, as well as other industrial applications that require high bandwidth and low latency.